Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział VII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 42.

Ocenianie

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach, a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie szkoły.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

8) Nauczyciele przedmiotów, zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz wychowawcy klas ustalają oceny śródroczne i roczne w terminie określonym przez dyrektora szkoły,

9) Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają ustalone oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

10) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 43.

Klasyfikowanie

 1. Ustala się, że klasyfikację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
 1. Terminy półroczy ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole.
 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w obowiązującym rozporządzeniu MEiN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inni upoważnieni do tego przez dyrektora szkoły nauczyciele, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy lub inny upoważniony przez dyrektora nauczyciel uczący w tej klasie, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Podstawą do wystawienia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego, jest poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 1. Klasyfikacji śródrocznej nie podlega uczeń, który nie był klasyfikowany w innych szkołach lub placówkach oświatowych w danym półroczu.
 1. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu i zachowania nauczyciele i wychowawca uwzględniają wiadomości i umiejętności ucznia oraz zachowanie z poprzedniego okresu.

§ 44.

Klasyfikowanie zajęć praktycznych

 1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zajęć praktycznych ustala:

1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, kierownik szkolenia praktycznego na podstawie dzienniczka praktyk.

§ 45.

Zwalnianie z zajęć obowiązkowych

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii Procedurę zwalniania uczniów z ww. zajęć określa dyrektor szkoły.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia. Nie zwalnia to jednak ucznia z obecności na lekcjach podczas tych zajęć, chyba że dyrektor postanowi inaczej. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 46.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu MEiN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i metod pracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii właściwej poradni pedagogiczno- psychologicznej lub specjalistycznej.
 1. W sytuacji, gdy w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków poprzez:

1) indywidualną pracę z uczniem,

2) pomoc koleżeńską,

3) oraz, w miarę możliwości, organizację zajęć dodatkowych.

§ 47.

Laureaci i finaliści olimpiad

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 48.

Promowanie uczniów

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z wyjątkiem sytuacji uwzględnionej w pkt.2. Uczeń, który nie spełnia tego warunku, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. Uczeń może powtarzać klasę raz w cyklu nauczania. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtórne powtarzanie klasy. Przypadek każdego ucznia rada pedagogiczna rozpatruje indywidualnie i wyraża zgodę w drodze głosowania. Zgodę na powtórne powtarzanie klasy otrzymuje uczeń, który w wyniku głosowania otrzymał większość głosów członków rady pedagogicznej obecnych na posiedzeniu rady. Uczeń jest zobowiązany zasięgnąć informacji o decyzji rady w sekretariacie szkoły.
 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej/kończy szkołę z wyróżnieniem.
 1. Uczeń promowany do klasy programowo wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne, zaś uczeń kończący szkołę świadectwo ukończenia szkoły.

§ 49.

Sposoby informowania uczniów i rodziców

 1. O osiągnięciach ucznia powiadamiamy rodziców w następujący sposób:

1) na spotkaniach z wychowawcą klasy organizowanych zgodnie z terminarzem spotkań ustalanym corocznie przez radę pedagogiczną, podawanym rodzicom (prawnym opiekunom) na pierwszym spotkaniu. Wychowawca może za pośrednictwem ucznia, telefonicznie lub pisemnie wezwać do szkoły rodzica, który był nieobecny na spotkaniu,

2) poprzez dziennik elektroniczny,

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami, w czasie ogólnych spotkań z rodzicami,

4) poprzez wpisy do zeszytów lekcyjnych, dzienniczków uczniowskich,

5) listownie,

6) telefonicznie.

 1. W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zasadach uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej przez podanie tych informacji uczniom do zeszytu. Fakt podania informacji odnotowywany jest w e-dzienniku.
 1. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) terminie i formie podawania szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

2) terminie i formie powiadamiania o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,

3) zasadach oceniania zachowania,

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania,

5) terminach klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Fakt podania informacji odnotowywany jest w e-dzienniku.

 1. Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są udostępniane rodzicom w dzienniku elektronicznym i omawiane na spotkaniach z wychowawcami.
 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów lub wychowawcę podczas spotkań z rodzicami. Pisemne prace ucznia przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przez okres jednego roku szkolnego.
 1. Na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia ocena wyrażona cyfrą uzupełniona będzie oceną opisową. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 1. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem ustalania ocen rocznych nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych (w tym o ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu) oraz ocenie z zachowania. Przewidywane oceny należy wpisać w e-dzienniku w odpowiedniej rubryce i omówić na spotkaniach z rodzicami.
 1. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) jest nieobecny na zebraniu, nauczyciel ani wychowawca klasy nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania go o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego.
 1. Przewidywana ocena klasyfikacyjna nie jest ostateczna.

§ 50.

Kryteria oceniania

 1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
 1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez nauczyciela program nauczania, z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz indywidualnie określonych przez nauczyciela celów dydaktycznych.
 1. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych, przy czym:

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • biegle opanował materiał przewidziany programem nauczania;
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;
 • wykorzystuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych;
 • wykazuje doskonałą orientację w zakresie materiału programowego wszystkich poziomów klas;
 • wykazuje doskonałe zrozumienie tekstu słuchanego i czytanego, a także odpowiednio reaguje na ćwiczenia sprawdzające rozumienie wypowiedzi;
 • dzięki samodzielnie zdobytej wiedzy potrafi obronić własne zdanie, używając odpowiedniej argumentacji;
 • biegle przekazuje najważniejsze informacje, a także relacjonuje zdarzenia;
 • wykazuje się niezwykle aktywną postawą w czasie lekcji;

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • wykazuje się bardzo aktywną postawą w czasie lekcji,
 • wykazuje się bardzo aktywną postawą w czasie lekcji,

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami,
 • rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • z pomocą nauczyciela korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • w czasie lekcji wyróżnia się aktywnością w stopniu zadowalającym,
 • potrafi poprawnie odpowiadać na pytania pomocnicze nauczyciela,

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
 • słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 • potrafi w kilku zdaniach, z pomocą nauczyciela, wypowiedzieć się na dany temat,
 • przejawia zaangażowanie w sposób uczenia się, stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
 • nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
 • nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności,
 • nie opanował wiedzy pierwszego i/lub drugiego semestru.
 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
 • prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);
 • testy;
 • kartkówki maksymalnie z trzech ostatnich tematów;
 • prace domowe;
 • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
 • różnego typu sprawdziany pisemne;
 • wypowiedzi ustne;
 • praca w zespole;
 • testy sprawnościowe;
 • prace plastyczne i techniczne;
 • udział w konkursach przedmiotowych.

Wyjątek stanowią testy diagnostyczne, których wyniki mogą być określane w procentach lub punktach.

§ 51.

Sposoby oceniania

 1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w e-dziennikach i arkuszach ocen piszemy w pełnym brzmieniu.
 1. Oceny śródroczne i roczne określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny) i nie są średnią arytmetyczną.
 1. Oceny bieżące w e-dziennikach piszemy cyframi arabskimi lub używamy skrótów:
 • celujący – 6 (cel)
 • bardzo dobry – 5 (bdb)
 • dobry – 4 (db)
 • dostateczny – 3 (dst)
 • dopuszczający – 2 (dop)
 • niedostateczny – 1 (ndst)
 1. Oceny bieżące określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania. Dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) oraz równoległego zapisywania ilości punktów uzyskanych na teście lub pracy pisemnej przy ocenach bieżących. W dzienniku lekcyjnym stosuje się również znaki „nb” - oznaczające nieobecność, „np” – oznaczające nieprzygotowanie uczniów oraz „!” - oznaczający niesamodzielną pracę ucznia, „0” oznaczający nieobecność ucznia na sprawdzianie lub innej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);

2) testy;

3) kartkówki maksymalnie z trzech ostatnich tematów;

4) prace domowe;

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;

6) różnego typu sprawdziany pisemne;

7) wypowiedzi ustne;

8) praca w zespole;

9) testy sprawnościowe;

10) prace plastyczne i techniczne;

11) udział w konkursach przedmiotowych.

 1. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
 • praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową;
 • uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w odnotowywane w e-dzienniku lub podane ustnie na forum klasy,
 • w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;
 • sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji;
 • uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 7 dni;
 • w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany;
 • nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa;
 • sprawdzian może dotyczyć jednego tematu i nie musi trwać 45 minut;
 • kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi.
 1. W pracy pisemnej ocenie podlega:

1) zrozumienie tematu,

2) znajomość opisywanych zagadnień,

3) sposób prezentacji,

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,

 1. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

1) znajomość zagadnienia,

2) samodzielność wypowiedzi,

 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.
 1. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

1) planowanie i organizacja pracy grupowej,

2) efektywne współdziałanie,

3) wywiązywanie się z powierzonych ról,

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 1. Każdy uczeń w ciągu półrocza powinien otrzymać co najmniej 3 oceny cząstkowe.
 1. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i winne być podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 1. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej.
 1. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły). Nauczyciel w przypadku nienapisania sprawdzianu przez ucznia wpisuje ocenę niedostateczną.
 1. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni.
 1. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca semestru.
 1. Uczeń ma prawo 1 lub 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu półrocza bez uzasadniania przyczyny, w zależności od tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego „nieprzygotowany” - skrót „np”.
 1. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności lekcji.

