Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział VIII

STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, ORGANIZACJE, WOLONTARIAT

§ 63.

Stowarzyszenia, fundacje, organizacje

  1. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Szkoły.

§ 64.

Wolontariat

  1. Szkoła w ramach wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
  1. Wolontariuszem może być każdy uczeń. Uczniowie niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodzica/opiekuna na działalność wolontaryjną.
  1. Cele działania wolontariatu:

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

2) promowanie idei wolontariatu;

3) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

4) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii,

5) życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

6) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej,

7) kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

8) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

  1. Wolontariusze:

1) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;

2) wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;

3) wolontariusz wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;

4) każdy wolontariusz systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;

  1. Nagradzanie wolontariuszy:

1) nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;

2) wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;

3) formy nagradzania:

a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

b) przyznanie dyplomu,

c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

d) pisemne podziękowanie do rodziców,

e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły.