Przejdź do treści

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

w Zespole Szkół spożywczo-Gastronomicznych

Formy udzielanej pomocy

dostosowanie wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia na podstawie dostarczonych do sekretariatu szkoły opinii / orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych o stwierdzonych trudnościach dziecka

wsparcie i pomoc uczniom cudzoziemskim

nieodpłatne dodatkowe lekcje języka polskiego, matematyki i biologii oraz wsparcie zespołu ds. pomocy uczniom cudzoziemskim

godziny pracy psychologa

Barbara Hładki

pok. 23 (I piętro)
poniedziałek -----------
wtorek
  9:00-16:00
środa -----------
czwartek 8:00-15:00
piątek  8:00-14:00

wsparcie

uczniów i rodziców przez wychowawcę klasy, nauczycieli, pedagoga i dyrekcję w zakresie przezwyciężania trudności szkolnych i wychowawczych

zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne

nieodpłatne zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

godziny pracy logopedy

Grzegorz Majkowski

pok. 23 (I piętro)
poniedziałek -----------
wtorek
-----------
środa 14:25-16:00
czwartek 14:25-16:00
piątek  15:10-16:00

opieka specjalistów

opieka różnych specjalistóww Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 16: doradca zawodowy, psycholog, mediator, logopeda, socjoterapeuta, terapeuta rodzinny

projekty, konkursy i olimpiady

projekty, konkursy i olimpiady dla uczniów zdolnych oraz projekty skierowane do uczniów o zróżnicowanych potrzebach, czy wsparcie uczniów o specyficznych trudnościach

realizacja orzeczeń

realizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacja indywidualnej ścieżce kształcenia

pomoc socjalna

pomoc dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych, wyprawki i zasiłków szkolnych oraz pomocy doraźnej

planowanie rozwoju zawodowego

planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego i ścieżki kariery przy wsparciu doradcy zawodowego

dodatkowe zajęcia

nieodpłatne dodatkowe zajęcia z przedmiotów, sprawiających uczniom największe trudności oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów