Przejdź do treści

Pedagog szkolny

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

indywidualne potrzeby

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, diagnozowanie środowiska ucznia

pomoc psychologiczno-pedagogiczna

określanie form i sposobów udzielania uczniom - w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami - pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

organizacja form pomocy

organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

działania wychowawcze

podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu praktyk

kierunku kształcenia i zawodu

planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

godziny pracy pedagogicznej pedagogów szkolnych

Agnieszka Węderlich

pok. 38 (I piętro)

poniedziałek 12:40-16:10
wtorek
  12:30-13:30
środa  10:00-17:30
czwartek  7:00-10:00
piątek  -------------

Milena Urbańska

pok. 38 (I piętro)

poniedziałek 7:00-9:45
13:30-15:45
wtorek
7:00-8:00
8:45-9:45
12:30-15:30
środa 7:00-8:00
8:45-9:45
10:30-13:30
czwartek 7:30-8:45
10:30-11:45
12:30-15:15
piątek  8:45-9:45
11:30-12:30

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów
pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnnych
dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty i zajęcia integracyjne)
opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi
realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze
czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego
kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych
udziela pomocy w wybore dalszego kształcenia
udziela porad rodzicom

Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:

dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin
wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia
udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowannych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi
stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemamy opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka
prowadzi profilaktykę uzależnień
promuje zdrowy styl życia