W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji, jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.

 1. Prawo do ulg (szczęśliwy numerek) w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.
 1. Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego (ponad zasadę ustaloną) odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym znakiem /-/ i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 1. Aktywność na lekcji podlega ocenie w skali:
 1. stopień dobry – 4 – db,
 1. stopień bardzo dobry – 5 – bdb,
 1. stopień celujący – 6 – cel.

Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

§ 52.

Zastrzeżenia do klasyfikacji

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 53.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów cudzoziemskich

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów cudzoziemskich oraz uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
 1. Uczeń cudzoziemski oraz uczeń z doświadczeniem migracyjnym jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, o czym stanowią oddzielne przepisy o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W stosunku do ucznia cudzoziemskiego, ucznia z doświadczeniem migracyjnym dostosowuje się zarówno metody i formy pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak i dostosowuje się kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia cudzoziemskiego, ucznia z doświadczeniem migracyjnym.
 1. Ocenianiu podlega także zaangażowanie ucznia, będące formą podtrzymania motywacji ucznia cudzoziemskiego, ucznia z doświadczeniem migracyjnym do nauki.
 1. W ocenianiu wszystkich prac pisemnych ucznia cudzoziemskiego, ucznia z doświadczeniem migracyjnym unika się oceny strony językowej prac. Uwzględnia się poziom komunikacji oraz podkreśla się zrozumienie przez ucznia tematu, problemu, postępów ucznia (wartość dodana).
 1. Głównym celem WZO w stosunku do uczniów cudzoziemskich, z doświadczeniem migracyjnym jest motywacja do samorozwoju, pomoc w osiągnięciu sukcesu edukacyjnego.

§ 54.

Ocenianie zachowania

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w poprawie zachowania;

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 1. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Ocenę z zachowania (śródroczną i roczną) ustala się według następującej skali:

1) wzorowe – wz;

2) bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4) poprawne – pop;

5) nieodpowiednie – ndp;

6) naganne – ng.

Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne.

Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły.

W ciągu półrocza/nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

Wychowawca klasy wystawia uczniowi ocenę z zachowania.

Przed ustaleniem oceny z zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia.

Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena z zachowania jest ostateczna.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.

Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) frekwencję ucznia;

2) stosunek do obowiązków szkolnych;

3) zaangażowanie w życie szkoły;

4) postawę osobistą ucznia;

Przy ocenie frekwencji uwzględnia się liczbę godzin nieusprawiedliwionych w jednym okresie:

 • ocena wzorowa: 0 – 8 godzin,
 • ocena bardzo dobra: 9 – 16 godzin,
 • ocena dobra: 17 – 24 godzin,
 • ocena poprawna: 25 – 32 godzin,
 • ocena nieodpowiednia: 33 – 60 godzin,
 • ocena naganna: 61 i więcej godzin.

Przy ocenie stosunku do obowiązków uwzględnia się:

 • osiągane wyniki nauczania na podstawie indywidualnych możliwości ucznia,
 • systematyczność pracy ucznia,
 • udział w dodatkowych zajęciach.

Przy ocenie zaangażowania się w życie szkoły i klasy uwzględnia się:

 • wywiązywanie się z powierzonych obowiązków,
 • udział w pracach na rzecz szkoły,
 • działalność na rzecz środowiska,
 • wolontariat,
 • reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, targach.

Przy ocenie postawy osobistej uwzględnia się:

 1. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 1. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 1. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
 1. kulturę zachowania w szkole i poza nią;
 1. okazywanie szacunku innym osobom;
 1. troskę o mienie szkoły;
 1. przestrzeganie postanowień Statutu szkoły, regulaminów i procedur obowiązujących w szkole;
 1. postawę na praktycznej nauce zawodu.

§ 55.

Zastrzeżenia do oceny z zachowania

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, jeśli jej wystawienie jest zgodne z określoną w Statucie procedurą.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, na piśmie, wraz z uzasadnieniem, mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog,

5) psycholog,

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

7) przedstawiciel rady rodziców.

 1. Wychowawca przedstawia sylwetkę ucznia oraz uzasadnienie ustalonej przez siebie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia.
 1. Członkowie komisji mają prawo uzupełnienia informacji podanej przez wychowawcę o stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) informacje podane przez wychowawcę,

4) informacje podane przez członków komisji,

5) wynik głosowania,

6) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 56.

Ocenianie uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim

 1. Ocenianie uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim przebiega następująco:

1) Oceny cząstkowe i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami wyrażonymi w skali przedstawionej w § 51.

