Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Załączniki do Statutu Szkoły

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

- podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

- podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

-podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, gastronomiczne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. W przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni zwolnienia dokonuje sam uczeń.

W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia lub złamania postanowień statutu.

Procedura reagowania w szkole w sytuacji ujawnienia przemocy rówieśniczej

 • Ujawnienie przypadku przemocy rówieśniczej:

Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice lub inni uczniowie – świadkowie zdarzenia, nauczyciele. Niezależnie od tego, kto zgłasza przypadek przemocy, procedura interwencyjna obejmuje:

- udzielenie wsparcia osobie poszkodowanej;

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów i ustalenie okoliczności zdarzenia;

- wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby stosującej przemoc oraz praca nad zmianą postawy ucznia.

 • Ustalenie okoliczności zdarzenia:

Wszystkie przypadki przemocy, a więc także przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych, powinny zostać właściwie zbadane, zarejestrowane i udokumentowane.

1) Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora.

2) Pedagog szkolny i dyrektor wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie – prowadzenie w szkole zaplanowanych działań wychowawczych w celu rozpoznania zaistniałej sytuacji przemocy (rozmowy wychowawcze, dyscyplinujące z uczniem i jego rodzicami w celu diagnozy sytuacji przemocy).

3) W przypadku, gdy zostało złamane prawo i doszło do przemocy należy bezwzględnie skontaktować się z Policją.

 • Działania wobec osoby stosującej przemoc:

1) Przeprowadzenie rozmowy z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji konfliktowej.

2) Omówienie z uczniem skutków jego postępowania i poinformowanie o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane.

3) Zobowiązanie sprawcy do zaprzestania swojego działania.

 • Ustalenie z osobą stosującą przemoc sposobów zadośćuczynienia wobec osoby poszkodowanej.

1) jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;

2) nie należy konfrontować osoby stosującej przemoc z osobą poszkodowaną;

3) należy powiadomić rodziców osoby stosującej przemoc i omówić z nimi przebieg zdarzenia i poinformować o decyzji w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

4) Zastosowanie środków dyscyplinarnych wobec osoby stosującej przemoc:

- wobec osoby stosującej przemoc szkoła stosuje kary zawarte w statucie szkoły. Podejmując decyzję o rodzaju kary, należy wziąć pod uwagę:

- rozmiar i rangę szkody – określa to rozmiar i rodzaj upokorzenia, jakiego doznaje ofiara;

- czas trwania prześladowania – czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent;

- świadomość popełnianego czynu – czy działanie było zaplanowane, a sprawca był świadomy, że wyrządza krzywdę koledze (niektóre akty przemocy popełniane są nieświadomie lub z niewielką świadomością konsekwencji);

- motywację sprawcy – należy sprawdzić, czy działanie sprawcy nie jest działaniem odwetowym w odpowiedzi na uprzednio doświadczone prześladowanie;

- w przypadku cyberprzemocy rodzaj rozpowszechnianego materiału.

