Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE

Podstawa prawna: 

 1. Prawo oświatowe - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59 ze zm.)
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. z 2019 poz. 652 ze zm.)
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (DZ.U. z 2017 poz. 1562 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (DZ.U. 2019.1651 ze zm.).

I Wykaz Kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych

HGT.01 Wykonywanie usług kelnerskich (KELNER)

HGT.02 Przygotowywanie i wydawanie dań (KUCHARZ)

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH)

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych (CUKIERNIK)

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich (PIEKARZ)

SPC. 07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów cukierniczych (TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI)

II Warunki przyjęcia na Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

a) Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół,
b) Aktualni słuchacze liceów dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia,
c) Bezrobotni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe,
d) Pracownicy i osoby, które planują zmianę zawodu zgodnie z oczekiwaniami rynku

 1. Niepełnoletni, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową oraz mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacja życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 1. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym
 1. Orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 1. Warunkiem rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w danym roku szkolnym jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów. Za zgodą organu prowadzącego Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wymagana liczba słuchaczy może być niższa niż
 1. Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe ponoszą koszty wymaganych badań

III Wymagane dokumenty w rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 1. wypełniony kwestionariusz o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodny ze wzorem Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie,
 1. dowód osobisty do wglądu,
 1. ostatnie świadectwo ukończenia szkoły do wglądu,
 1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie,
 1. orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 1. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyjęć określone w pkt. IV niniejszego dokumentu,
 1. komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, ul. Komorska 17/23 04-161 Warszawa,
 1. niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

IV Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania wymaganych dokumentów na Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 1. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest dwa razy w roku na semestr jesienno-zimowy i wiosenno-letni.
 1. Składanie dokumentów przez kandydatów w semestrze jesienno-zimowym na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwa do końca 31 sierpnia każdego roku szkolnego, w semestrze wiosenno-letnim do końca 31 stycznia każdego roku
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych.
 1. Postępowanie rekrutacyjne w semestrze jesienno-zimowym i semestrze wiosenno-letnim prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu przyjmowania dokumentów.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje sie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji

V Kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 1. W przypadku większej liczby pełnoletnich kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy są słuchaczami branżowych szkół II stopnia lub nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność dziecka kandydata
 • niepełnosprawność innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 1. W przypadku kandydata niepełnoletniego bierze się pod uwagę takie kryteria jak:
 • niepełnosprawność kandydata,
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

VI Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 1. Kandydat niezakwalifikowany na kwalifikacyjny kurs zawodowy ma prawo w terminie 3 dni wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia go na kwalifikacyjny kurs
 1. Uzasadnienie sporządza sie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia kandydata z wnioskiem.
 1. Kandydat niezakwalifikowany na kwalifikacyjny kurs zawodowy może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
 1. Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 1. Decyzja Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych jest ostateczna.