Przejdź do treści

Harmonogram działań programu wychowawczo-profilaktycznego

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
Sfera rozwoju: fizyczna
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Propagowanie zdrowego stylu życia młodzieży
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Promocja zdrowia:
- profilaktyka raka piersi;
- udzielanie pierwszej pomocy;
- higiena osobista;
- znaczenie szczepień przeciwko WZW typu B, TD;
- zaburzenia odżywiania – anoreksja i bulimii.
pielęgniarka szkolna – K. Dęmbe zgodnie z harmonogramem
2. „Twoja krew – moje życie” – propagowanie idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez zorganizowanie na terenie szkoły akcji krwiodawstwa we współpracy z RCKiK. Pedagog szkolny - A. Węderlich, opiekun SU, M. Marszał, M. Sereja-Czekalska zgodnie z harmonogramem
3. Udział społeczności szkolnej w kampaniach społecznych:
a) „HIV, AIDS” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia walki z HIV/AIDS;
b) „Bliżej siebie, dalej od narkotyków”.
nauczyciel biologii, pielęgniarka szkolna, psycholog szkolny Grudzień 2023
4. Rozgrywki sportowe o „Puchar Lolka”. nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie z harmonogramem
5. Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez udział:
a) 56 WOM Biegi Przełajowe – Praga Południe;
b) Mistrzostwa Dzielnicy w kilku konkurencjach sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna;
c) biegi sztafetowe dla poszczególnych klas.
nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie z harmonogramem
6. Cykl warsztatów teoretyczno-praktycznych z dietetykiem nt. szkodliwości cukru, zdrowego trybu życia, potrzeby snu oraz szkodliwości napojów energetycznych i używek dla wszystkich klas pierwszych. nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie z harmonogramem
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Profilaktyka zachowań ryzykownych
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Realizacja programu profilaktycznego dla uczniów klas pierwszych: „Odpowiedzialność prawna nieletnich” w ramach programu „Decyduję odpowiedzialnie” we współpracy ze Strażą Miejską. Pedagog szkolny – A. Węderlich we współpracy ze Strażą Miejską I. półrocze
2. Działania z zakresu profilaktyki cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. B. Hładki, A. Momot cały rok szkolny
3. Akcja szkolna z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. A. Momot II. półrocze
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Szerzenie idei edukacji globalnej, na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Realizacja treści z zakresu edukacji globalnej zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. wszyscy nauczyciele cały rok
2. Wykorzystanie zasobów edukacyjnych: globalna.ceo.org.pl do wprowadzania treści z zakresu edukacji rozwojowej na lekcjach przedmiotów ogólnokształcących. wszyscy nauczyciele cały rok
3. Udział szkoły w akcjach ekologicznych, na rzecz rozwoju:
a) WWF „Godzina dla Ziemi”;
b) obchodach Światowego Dnia Ziemi;
c) sprzątanie świata – akcja szkolna.
B. Iwańska, nauczyciel geografii cały rok
4. Ogólnopolski konkurs – Ekologia – EkoPlaneta. B. Iwańska, nauczyciel geografii cały rok
5. Konkurs szkolny „Moja wymarzona planeta”. M. Urbańska, B. Hładki cały rok
Sfera rozwoju: duchowa
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Promowanie i popularyzowanie nauki społecznej patrona szkoły Jana Pawła II w codziennej pracy profilaktyczno-wychowawczej.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Działalność Zespołu realizującego projekty związane z patronem szkoły Janem Pawłem II. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa cały rok
2. Współpraca z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa cały rok
3. Współpraca z Centrum Myśli Jana Pawła II. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa cały rok
4. Przynależność do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II:
a) Udział młodzieży i nauczycieli w dorocznej Pielgrzymce Rodziny Szkół Jana Pawła II do Częstochowy;
b) Udział społeczności w corocznych Zjazdach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa cały rok
5. Organizacja wydarzeń dla młodzieży mająca na celu szerzenie idei nauki Ojca Świętego Jana Pawła II, m.in.:
a) Dzień Papieski;
b) Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy;
c) Konkurs wiedzy o JPII;
d) Dzielnicowy Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II;
e) Rocznica śmierci Jana Pawła II;
f) Turniej sportowy o „Puchar Lolka”;
g) warsztaty wychowawcze, ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie o Janie Pawle II - w związku z Dniem Patrona Szkoły.
A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa

5b) wychowawcy klas maturalnych
5f) n-le wychowania fiz.
5g) J. Piecychna, R. Rycharska, V. Proc
cały rok

5f, g – zgodnie z harmonogramem
6. Udział młodzieży w wydarzeniach międzyszkolnych i ogólnopolskich związanych z sylwetką patrona szkoły. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa

dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele, społeczność szkolna
zgodnie z harmonogramem
7. Udział w akcjach charytatywnych. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa
dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele, społeczność szkolna

dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele, społeczność szkolna
zgodnie z harmonogramem
8. Udział społeczności szkolnej w okolicznościowych Mszach Świętych oraz Rekolekcjach Wielkopostnych. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa

dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele, społeczność szkolna
zgodnie z harmonogramem
9. Wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości - prowadzenie godzin wychowawczych w oparciu o program oparty na wartościach. A. Sekuła, R. Rycharska, V. Proc, E. Orłowska, H. Kęczkowska, M. Laszecka, A. Zarychta, E. Dolska, I. Brzozowa

wychowawcy klas, katecheta
zgodnie z harmonogramem
Sfera rozwoju: społeczna
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Budowanie i rozwijanie środowiska szkoły jako wspólnoty, nadanie wysokiej rangi pracy wychowawczej.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Przeprowadzenie przez zespół psychologiczno - pedagogiczny warsztatów integracyjno-wychowawczych dla uczniów wszystkich klas pierwszych „Poznajmy się – pierwsze koty za płoty…”. A. Węderlich, M. Urbańska, B. Hładki, wychowawcy klas wrzesień/październik 2023
2. Reintegracja pod hasłem „Budujemy klasę – współpraca – to się opłaca” klas IIAT i IIBT po połączeniu. A. Węderlich, M. Urbańska, B. Hładki, wychowawcy klas wrzesień/październik 2023
3. Rozwijanie postaw obywatelskich i samorządności młodzieży poprzez działalność samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024. Dyrektor szkoły, opiekun SU – A. Węderlich Cały rok
4. Zaangażowanie uczniów w realizację: projektów uczniowskich promujących ideę samorządności młodzieży, akcji charytatywnych, imprez integrujących społeczność szkolną oraz promocję szkoły na zewnątrz: a) realizacja programu m.st. Warszawy „Nastolatek w samorządzie” dla kl. I; b) spotkanie z rzecznikiem praw ucznia. Dyrektor szkoły, opiekun SU – A. Węderlich,
4a – A. Węderlich
4b – J. Komarnicka
Cały rok
5. Udział społeczności szkolnej w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Opiekun SU – A. Węderlich Październik 2023
6. Spotkania członków Zespołu Wychowawczego w celu promowania dobrych praktyk, generowania nowych zamierzeń pedagogicznych, wymiany doświadczeń, analizy sukcesów i niepowodzeń wychowawczych, modyfikacji i zmian w podejmowanej bieżącej pracy wychowawczej. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. W miarę potrzeb (min. 1 raz w półroczu)
7. Podkreślanie rangi roli wychowawców klas, w integracji zespołu klasowego, pomoc i wsparcie podejmowanych oddziaływań przez wychowawców zastępczych. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. cały rok
8. Podnoszenie jakości poziomu współpracy szkoły z rodzicami uczniów poprzez zaangażowanie rodziców w pracę zespołów klasowych, działalność Rady Rodziców, udział w życiu szkoły, organizowanych imprezach i uroczystościach. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. cały rok
9. Konsultacje indywidualne dla wychowawców klas, nauczycieli. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. cały rok
10. Omówienie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej klas. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. cały rok
11. Pogadanki tematyczne na godzinach wychowawczych. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, wychowawcy klas. cały rok
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Kształtowanie prospołecznych postaw i zachowań.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez udział w warsztatach, programach edukacyjno-wychowawczych, kampaniach społecznych i akcjach profilaktycznych. wychowawcy, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda Cały rok
2. Udział w akcji „Żonkile” – rocznica wybuchu powstania w getcie. R. Rycharska, K. Bartnicka, wychowawcy klas kwiecień 2024
3. Udział Szkoły w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2023 – pod hasłem: „Talent i praca – to się opłaca!”. Doradca zawodowy – A. Węderlich, A. Tomaniak 16 – 22.10.2023
4. Udział Szkoły w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2023. Kampania reklamowa szkoły. Doradca zawodowy – A. Węderlich, A. Tomaniak listopad 2023
5. Udział szkoły w Europejskim Roku Umiejętności 2023 – dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy, aktywizacja na rynku pracy. Doradca zawodowy – A. Węderlich, A. Tomaniak cały rok szkolny
6. Współpraca z Fundacją GPW w ramach nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. A. Węderlich cały rok szkolny
7. Rozwój kompetencji językowych z elementami savoir vivre’u w postaci netykiety dla wszystkich klas pierwszych, drugich i trzecich. A. Momot cały rok szkolny
8. Kurs empatii – co robić, kiedy widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy. B. Hładki cały rok szkolny
9. Warsztaty/materiały „Różni, ale podobni” skierowane do uczniów klas I nt. neuroróżnorodności. B. Hładki cały rok szkolny
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi wychowanie, kształcenie.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. 1. Prace Zespołu ds. Promocji Szkoły:
a) opracowywanie i koordynowanie projektów z zakresu promocji Szkoły w ciągu całego roku szkolnego;
b) Promocja szkoły na Targach Edukacyjnych EXPO;
c) Targach Szkół Ponadpodstawowych;
d) Dni otwarte;
e) Pikniki i inne działania promujące pracę szkoły w środowisku lokalnym.
zespół ds. promocji: K. Dzwonkowska, A. Węderlich, A. Momot, M. Kusal, Ł. Binkowski, M. Dudziński, M. Marszał, A. Wawer, O. Połosak, S. Kalisz, B. Połosak-Rumak Cały rok
2. Stała współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Sądem dla Nieletnich, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ścisła współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie, działającymi w środowisku: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog Cały rok
3. Stała współpraca z Biblioteką Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w celu rozwoju czytelnictwa oraz działalności kulturalnej szkoły. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nauczyciele biblioteki Cały rok
4. Współpraca z placówkami zewnętrznymi działającymi na rzecz młodzieży i rodziców oraz z OHP, ZDZ, szkołami i placówkami oświatowymi, poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi w celu zabezpieczenia realizacji obowiązku nauki oraz pomocy uczniom w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog Cały rok
5. Szkolny wolontariat - działania, kampanie, zbiórki i akcje charytatywne w zakresie rozwoju empatii i postaw prospołecznych. M. Urbańska, B. Hładki, A. Bartuszek Cały rok
6. Autorski Projekt „Piernikove LOVE” – we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 89. M. Rogowska, A. Węderlich zgodnie z harmonogramem
7. Autorski Projekt „Podziel się swoją pasją” we współpracy z LXXII LO im. gen. J. Jasińskiego, ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin zastępczych i innych form rodzicielstwa zastępczego o nazwie „Chaber” w ramach wymiany doświadczeń, nawiązywania relacji ze środowiskiem lokalnym (warsztaty „Pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne”, warsztaty kulinarne, cukiernicze). A. Węderlich, M. Rogowska, K. Dzwonkowska, O. Połosak, M. Molik, M. Roguszewski zgodnie z harmonogramem
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Uatrakcyjnianie codziennego życia szkoły.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Systematyczne dbanie o estetykę budynku i okolicy szkoły, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Dyrektor szkoły, opiekunowie sal, kierownik gospodarczy cały rok
2. Wspieranie podejmowanych przez uczniów inicjatyw, jednoczenie się wokół przedsięwzięć, projektów. Dyrektor szkoły, opiekunowie sal, kierownik gospodarczy cały rok
3. Podnoszenie jakości imprez szkolnych poprzez zaangażowanie i integrację klas wokół świąt, imprez profilaktyczno – wychowawczych i kampanii edukacyjnych:
a) Ślubowanie uczniów klas pierwszych;
b) Dzień Patrona;
c) Wigilia Szkolna;
d) Jasełka Bożonarodzeniowe;
e) Rocznica Konstytucji 3 Maja – wystawa;
f) Uroczyste wręczenie świadectw;
- absolwentom TSG, BSSG;
- uczniom klas promocyjnych;
g) Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Zwierząt;
h) Piknik Międzypokoleniowy - Południowo – Praskie Senioralia;
i) Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją;
j) Międzynarodowy Dzień Tolerancji;
k) Światowy Dzień Świadomości Autyzmu;
l) Dzień Szefa Kuchni;
m) Dzień Pszczoły – piknik;
n) Andrzejki z Komorską,
Mikołajki z Komorską;
o) Święto Odzyskania Niepodległości;
p) Majówka Aniołów;
q) Szkolna dyskoteka;
r) Światowy Dzień Żywności;
s) Światowy Dzień Godności;
t) konkurs fotograficzny;
u) Festiwal Narodów w ramach Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (wydarzenie dla całej społeczności szkolnej – maj 2024) - kulinarne warsztaty edukacyjne „Kuchnie świata/Europy”;
w) Dzień ekologii – warsztaty recyklingu;
Dyrektor szkoły, wyznaczeni nauczyciele
3a) J. Piecychna, S. Kalisz, A. Sekuła, E. Chmielewska, B. Połosak-Rumak, wychowawcy klas I
3b) R. Rycharska, V. Proc, I. Brzozowa, E. Orłowska, S. Azarova
3c) wyznaczeni n-le
3d) M. Laszecka, W. Dolska, D. Piecychna, A. Ramm-Bredek
3e) B. Połosak-Rumak, W. Miszewska, K. Krajewski, A. Labun
3f) dyrektor szkoły, wychowawcy, wyznaczeni n-le
3g) B. Iwańska
3h) O. Połosak, K. Dzwonkowska, A. Węderlich, M. Perczyńska, J. Komarnicka, Ł. Kania
3i,j) B. Hładki, M. Urbańska, A. Bartuszek
3k) D. Piecychna, B. Hładki, M. Urbańska, W. Miszewska, E. Dolska, A. Staniszewska, A. Ramm-Bredek
3l) J. Komarnicka, A. Sowa, M. Sereja-Czekalska, M. Kusal, O.Połosak, K. Dzwonkowska, A. Wawer, M. Molik, M. Roguszewski, E. Drzewicka-Łyżwa
3m) K. Dzwonkowska, O. Połosak, A. Węderlich, A. Wawer, A. Sowa, E. Drzewicka-Łyżwa, M. Molik, M. Roguszewski
3n) A. Węderlich, SU, M. Marszał, K.Dzwonkowska, O. Połosak, B. Połosak-Rumak, wychowawcy klas
3o) A. Grenda, H. Kęczkowska, K. Bartnicka 3p, q) A.Węderlich, M. Rogowska, K. Dzwonkowska, O. Połosak, SU
r) I. Brzozowa, B. Iwańska, A. Zarychta
s) D. Piecychna, A. Ramm-Bredek
t) S. Azarova, E. Orłowska, K. Bartnicka, J. Komarnicka
u) A. Węderlich, zespół j. obcych, wychowawcy klas, mentorzy zawodowi: M. Molik, M. Roguszewski, A. Wawer, K. Dzwonkowska; jury: Ł. Kania, M. Rogowska, A. Grenda, O. Połosak
v) D. Piecychna, A. Ramm-Bredek, A.Staniszewska
a-u: zgodnie z kalendarzem
4. Propagowanie idei czytelnictwa na lekcjach bibliotecznych:
a) Realizacja projektu związanego z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa;
b) kiermasz podręczników;
c) ankieta dotycząca potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli, sondaż czytelniczy;
d) opracowanie i umieszczenie w Librusie informacji „Dlaczego warto czytać?”;
e) list do rodziców Po co nam czytanie;
f) Narodowe Czytanie od 9.IX (klasy na zastępstwach);
g) spotkania z pisarzami (2);
h) konkurs czytelniczy Recenzja książki;
i) konkurs -Plakat o książce;
j) literatura na ekranie pokazy filmów;
k) przygotowanie bibliografii dla rodziców - Trudności wychowawcze;
l) przygotowanie bibliografii dla młodzieży Nie daj się-radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
