Przejdź do treści

ORGANIZACJI I PROWADZENIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 r. poz. 1082).
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459 oraz z 2021 r. poz. 211 i 1036).
 1. Rozporządzenie MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626, z 2015 r. poz. 1183 oraz z 2019 r. poz. 644).
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651).

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).
 1. Minimalna liczba godzin kształcenia kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 1. W przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 1. Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez Centrum wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.

II. ORGANIZACJA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 1. Podmiotem organizującym kwalifikacyjne kursy zawodowe jest Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23, zwanego dalej Organizatorem.
 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych Centrum mogą być organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni) lub stacjonarnej (kształcenie odbywa się co najmniej przez 3 dni w tygodniu) w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
 1. Zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego są bezpłatne.
 1. Słuchacze we własnym zakresie organizują niezbędne surowce do wykonania zadań praktycznych.
 1. Tryb i częstotliwość zajęć, czas trwania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie ustala Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych.
 1. Zajęcia kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywają się zgodnie z harmonogramem planu zajęć, który dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych Warszawie.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych zastrzega sobie prawo do zmiany terminów planowanych zajęć.
 1. Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowane są w oparciu o programy nauczania z danej kwalifikacji dopuszczone do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych.
 1. Zajęcia na kursie odbywają się w formie zaocznej, a także mogą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko i wyłącznie zajęcia teoretyczne.
 1. Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Organizator kursu.
 1. Zaliczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać sie z wykorzystaniem tych metod i technik.
 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:

a) dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia,

b) materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

c) bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie,

d) bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie kursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23.
 1. Organizator kursu zapewnia:

a) kadrę dydaktyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje,

b) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,

c) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

d) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,

e) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

 1. Do szczególnych obowiązków Organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy:

a) zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla prowadzących oraz słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

b) prowadzenie nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

 1. Organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego obowiązkowo informuje OKE o rozpoczęciu kształcenia na kursie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia. Informacja powinna zawierać:

a) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy,

b) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z kwalifikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie,

c) termin rozpoczęcia i zakończenia kursu,

d) liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych podejmuje decyzję o skreśleniu słuchacza z listy w przypadku:

a) nie podjęcia przez słuchacza kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym przez pierwsze trzy zjazdy od daty rozpoczęcia kursu z przyczyn nieusprawiedliwionych,

b) o rezygnacji z kursu słuchacz ma obowiązek złożyć do Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych pisemny wniosek, jak również może zgłosić rezygnację w formie e-maila – sekretariat@komorska.edu.pl.

IV. KADRA DYDAKTYCZNA

 1. Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na kursie posiada kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na postawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).
 1. Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:

a) prowadzenie pracy dydaktycznej ze słuchaczami na kursie w oparciu o program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych,

b) przedstawić słuchaczom wymagania i kryteria zaliczenia treści kształcenia,

c) stosować ustalone w Regulaminie formy zaliczenia z poszczególnych zajęć teoretycznych i praktycznych wyodrębnionych w programie nauczania kursu,

d) dobierać pomoce dydaktyczne stosowane podczas procesu kształcenia oraz utrzymywanie ich w należytym stanie,

e) prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia,

f) zgłaszanie do organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć.

V. SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

 1. Słuchacze realizujący kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, to osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat.
 1. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową a nie ukończyła 18 roku życia, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, określa minister właściwy do spraw oświaty
  i wychowania w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia MEN w sprawie przypadków, w jakich do publicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 1. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła szkołę podstawową oraz:

a) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy,

b) lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

 1. Zgodnie z ww. rozporządzeniem obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy może spełniać osoba, która ukończyła szkołę podstawową oraz:

a) ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy,

b) lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

 1. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych muszą spełniać szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, o ile zostały one określone w rozporządzeniu MEN z 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 622 i 2356 oraz z 2019r. poz. 1536) dotyczące np. posiadania prawa jazdy, wykształcenia średniego, stopnia niepełnosprawności.

Dla poszczególnych kursów uwarunkowania te są określone w programach nauczania.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KURSU

 1. Słuchacz kształcący się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ma prawo do:

a) zapoznania się z Regulaminem organizacji kursów, programem nauczania i harmonogramem zajęć na kursie,

b) pełnego korzystania ze wszystkich form kształcenia na kursie zgodnie z programem nauczania,

c) oceny postępów w nauce zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

d) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz poszanowania własnej prywatności,

e) przedstawiania Organizatorowi kwalifikacyjnego kursu zawodowego swoich opinii i uwag dotyczących organizacji procesu kształcenia na kursie.

 1. Słuchacze uczestniczący w kwalifikacyjnym kursie zawodowym zobowiązani są do:

a) przestrzegania Regulamin kursu,

b) przestrzegania przepisów bhp i ppoż. podczas zajęć i przerw,

c) posiadania odzieży ochronnej,

d) uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem kursu,

e) uzyskania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów kursu zgodnie z Regulaminem i ustaleniami dokonanymi z Organizatorem kursu i kadrą dydaktyczną,

f) okazywania szacunku innym słuchaczom i kadrze dydaktycznej,

g) dbania o kulturę osobistą,

h) szanowania mienia Organizatora i naprawiania wyrządzonych przez siebie szkód,

i) powiadomienia Organizatora kursu o zmianie adresu i innych wcześniej podanych danych osobowych,

j) podczas zajęć słuchaczowi nie wolno używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

k) słuchacze na terenie placówki mają całkowity zakaz:

 • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi i substancji,
 • narzędzi ochrony osobistej,
 • przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych,
 • palenia papierosów, e-papierosów,
 • spożywania innych środków odurzających.
 1. Kadra dydaktyczna i słuchacze współpracują ze sobą w oparciu o zasadę wzajemnego szacunku i uznania prawa jednostki do posiadania własnych przekonań.

VII. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA

 1. Organizator kursu prowadzi dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.

Dokumentacja obejmuje:

1) program nauczania,

2) dziennik zajęć,

3) harmonogram zajęć,

4) protokół z przeprowadzonego zaliczenia kursu,

5) ewidencję wydanych zaświadczeń.

 1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzi się w oparciu o program nauczania, który zawiera:

1) nazwę formy kształcenia,

2) czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji,

3) wymagania wstępne dla uczestników, które uwzględniają także szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,

4) cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy, w zależności od ich potrzeb i możliwości,

5) plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,

6) treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,

7) opis efektów kształcenia,

8) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

9) sposób i formę zaliczenia.

 1. W dzienniku zajęć wpisuję się:

1) imiona i nazwiska słuchaczy kursu,

2) liczbę godzin zajęć,

3) tematy zajęć,

3) tematy zajęć,

4) odnotowuje się obecność słuchaczy kursu (stosując oznaczenie: obecność „+”, nieobecność „-”).

 1. Harmonogram zajęć określa datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć na kursie oraz terminy realizacji poszczególnych zajęć.
 1. Z przeprowadzonego zaliczenia kursu sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli powołanych przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych do przeprowadzenia zaliczenia na kursie,

2) termin zaliczenia,

3) imiona i nazwiska słuchaczy przystępujących do zaliczenia,

4) procentowy wynik z zaliczenia,

5) podpisy nauczycieli przeprowadzających zaliczenie.

 1. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) datę wydania zaświadczenia,

3) numer zaświadczenia,

4) datę odbioru zaświadczenia.

VIII. WARUNKI I ZASADY OCENIANIA NA KURSIE

 1. Na kursie obowiązują wewnętrzne zasady ocenienia określone niniejszym Regulaminem, obejmujący zasady i tryb uzyskiwania ocen i zaliczeń:

a) ocen bieżących (cząstkowych),

b) ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów,

c) procentowy wynik z przeprowadzonego zaliczenia części teoretycznej i praktycznej.

 1. Oceny bieżące (cząstkowe) i końcowe z poszczególnych przedmiotów ustala się w stopniach wg następującej skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).
 1. Oceny bieżące wystawiane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia na podstawie np. prac kontrolnych, testów, odpowiedzi ustnych, sprawdzianów, oceny rezultatów i przebiegu wykonywania zadań praktycznych. Dopuszcza się stawianie znaków (+) i (-) tylko i wyłącznie w ocenach cząstkowych.
 1. Ocenę końcową z przedmiotu ustala nauczyciel uczący na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych lub po przeprowadzeniu testu (sprawdzianu) w formie pisemnej z całego zakresu materiału danego przedmiotu.
 1. Wynik procentowy z przeprowadzonego zaliczenia na kursie ustalają nauczyciele powołani przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych.
 1. Oceny bieżące i końcowe wpisywane są do dziennika zajęć, natomiast wynik procentowy z przeprowadzonego zaliczenia kursu wpisuje się do protokołu.
 1. Zaliczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego przeprowadza się z:

a) zajęć zawodowych teoretycznych,

b) zajęć zawodowych praktycznych.

 1. Zaliczenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w poszczególnych kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie przeprowadza się:

a) z zajęć zawodowych teoretycznych — w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań (trening techniczny na stanowisku komputerowym),

b) z zajęć zawodowych praktycznych — w formie zadania praktycznego (treść zadania dla zaliczającego i kryteria oceniania dla przeprowadzającego zaliczenie),

c) z zajęć zawodowych praktycznych — w formie dokumentacji (treść zadania dla zaliczającego i kryteria oceniania dla przeprowadzającego zaliczenie).