 • Działania wobec osoby poszkodowanej:
 1. Osoba poszkodowana otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzieloną przez pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy – rozmowy wspierające, monitorowanie sytuacji w klasie, stały kontakt z rodzicami ucznia.
 1. W strategii działań pomocowych uczeń-ofiara powinien otrzymać wsparcie psychiczne oraz poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
 1. Po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielająca pomocy monitorują sytuację ucznia, sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocowe, bądź odwetowe ze strony osoby stosującej przemoc.
 1. Rodzice dziecka będącego osobą poszkodowaną zostają poinformowani o problemie, podjętych działaniach szkoły i w miarę potrzeb otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów m.in. z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 16.
 • Ochrona świadków zgłaszających zdarzenie:
 1. Profesjonalną opieką szkoła otacza świadków zdarzenia uczestniczących w ustalaniu przebiegu zajścia.
 1. Osoba, której uczeń zaufał, informując o przemocy, ma obowiązek postępować tak, by swoim zachowaniem i działaniem nie narazić świadka zgłaszającego problem.
 1. Niedopuszczalne jest konfrontowanie osób, które są świadkami zdarzeń, jako metody wyjaśniania sprawy.
 1. Postępowanie interwencyjne wymaga od wyjaśniającego sprawę dyskrecji i zapewnienia o nie- ujawnianiu danych osobowych osoby poszkodowanej (chyba, że jest to na prośbę policji).
 • Sporządzenie dokumentacji z zajścia:
 1. Pedagog szkolny sporządza notatkę służbową z rozmów z osobą stosującą przemoc, poszkodowanym, rodzicami oraz z wszystkimi osobami będącymi świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń.
 1. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. wychowawcy), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu.
 1. Jeśli zostały zabezpieczone dowody przemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).
 • Współpraca szkoły z Policją i Sądem Rodzinnym:
 1. Jeśli rodzice osoby stosującej przemoc odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, dyrektor szkoły powinien pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny, szczególnie jeśli do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka.
 1. W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów, dyrektor powinien zwrócić się do sądu rodzinnego z wnioskiem o podjęcie odpowiednich środków wynikających z Ustawy o postępowaniu z nieletnimi.
 1. W przypadku szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem z (np. groźby karalne, propozycje seksualne itp.), dyrektor szkoły zobowiązany jest zgłosić te fakty policji i do sądu rodzinnego.
 • Uczniowie biorący udział w zbiorowych wagarach ponoszą następujące konsekwencje:

 1. wykonują prace społeczne użyteczne na terenie szkoły (działania profilaktyczne lub prace porządkowe),
 1. wykonują zadanie zlecone przez nauczyciela przedmiotu, z którego uciekli (referat, gazetka szkolna, plakat),
 1. ocena z zachowania zostaje obniżona o 1 stopień.
 • Wobec ucznia nagminnie wagarującego stosuje się następujące działania:

 1. pisemne zawiadomienie rodziców o absencji,
 1. pisemne wezwanie rodziców do szkoły w celu wyjaśnienia sytuacji ucznia,
 1. założenie indywidualnego dzienniczka obecności, w celu potwierdzania przez nauczycieli obecności ucznia na poszczególnych lekcjach.
 1. W przypadku, gdy rodzice ucznia nie współpracują ze szkołą bądź wszystkie działania wychowawcze i interwencje pedagogiczne nie przyniosły rezultatu, wówczas zastosowanie mają przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Procedura postępowania wobec uczniów pod wpływem alkoholu/narkotyków:

 1. nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy i dyrektora szkoły,
 1. odizolowuje ucznia od reszty klasy,
 1. dyrektor ma obowiązek wezwać lekarza/pogotowie ratunkowe w celu stwierdzenia stanu ucznia oraz ewentualnego udzielenia pomocy,
 1. dyrektor powiadamia rodziców ucznia, którzy mają obowiązek natychmiast zabrać dziecko ze szkoły,
 1. jeżeli rodzice odmówią, do lekarza należy decyzja czy uczeń może zostać w szkole, czy też powinien trafić pod opiekę personelu medycznego lub Policji,
 1. jeżeli uczeń zagraża bezpieczeństwu innych, a rodzice odmawiają zabrania go do domu, należy wezwać Policję,
 1. nie wolno odsyłać ucznia samego do domu lub w towarzystwie kolegów,
 1. nauczyciel również nie ma obowiązku odwiezienia ucznia do domu (zrobi to Policja),
 1. dyrektor szkoły udziela uczniowi kary z katalogu zapisanego w regulaminie (nagana dyrektora, skreślenie z listy uczniów),
 1. gdy sytuacja powtórzy się, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym Policję lub Sąd Rodzinny,
 1. zawsze, gdy mamy do czynienia z uczniem, który nie ukończył 18 roku życia powiadamiamy o tym Policję (specjalista ds. nieletnich) lub Sąd Rodzinny.
 • Procedura postępowania wobec uczniów, którzy wnoszą na teren szkoły alkohol/narkotyki, dzielą się z innymi, namawiają do ich użycia, handlują, stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów, wówczas:

 1. zawsze powiadamiamy dyrektora,
 1. nauczyciel sam nie ma prawa przeszukać rzeczy ucznia,
 1. w obecności drugiej osoby dorosłej może zażądać od ucznia okazania zawartości plecaka, kieszeni i przekazania rzeczy, które budzą podejrzenie,
 1. jeżeli uczeń stawia opór, należy wezwać Policję, która go przeszuka, zabezpieczy substancję i wyśle do ekspertyzy,
 1. jeżeli odda z własnej woli posiadaną substancję, należy ją zabezpieczyć i przekazać Policji, zwłaszcza gdy nie ulega wątpliwości, że są to narkotyk/alkohol.
 • Procedura postępowania wobec uczniów zachowujących się agresywnie:

1) poprzez agresywne zachowanie rozumie się:

- niepodporządkowanie się poleceniom nauczyciela,

- jawne łamanie regulaminu oraz przepisów szkolnych,

- wulgarne słownictwo,

- naruszenie godności osobistej drugiej osoby,

- naruszenie nietykalności cielesnej drugiej osoby,

- niszczenie mienia.

2) procedura postępowania dla nauczycieli i pracowników szkoły:

- identyfikacja ucznia agresywnego (wylegitymowanie ucznia),

- natychmiastowe poinformowanie wychowawcy,

- natychmiastowe poinformowanie dyrektora dyżurnego,

- podjęcie interwencji wychowawczej (rozpoznanie sytuacji, wezwanie rodziców bądź opiekunów, wyciągnięcie konsekwencji wobec ucznia).

3) uczeń agresywnie zachowujący się ponosi konsekwencję w postaci:

- nagany dyrektora szkoły na piśmie,

- skreślenia z listy uczniów.

 • W celu oceny sytuacji oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec ucznia wykazującego agresję podejmowane są następujące działania:

- zbiera się zespół klasowy nauczycieli, który szczegółowo analizuje przypadek i przygotowuje wnioski na radę pedagogiczną,

- dyrektor może zwołać radę pedagogiczną (w sytuacjach szczególnych w terminie jak najszybszym),

- rada pedagogiczna ustala działania i kary wobec ucznia, łącznie z podjęciem uchwały upoważniającej dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów,

- w przypadku pozostawienia ucznia w szkole nad wykonaniem kary czuwa wychowawca, pedagog szkolny oraz wicedyrektor,

- w przypadku złamania prawa przez ucznia powiadamiana jest Policja (w przypadku uczniów niepełnoletnich Wydział ds. Nieletnich).

 • Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora,

- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,

- powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy,

- niezwłoczne powiadomienie Policji,

- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

 • Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

- udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza,

- niezwłoczne powiadomienie dyrektora,

- powiadomienie rodziców ucznia,

- niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 • Procedura postępowania wobec ucznia pełnoletniego:

- Jeżeli uczeń pełnoletni uzna, że nie chce, by informowano rodziców o jego postępach w nauce, nie chce, by reprezentowali jego osobę na wywiadówkach, szkoła ma obowiązek taką wolę uszanować. Dotyczy to także usprawiedliwiania nieobecności. Regulują to odrębne przepisy.

- W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń nadużywa swych uprawnień do samostanowienia, notorycznie wagaruje, nie wywiązuje się z obowiązków, może poprosić ucznia o dodatkowe uzasadnienie nieobecności.

- Z wyjątkiem obłożnej choroby uczeń ma obowiązek być przygotowany do następnych po nieobecności zajęć.

Uczniowie pełnoletni, którzy dopuścili się zniszczenia mienia szkoły, zobowiązani są do naprawy zniszczeń lub pokrycia jej kosztów. Za zniszczenia uczniów niepełnoletnich odpowiadają materialnie rodzice. Wysokość strat ustala każdorazowo kierownik gospodarczy.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 • Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 • Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, a ten wzywa policję.
 • Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 • nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji;
 • o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
 • przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy;
 • jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
 • Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.