m) Daj książce drugie życie książka za darmo (Mikołajki i Dzień Kobiet);
n ) wystawy książek-Najstarsze i najnowsze w naszej bibliotece;
o) z okazji Miesiąca Biblioteki - przekazanie zabytkowych książek do WBP;
p) Rok Szymborskiej – wystawa i czytanie poezji;
q) Rok Fredry – pokaz spektakli, wystawa książek;
r) wystawa fantastyki;
s) pokazy horrorów;
t) koncerty poezji śpiewanej np. Szymborskiej, pieśni legionowej z okazji 11.11;
u) spotkanie z redaktorem, z absolwentem – szefem kuchni;
w) gazetki okolicznościowe, pozyskiwanie książek od instytucji;
x) konkurs na najlepiej czytającą klasę, konkurs na najlepszego czytelnika;
y) lekcje biblioteczne (w ramach zastępstw);
z) spotkania z okazji – Tradycje polskie – andrzejki, zaduszki, święta, kuchnia regionalna ...;
aa) wycieczka do BUW.
Nauczyciele biblioteki i czytelni Cały rok
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Doskonalenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych, wychowawczych nauczycieli, wychowawców, rodziców.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Wzmacnianie roli wychowawcy klasowego poprzez: budowanie systemu wsparcia ze strony grona pedagogicznego i dyrekcji, wsparcie zespołu psychologiczno-pedagogicznego. Dyrektor szkoły, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog cały rok zgodnie z harmonogramem
2. Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych – przeprowadzenie diagnozy. A. Momot, I. Brzozowa, R. Rycharska Wrzesień 2023
3. Przygotowanie oferty, zorganizowanie szkoleń, warsztatów dla nauczycieli i wychowawców zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach WDN. Dyrektor szkoły Wrzesień 2023
4. Opracowywanie i udostępnianie materiałów i pomocy na lekcje wychowawcze, wsparcie wychowawców w przeprowadzaniu tematycznych lekcji wychowawczych. Nauczyciele biblioteki, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda cały rok zgodnie z harmonogramem
5. Prowadzenie lekcji otwartych, zajęć wychowawczych, zebrań z rodzicami przez doświadczonych nauczycieli, dzielenie się dobrymi praktykami. Osoby wyznaczone przez Dyrektora szkoły cały rok zgodnie z harmonogramem
6. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez organizację szkoleń, warsztatów umiejętności wychowawczych w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i problemy wychowawcze. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy cały rok zgodnie z harmonogramem
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Udzielanie pomocy socjalnej uczniom potrzebującym.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów:
- realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023-2024;
- stypendia szkolne za wyniki w nauce;
- organizowanie zbiórek zgodnie z potrzebami.
Dyrektor szkoły, szkolna komisja stypendialna – A. Węderlich, M. Urbańska, A. Tomaniak, A. Grenda cały rok zgodnie z harmonogramem
Sfera rozwoju: intelektualna
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Oddziaływania skierowane do uczniów uzdolnionych, otwartych i zaangażowanych w proces edukacyjno-wychowawczy.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Wyodrębnienie uczniów mających osiągnięcia, specyficzne zainteresowania i talenty. Wszyscy nauczyciele cały rok
2. Realizowanie indywidualnych planów pracy dydaktycznej dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w ramach programu wspierania uczniów uzdolnionych „Wars i Sawa”, programu „Szkoła z pomysłem” – Honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy. A. Węderlich wyznaczeni nauczyciele cały rok
3. Motywowanie młodzieży do udziału w olimpiadach, konkursach, projektach naukowych, wykładach zewnętrznych, zajęciach dodatkowych:
a) Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia;
b) wyjście edukacyjne CNK;
c) Spotkania przy szachach z uczniami ZSSG;
d) konkurs matematyczno-fizyczny;
e) konkursy gastronomiczne i cukiernicze.
