Przejdź do treści

STATUT CXLVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. CXLVII Liceum Ogólnoksztakeyce dla Dorosłych. zwane dalej „Liceum”, jest szkołą publiczną dla dorosłych podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia. Liceum działa na podstawie ustawy z dnia 7 września I 991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 256. poz. 2572. z późn. zm.), przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego statutu.
 1. Liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23.
 1. Pełna nazwa liceum brzmi: Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Komorska 17/23.
 1. Na pieczęci liceum używana jest nazwa liceum w pełnym brzmieniu oraz jej adres.

§ 2.

 1. Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa.

 1. Organ prowadzący może nadać imię lub dokonać zmiany nazwy liceum na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej lub Samorządu Słuchaczy.
 1. Nadzór pedagogiczny nad liceum sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 1. Do liceum dla dorosłych mogą być przyjmowani słuchacze, którzy ukończyli szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, zasadniczą szkołę zawodową.
 1. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu oraz wymiarze określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (z późn. zm.).
 1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 3.

 1. Celem szkoły jest wychowanie i kształcenie, przygotowujące do dalszej nauki, pracy i życia we współczesnym świecie.

 1. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu osobowości słuchaczy, wyrabianiu poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego.

 1. Liceum wzbogaca, rozwija i uzupełnia umiejętności wyniesione z poprzedniego etapu nauczania.

 1. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa jej ukończenia oraz uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2) umożliwia kandydatom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

3) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy.

Rozdział 3

Organy szkoły

§ 4.

 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Samorząd Słuchaczy.

§ 5.

Zadania Dyrektora określa statut Zespołu.

§ 6.

 1. Rada Pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 1. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych lub nadzwyczajnych, zwoływanych w trybie ustawowym w sprawach pilnych.
 1. Członkiem Rady Pedagogicznej jest każdy nauczyciel uczący w szkole, bez względu na ilość godzin i formy zatrudnienia.

§ 7.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperyment6w pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwal w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należą w szczególności:

1) organizacja pracy szkoły, w tym rozkład zajęć w ramach zjazdów;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zająć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.

 1. Do innych kompetencji i należą:

1) uchwalanie i dokonywanie zmian w statucie liceum;

2) ustalenie regulaminu swojej działalności;

3) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 8.

 1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z podejmowaniem uchwal w sprawie klasyfikacji i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miary bieżących potrzeb.

 1. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy jej członków.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, protokół z przebiegu posiedzenia rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty posiedzenia rady pedagogicznej wpisuje się do księgi protokołów.
 1. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad, na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej rada decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 1. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniu rady pedagogicznej u przewodniczącego Rady.

§ 9.

 1. W szkole może działać samorząd słuchaczy.

 1. Zasady wybierania oraz zasady i zakres działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy w glosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 1. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną jego zgodność ze Statutem szkoły.
 1. Samorząd Słuchaczy ma prawo do przedstawienia wniosków i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących słuchaczy oraz związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 1. Do zadań Samorządu Słuchaczy należy reprezentowanie i ochrona interesów słuchaczy wynikających ze spraw związanych z procesem kształcenia oraz problemów socjalno-bytowych i kulturalnych.
 1. Dyrektor uchyla uchwały Samorządu Słuchaczy podjęte niezgodnie z prawem i statutem szkoły.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 10.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określaj odrębne przepisy oraz decyzje Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.

§ 11.

 1. Organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.
 1. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor. W określonym terminie dyrektor zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną oraz przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

§ 12.

Realizację zadań liceum określa plan pracy Zespołu Szkół Spożywczo­ Gastronomicznych na dany rok szkolny.

§ 13.

 1. Liceum prowadzone jest w formie zaocznej.
 1. Szkoła kształci słuchaczy na podstawie ramowego planu nauczania dla publicznego liceum ogólnokształcącego.

§ 14.

 1. Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

 1. Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w szkole odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania i arkusza organizacyjnego, w szczególnych przypadkach mogą odbywać się one inaczej.

 1. Konsultacje zbiorowe odbywają się ze wszystkich przedmiotów obowiązujących w danym semestrze.
 1. Czas zegarowy jednej konsultacji wynosi 45 minut lub 90 minut (2 x 45 minut).
 1. Dopuszcza się możliwość organizacji w szkole zaocznej konsultacji indywidualnych w wymiarze do 20 % ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia, organizowanych przez dyrektora na podstawie odrębnego planu zajęć.
 1. Słuchacze szkoły otrzymują indeksy według wzoru odrębnie ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
 1. W szkole nauczyciele kierują samodzielną nauką słuchaczy, ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników przez:

1) zapoznanie słuchaczy z programami nauczania;

2) udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały dostosowane do zaocznej formy kształcenia;

3) udzielanie porad w sprawie nauki bezpośrednio oraz w drodze korespondencji;

4) organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych i indywidualnych;

5) ocenianie prac kontrolnych.

 1. W szkole organizuje się w ciągu semestru dwie konferencje instruktażowe: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą - przedegzaminacyjną.
 1. Ocenianie i promowanie słuchaczy przeprowadzone jest na podstawie wewnątrzszkolnych zasad.

§ 15.

Szkoła, uwzględniając potrzeby słuchaczy, może:

1) organizować im nieodpłatne zajęcia wyrównawcze (w miary posiadanych środków);

2) prowadzić nauczanie w zespołach przedmiotowych na podstawie odrębnych przepisów;

3) dla słuchaczy przygotowujących się do egzaminu maturalnego mogą być organizowane dodatkowe konsultacje (w miary posiadanych środków).

§ 16.

 1. Liczba słuchaczy w oddziale klasy I wynosi co najmniej 30 słuchaczy.
 1. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgody na inną liczby uczniów niż wymieniona w ust. 1.

§ 17.

Dyrektor powierza każdy oddział - semestr opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym semestrze, zwanym dalej ,,opiekunem". Opiekun wykonuje zadania wychowawcy określone odrębnymi przepisami.

§ 18.

W liceum działa biblioteka, której szczegółową organizację oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut Zespołu.

§ 19.

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne obowiązuje w czasie zawieszenia zajęć w szkole.

 1. Zajęcia trwają w bloku po 1,5 godziny, w uzasadnionych przypadkach można je skrócić do 60 minut lub wydłużyć do 120 minut.
 1. Dyrektor będzie mógł zrezygnować z nauki zdalnej w czasie zawieszenia zajęć. W takich przypadkach słuchacze zostaną poinformowani o dostępnych materiałach i sposobach utrwalania wiedzy.
 1. Zajęcia będą się odbywać na platformie Teams, słuchacze ze względów bezpieczeństwa logują się jako uczestnicy zdefiniowani imieniem i nazwiskiem.
 1. Obecność ucznia i jego oceny są zapisywane w e-dzienniku.
 1. Słuchacz ma prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Informacje o terminie i formie konsultacji będą przekazywane słuchaczom.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 20.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników określają odrębne przepisy.
 1. Nauczyciel prowadzi pracy dydaktyczno-wychowawczą, jest odpowiedzialny za jej jakość, wyniki oraz bezpieczeństwo słuchaczy na terenie liceum.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do:

1) realizowania programu kształcenia, wychowania i opieki w ramach powierzonych mu zadań, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie pracy szkoły;

2) wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;

3) bezstronności i obiektywizmu w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwego ich traktowania;

3) bezstronności i obiektywizmu w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwego ich traktowania;

5) otoczenia szczególną opieką słuchaczy szczególnie zdolnych, rozwijania ich zainteresowań;

6) zapoznania słuchaczy z programem nauczania;

7) przeprowadzania wszelkiego typu egzaminów;

8) terminowego sprawdzania prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy;

9) prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, klasy lub semestru;

10) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych szkole oraz przez inne instytucje;

11) udzielania konsultacji indywidualnych lub zbiorowych słuchaczom poza obowiązkowym wymiarem zajęć wynikających z planu zajęć;

12) współpracy z biblioteką szkolną w zakresie gromadzenia księgozbioru bibliotecznego w odniesieniu do danego przedmiotu;

13) przygotowania materiałów pisemnych i kserograficznych dla słuchaczy szkół zaocznych;

14) pomocy słuchaczom w organizowaniu uroczystości i imprez kulturalnych w szkole;

15) aktywnego  uczestnictwa w posiedzeniach  rad pedagogicznych i komisjach przedmiotowych;

16) sporządzania semestralnych planów pracy.

 1. Nauczyciel uprawniony jest do:

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

2) opracowania autorskich programów nauczania;

3) decydowania o cenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich słuchaczy;

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich słuchaczy.

§ 21.

 1. Zadaniem opiekuna semestru jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami.

 1. Opiekun semestru jest zobowiązany do zapoznania swoich wychowanków ze statutem szkoły, przepisami określającymi zasady oceniania. klasyfikowania i promowania słuchaczy, przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi oraz z zasadami organizacji pracy i nauki w liceum.
 1. Do zadań opiekuna semestru należy:

1) czuwanie nad systematycznym uczęszczaniem słuchaczy do szkoły;

2) ustalanie przyczyn nieobecności słuchacza na zajęciach;

3) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danym semestrze;

4) podejmowanie środków zaradczych w przypadku niewłaściwego zachowania się słuchacza;

5) kształtowanie rozumienia podstawowych zasad samokształcenia.