2) W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły wydawanych uczniom na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej/specjalistycznej” (wpisać właściwą nazwę poradni).

3) W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 1. Szczegółowe kryteria oceniania specjalnego
OCENA OPANOWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWNOŚĆ POSIADANA WIEDZA
celująca – poziom wymagań wykraczających poza program
 • umiejętności wykraczają poza poziom wymagań
 • posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych
 • osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych
 • wzbogaca swą wiedzę lekturą
 • posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału
bardzo dobra – poziom wymagań dopełniających
 • aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • rozwiązuje zadania dodatkowe
 • dociera samodzielnie do źródeł wskazanych przez nauczyciela
 • zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe
 • opanował materiał przewidziany programem
dobra – poziom wymagań rozszerzających
 • potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji
 • poprawnie stosuje zdobyte wiadomości
 • samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności
 • zwykle przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe
 • opanował materiał w stopniu zadowalającym
dostateczna – poziom wymagań podstawowych
 • wykonuje typowe zadania wg schematów
 • pracuje chętnie na miarę swoich możliwości
 • wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela
 • wymaga wielu przypomnień, powtórzeń, wsparcia ze strony nauczyciela
 • zazwyczaj przygotowany do lekcji
 • opanował podstawową wiedzę pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych
dopuszczająca - poziom wymagań koniecznych
 • rozwiązuje zadania o niewielkim poziomie trudności
 • wymaga ciągłego nadzoru przy pracy
 • pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy
 • rozumie czytany tekst
 • nie jest aktywny na lekcji
 • często nie jest przygotowany do lekcji
 • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
niedostateczna
 • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności
 • nie wykazuje zainteresowania nauką
 • nie wykonuje prac domowych
 • zwykle jest nieprzygotowany do lekcji (brak zeszytu, podręcznika, przyborów itp.)
 • nie potrafi korzystać z pomocy wskazanych przez nauczyciela
 • odmawia współpracy
 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu
 1. Kryteria ocen z zachowania są takie same jak dla wszystkich uczniów z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu ma ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocji do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Przy opisie zachowania należy brać pod uwagę:

1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) udzielanie pomocy innym - opiekuńczość;

4) podejmowanie własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły;

5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatne do sytuacji;

6) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz;

7) umiejętność ujawniania pozytywnych emocji – radość, życzliwość, spokój;

8) aktywność podczas zajęć;

9) pracowitość i obowiązkowość;

10) szanowanie godności innych osób;

11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych;

12) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów;

13) poszanowanie własności osobistej;

14) poszanowanie własności społecznej.

§ 57.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.
 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny zgodnie z wytycznymi nauczyciela.

§ 58.

Egzamin klasyfikacyjny

Przebieg sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest następujący:

 1. Część pisemna nie może trwać dłużej niż 60 minut; w części ustnej zdający losuje zestaw trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut.
 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny, z wyłączeniem ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznej nauki zawodu. W tym przypadku szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
 1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
 1. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny z zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 1. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczyciel wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 1. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną lub dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 59.

Egzamin poprawkowy

Przebieg sprawdzianu wiadomości i umiejętności jest następujący:

 1. Część pisemna nie może trwać dłużej niż 60 minut; w części ustnej zdający losuje zestaw trzech pytań/zadań, a egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut;
 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. Pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 1. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 60.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający; skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 61.

Egzamin zawodowy

 1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 1. Terminy przystępowania do egzaminów zawodowych ustala dyrektor szkoły, uwzględniając szkolne plany nauczania w zakresie kształcenia zawodowego w danej klasie.
 1. Przystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku szkolnym jest obowiązkowe.
 1. Uczeń albo absolwent, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
 1. Uczeń albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 1. Uczeń, posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo absolwent, który w danym roku szkolnym przystępuje do egzaminu zawodowego i posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
 1. Dyrektor szkoły albo upoważniony nauczyciel informuje na piśmie ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do jego potrzeb i możliwości. Uczeń albo rodzice ucznia niepełnoletniego składają oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił w terminie głównym do egzaminu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego lub przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub praktycznej, przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodziców.
 1. Wniosek, o którym mowa, składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Decyzja dyrektora OKE jest ostateczna.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części.

Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego odpowiada dyrektor.

§ 62.

Pomoc udzielana uczniom

 1. W Szkole udziela się pomocy i wsparcia uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest ona potrzebna poprzez:

a) organizację opieki psychologiczno-pedagogicznej,

b) pomoc finansową organizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.