3a – A. Grenda
3b, c - K. Krajewski
3d – K. Krajewski, A. Grenda
3e – wyznaczeni n-le
cały rok
4. Krzewienie kultury języka polskiego, zamiłowania literatury poprzez organizację:
a) Konkursu „Pędzlem i słowem”;
b) Konkursu „Historyczne postacie na kartach literatury”;
c) Dzielnicowy konkurs ortograficzny dla dyslektyków;
d) Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i JPII;
e) warsztaty o muzeum, Zamku Królewskim.
Nauczyciele języka polskiego
4a – K. Bartnicka
4b – A. Labun, B. Połosak-Rumak
4c – R. Rycharska, V. Proc, K. Bartnicka
4d – R. Rycharska, V. Proc, M. Laszecka
4e – A. Labun, B. Połosak-Rumak
cały rok
5. Rozwijanie kompetencji językowych oraz zainteresowań lingwistycznych uczniów:
a) Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych;
b) Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego;
c) Akcja szkolna – plakaty nt. Hiszpanii i Latynoameryki;
d) konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych;
e) poezja anglojęzyczna swój poemat, wiersz;
f) recytacja hymnu UE „Oda do radości” w j. niemieckim;
g) akcje tematyczne (plakaty nt. przyborów szkolnych, art. Spożywczych, ubrań);
h) kolędowanie w j. niemieckim;
i) konkurs English Ace.
Nauczyciele języków obcych
5a, b – M. Marszał
5c - W. Miszewska
5d – H. Kęczkowska
5e – T. Łopaciuk
5f, g, h – H.Kęczkowska
i) T. Łopaciuk
zgodnie z harmonogramem
6. Wyłanianie i nagradzanie najlepszych uczniów w nauce, pod względem frekwencji oraz aktywności społecznej, promocji szkoły w środowisku, czytelnictwa. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy klas, nauczyciele po każdym półroczu
7. Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w ponadstandardowych formach doskonalenia kwalifikacji:
a) udział uczniów w spotkaniach, zajęciach z zakresu wiedzy o żywności i żywieniu w ramach współpracy z SGGW;
b) szkolenia zewnętrzne z zakresu cukiernictwa, barmaństwa i baristyki;
c) udział w targach EURO GASTRO, EXPO SWEET I innych branżowych;
d) projekt unijny – Międzynarodowa mobilność edukacyjna – „Europa od kuchni – kuchnie świata w interaktywnej formie”;
e) organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych;
f) warsztaty zawodoznawcze ze specjalistami z branży spożywczej m.in. Prozon;
g) warsztaty w laboratoriach Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego;
h) wycieczki zawodowe do hoteli, restauracji, cukiernii;
i) celebrowanie świąt i dni tematycznych z zakresu gastronomii;
j) konkursy gastronomiczne m.in. Olimpiada wiedzy o żywności, Mistrzostwa Szkół Gastronomicznych;
k) konkurs z zakresu piekarstwa „Master Baker”;
l) warsztaty edukacyjne „Festiwal Nauk 2023”;
m) konkursy z zakresu cukiernictwa;
n) projekt interdyscyplinarny „Zero Waste” – podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów;
o) projekt „Praca przyszłości, zawody przyszłości” – warsztaty;
nauczyciele przedmiotów zawodowych
7c - M. Rogowska
7d – O. Połosak, K. Dzwonkowska
7f, g, h – M. Rogowska
7j – O. Połosak, wyznaczeni n-le
7k, l – K. Dzwonkowska
7m – K. Dzwonkowska, E. Dzrzewicka-Łyżwa, A. Sowa, M. Rogowska
7n – J. Komarnicka, S. Azarova, E. Orłowska, D. Piecychna, A. Ramm-Bredek, M. Sereja-Czekalska, M. Molik, M. Roguszewski, A. Sowa, E. Drzewicka-Łyżwa
7o – A. Węderlich, klasa IIAT
cały rok
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Oddziaływania skierowane do uczniów o specyficznych trudnościach w nauce, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów cudzoziemskich oraz uczniów w trudnej sytuacji życiowej, czy też sprawiających trudności wychowawcze.