 1. Opiekun zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących semestru w zakresie:

1) prawidłowego prowadzenia e-dziennika i arkuszy ocen;

2) sprawdzenia dokumentów wychowanków - egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe;

3) zgodności wpisów w e-dzienniku z dokumentacją semestru;

4) prawidłowego wpisywania ocen do indeksów i na świadectwach;

5) wypełnianie arkuszy klasyfikacyjnych semestru.

§ 22.

Zadania psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego określają odrębne przepisy.

§ 23.

Zadania pracowników administracji i obsługi określa statut Zespołu.

Rozdział 6

Zasady rekrutacji słuchaczy

§ 24.

 1. O przyjęcie do liceum mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 17 lat w roku szkolnym, w którym podejmuje naukę oraz posiada świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

 1. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej I stopnia przyjmowani są do drugiej klasy liceum.

 1. Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy jest świadectwo szkolne, odpis arkusza ocen lub indeks.
 1. Rekrutacja słuchaczy na semestr I i Ill odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji.
 1. Rekrutacja słuchaczy do liceum odbywa się w terminie określonym w zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 25.

 1. Suchacz ma prawo do:

1) uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;

2) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

3) przedstawiania wychowawcy semestru, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy;

4) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać godności osobistej innych osób;

5) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

6) korzystania ze wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów;

7) nietykalności osobistej;

8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

 1. Suchacz ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień statutu;

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów;

5) bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu. posiadania i używania środków odurzających:

6) bezwzględnego przestrzegania zakazu przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym;

7) należytego przygotowania się do zajęć lekcyjnych;

8) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych:

9) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd oraz utrzymania porządku na korytarzach i w pomieszczeniach szkoły. Za zniszczone mienie szkoły słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną.

§ 26.

 1. Słuchacza nagradza się za:

1) rzetelną naukę i pracę społeczną;

2) wzorową frekwencję;

3) wybitne osiągnięcia.

 1. Rodzaje nagród:

1) pochwala nauczyciela wychowawcy;

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie;

3) nagroda rzeczowa lub dyplom.

 1. Słuchacza karze się za nieprzestrzeganie postanowień statutu.
 1. W stosunku do słuchaczy stosuje się następujące rodzaje kar:

1) upomnienie nauczyciela wychowawcy;

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;

3) zawieszenie w prawach słuchacza;

4) skreślenie z listy słuchaczy z warunkowym zawieszeniem kary na okres ustalony przez radę pedagogiczną nie dłużej niż do końca roku szkolnego;

5) skreślenie z listy słuchaczy.

 1. Dyrektor liceum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy, może skreślić słuchacza z listy w przypadku:

1) świadomego i nagannego działania przynoszącego znaczące szkody szkole, społeczności klasowej, innym słuchaczom, nauczycielom lub innym pracownikom szkoły (dewastacja sprzętu, rozpowszechnianie informacji godzących w dobre imię osób, pobicie, posiadanie lub użycie środków zagrażających życiu lub zdrowiu, kradzieże, rozboje, wymuszenia);

2) nagminnego nieusprawiedliwionego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) fałszowania lub niszczenia dokumentów;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo pospolite;

5) używania środków odurzających lub nakłaniania do tego innych;

6) spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie nietrzeźwym.

 1. Od wymierzonej kary słuchacz ma prawo odwołać się do dyrektora w terminie 7 dni. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od jego wniesienia.

§ 27.

Formy opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa statut Zespołu.

Rozdział 8

Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 28.

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej odrębnymi przepisami nauczania realizowanych w szkole programów.

§ 29.

 1. Zasady oceniania w szczególności ustalają:

1) Skalę i sposób formułowania ocen bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych;

2) Termin i formy informowania słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych;

3) Termin klasyfikacji semestralnej;

4) Tryb i formy egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

 1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1) Informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) Pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3) Dostarczanie informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach;

4) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) Bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie, niektórych zajęć edukacyjnych;

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

4) Ustalanie ocen semestralnych i warunki ich poprawiania.

§ 30.

Nauczyciel na początku każdego semestru informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Zapoznaje również słuchaczy z materiałami źródłowymi potrzebnymi do realizacji treści programowych oraz z metodyki samodzielnej pracy i sposobem prowadzenia notatek.

§ 31.

 1. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchaczy.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalane po każdym semestrze stanowią podstawę do promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

§ 31.

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne oceny semestralne wyraża się wg następującej skali:

1) stopień celujący (6);

2) stopień bardzo dobry (5);

3) stopień dobry (4);

4) stopień dostateczny (3);

5) stopień dopuszczający (2);

6) stopień niedostateczny (1).

 1. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych ocen:

1) Stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:

a) posiada wiedzy i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,

b) rozwiązuje problemy nietypowe;

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danym semestrze,

b) sprawnie posługuje się: zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach;

3) Stopień dobry otrzymuje słuchacz, który opanował wiadomości na poziomie pozwalającym rozwiązywać samodzielnie typowe zadania i problemy teoretyczne i praktyczne zawarte w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów, swobodnie posługuje się słownictwem typowym dla danego przedmiotu;

4) Stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności na poziomie średnim, nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne ze zdarzającymi się: błędami lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela;

5) Stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

6) Stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 32.

 1. Oceny z egzaminów semestralnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 1. Oceny są jawne dla słuchaczy. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchacz może otrzymać do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela.
 1. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 1. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowych plusów i minusów nie uwzględnia się.

§ 34.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, ze poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, nauczyciel przekazuje słuchaczowi informacje określające, jakie wiadomości należy uzupełnić, a szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.

§ 35.

 1. Sprawdzanie osiągnięć słuchaczy odbywa się na podstawie:

1) pisemnych prac semestralnych (kontrolnych) i egzaminacyjnych;

2) egzaminów ustnych;

3) ocen z aktywności na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń.

 1. W e-dzienniku zapisuje się osiągnięcia edukacyjne słuchaczy, wystawiając oceny za prace kontrolne, oceny z egzaminów semestralnych.
 1. W indeksie słuchacza nauczyciel wpisuje oceny semestralną i potwierdza j własnoręcznym podpisem.
 1. Prace kontrolne i egzaminacyjne opatrzone recenzją (a w przypadku egzaminu testowego podana punktacja) przekazywane są dyrektorowi szkoły.
 1. Prace kontrolne przechowywane są przez szkołę do końca każdego roku szkolnego, a egzaminacyjne do zakończenia przez słuchacza okresu edukacji w danej szkole.

§ 36.

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania:

1) egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej;

2) z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin semestralny przeprowadza się w formie ustnej.

 1. Egzamin ustny może być przeprowadzony przed sesją egzaminacyjną na wniosek nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły w przypadku, gdy został zrealizowany materiał nauczania, a słuchacze otrzymali oceny pozytywne z prac kontrolnych i wymaganych ćwiczeń.
 1. Nauczyciele zobowiązani są w terminie dwóch tygodni przed ustalonym terminem przeprowadzenia egzaminu przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły zagadnienia egzaminacyjne, a najpóźniej w przeddzień egzaminu pisemnego lub ustnego, zestawy pytań egzaminacyjnych. Liczba zestawów zadań przygotowanych na część ustną egzaminu musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw.
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 37.

 1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który:

1) uczęszczał na obowiązkowe konsultacje i ćwiczenia z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na konsultacje i ćwiczenia;

2) uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczającą. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał oceny niedostateczną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną;

 1. Słuchacz wykonuje jedną pracę kontrolną w semestrze z każdego przedmiotu. Wszystkie prace kontrolne powinny być ocenione co najmniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły:

a) po zakończeniu semestru jesiennego, najpóźniej do końca lutego,

b) po zakończeniu semestru wiosennego, najpóźniej do 31 sierpnia. 

 1. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. I, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalony przez dyrektora szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 38.

 1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
 1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzone po każdym semestrze.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:

1) po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego;

2) po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 3I sierpnia.

 1. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego, matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.
 1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca marca w sesji jesiennej, lub do końca września w sesji wiosennej.
 1. Suchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

§ 38a.

 1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwy zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;

3) termin egzaminu;

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

 1. Do protokołu dołącza się:

1) prace egzaminacyjne słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy - w przypadku egzaminu w formie ustnej.

§ 42.

 1. Słuchacz może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, ze semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku zastrzeżeń do egzaminu poprawkowego w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 1. Sprawy sporne pomiędzy słuchaczem, a nauczycielem ustalającym oceny powinny być zgłaszane bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub za pośrednictwem opiekuna semestru przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 1. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza w formie pisemnej i ustnej.
 1. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu. pytania (zadania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 43.

Suchacz kończy liceum, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 44.

 1. Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Tablice i pieczęcie liceum zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły.

§ 45.

 1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady prowadzenia przez liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 1. Liceum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 1. Statut został zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
 1. Organ nadzorujący sprawdza zgodność statutu z obowiązującymi przepisami.
 1. Zmiany w statucie związane z nowelizacją prawa oświatowego oraz potrzebami szkoły są każdorazowo zatwierdzane przez radę pedagogiczną.
 1. Statut obowiązuje od 1.09.2022 r.