Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział X

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 66.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16 w Warszawie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Współpraca szkoły z poradnią polega na:

1) opiniowaniu przez nauczycieli uczących (w ramach zespołu wychowawczego) wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce;

2) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;

3) uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;

4) pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

5) realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.