 1. Czas na przeprowadzenie zaliczenia z zajęć zawodowych teoretycznych wynosi 60 minut, natomiast z zajęć zawodowych praktycznych 120, 150, 180, 210 lub 240 minut w zależności od kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 1. Zadania do przeprowadzenia zaliczenia z części pisemnej i praktycznej przygotowują nauczyciele powołani przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych do przeprowadzenia zaliczenia na kursie.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wskazuje przewodniczącego zespołu przeprowadzającego zaliczenie. Przewodniczący kieruje pracą zespołu i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zaliczenia oraz sporządzenie protokołu z zaliczenia.
 1. Wynik procentowy z zaliczenia na kursie określa się w następujący sposób: część teoretyczna: od 50% punktów — słuchacz uzyskuje zaliczenie część praktyczna: od 75% punktów — słuchacz uzyskuje zaliczenie.
 1. Oceny bieżące, końcowe i wynik procentowy z zaliczenia kursu ustala się biorąc pod uwagę:

a) zapamiętanie wiadomości (znajomość faktów, znajomość terminologii, umiejętność użycia algorytmów),

b) rozumienie wiadomości (znajomość pojęć, reguł, zasad, umiejętność śledzenia rozumowania, umiejętność odczytania i zinterpretowania problemu),

c) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach typowych (rozwiązywanie zadań schematycznych, dokonywanie porównań, analizowanie danych),

d) umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych (rozwiązywanie zadań nieschematycznych, wykrywanie zależności, dokonywanie i uzasadnianie uogólnień).

 1. Oceny cząstkowe i końcowe z przedmiotów są jawne dla słuchacza. Na jego prośbę ocena powinna być uzasadniona. Jawny dla słuchacza jest także wgląd w prace z zaliczenia kursu.
 1. Słuchacz nieobecny w dniu ustalania przez nauczyciela oceny końcowej z zajęć ma obowiązek ustalić z nauczycielem indywidualny termin zaliczenia i w ciągu 2 tygodni uzyskać ocenę końcową.

IX. WARUNKI I ZASADY ZWOLNIENIA SŁUCHACZY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE KURSU

 1. Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadający:

1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny dokument,

2) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny dokument,

3) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,

4) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,

5) świadectwo ukończenia liceum profilowanego,

6) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,

7) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, może być zwolniony na swój wniosek złożony do Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych z całości lub części zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia umożliwia takie zwolnienie.

 1. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości z obowiązku realizacji danych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony/zwolniona” także rodzaj dokumentu będącego podstawą zwolnienia.
 1. Słuchacz, który ukończył kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

X. PRAKTYKA ZAWODOWA

 1. W przypadku, gdy kwalifikacyjny kurs zawodowy kształci w zawodzie, w którym wymagana jest praktyka zawodowa, słuchacze są zobowiązani odbyć praktykę w wymiarze określonym w podstawie programowej w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowych.
 1. Słuchacze mogą odbywać praktyki zawodowe u pracodawców, kierując się profilem i zakresem działalności pracodawcy oraz programem praktyki zawodowej.
 1. Podstawą odbywania praktyki zawodowej jest umowa o praktykę zawodową, zawierana pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie a zakładem pracy przyjmującym słuchaczy na praktykę.
 1. Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w ramach współpracy z pracodawcami, może zawierać dla słuchaczy zbiorcze umowy o praktykę zawodową.
 1. Słuchacze kursu odbywają praktykę zawodową w dowolnym terminie, w czasie trwania kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 1. Ocenę z praktyki zawodowej ustala podmiot, u którego słuchacz realizował praktykę i potwierdza wpisem na zaświadczeniu o odbytych praktykach.
 1. Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych zwalnia słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa) w całości, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem kształcenia na kursie świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki w danym zawodzie.

 1. Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych może zwolnić słuchacza z obowiązku odbywania praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

 1. Słuchacz ubiegający się o zwolnienie z praktyki zawodowej składa podanie oraz odpowiednie zaświadczenie, świadectwo lub dyplom do Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych po rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 1. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu zgodnie z planem i programem nauczania dla zawodu, w którym się kształci.
 1. Decyzja Dyrektora o zwolnieniu w całości lub w części z odbywania praktyki zawodowej jest zapisywana na podaniu słuchacza. Rozpatrzone podanie dołączane jest do dokumentacji przebiegu nauczania na kursie. Informacja o zwolnieniu z praktyki zawodowej jest wpisywana do dziennika zajęć kursu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem ukończenia kursu przez słuchacza jest uzyskanie:

a) pozytywnych ocen końcowych z wszystkich przedmiotów oraz

b) pozytywnego wyniku procentowego z zaliczenia kursu.

 1. Słuchaczowi, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie wydaje się zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).