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Stała opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. Dyrektor szkoły, wyznaczone osoby, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy klas W trakcie bieżącej, całorocznej pracy z uczniami.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów:
a) Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w trakcie bieżącej pracy, wynikających w szczególności:
- z niepełnosprawności;
- z niedostosowania społecznego;
- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
- z zaburzeń zachowania lub emocji;
- ze szczególnych uzdolnień;
- ze specyficznych trudności w uczeniu się;
- z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
- z choroby przewlekłej;
- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
- z niepowodzeń edukacyjnych;
- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
b) Ustalanie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określanie form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych i innym uczniom, potrzebującym pomocy oraz dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy w szkole;
c) Planowanie i realizacja działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz planowania kariery zawodowej dla uczniów, poprzez:
- realizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
- prowadzenie zajęć dla uczniów, akcji szkolnych i projektów promujących ustawiczny rozwój i podnoszenie kompetencji zawodowych.
Dyrektor szkoły, wyznaczone osoby, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, wychowawcy klas W trakcie bieżącej, całorocznej pracy z uczniami.
3. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, pomocy Psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i trudności uczniów cudzoziemskich. Wszyscy n-le, dyrektor szkoły, wychowawcy, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog W trakcie bieżącej, całorocznej pracy z uczniami.
4. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16, współpraca z psychologiem opiekującym się szkołą z ramienia poradni oraz innymi specjalistami. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog W trakcie bieżącej, całorocznej pracy z uczniami.
Sfera rozwoju: emocjonalna
Zadania wychowawczo-profilaktyczne:
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Diagnoza potrzeb i problemów dotyczących bezpieczeństwa w szkole przez zespół ds. bezpieczeństwa. dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog wrzesień/ październik 2023
2. Promowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, propagowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych postaw i zachowań. dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog cały rok
3. Podejmowanie działań służących podniesieniu bezpieczeństwa w szkole:
- Stałe, systematyczne dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po zajęciach na wszystkich piętrach i terenie szkolnym wg harmonogramu dyżurów;
- Monitorowanie łazienek uczniowskich i terenu szkoły przez woźne;
- Monitorowanie zachowań uczniów poprzez monitoring wizyjny; obserwację, legitymowanie osób przebywających na terenie szkoły;
- Współpraca wszystkich pracowników szkoły z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Policji patrolującymi teren wokół szkoły;
- Wzmożona kontrola bezpieczeństwa uczniów klas pierwszych, otoczenie ich szczególną opieką i uwagą przez wychowawców, pedagoga szkolnego, nauczycieli.
dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog cały rok
4. Analiza i aktualizacja wewnątrzszkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog cały rok
Zadania wychowawczo-profilaktyczne: Działania profilaktyczne i wychowawcze mające na celu podniesienie oddziaływań wychowawczych
Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych, w tym z zakresu kształcenia praktycznego, realizowanych poza szkołą, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji obowiązku nauki. N-le, wychowawcy, kierownik kształcenia praktycznego, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog Cały rok
2. Podejmowanie interwencji przez pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa i dyrekcję w przypadku braku skuteczności działań wychowawców w celu poprawy frekwencji w klasach. Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog Cały rok
3. Profilaktyka zachowań autodestruktywnych. B. Hładki Cały rok

*Harmonogram działań programu wychowawczo-profilaktycznego powstał na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ma charakter otwarty, będzie rozszerzany zgodnie z bieżącymi wydarzeniami w działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoły.

Warszawa, 14.09.2023