Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 29.

Pracownicy szkoły

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagogów, psychologa, doradcę zawodowego oraz pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi w liczbie niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania.
 1. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
 1. Zadaniami innych pracowników szkoły jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 1. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników niepedagogicznych wymienionych w ust. 1 ustala dyrektor.

§ 30.

Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Nauczyciel ponadto:

1) realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły;

2) zapoznaje się z aktualnym stanem prawa oświatowego;

3) planuje proces dydaktyczny poprzez stworzenie planu dydaktycznego zawierającego cele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oczekiwane efekty kształcenia wynikające z zapisów podstawy programowej;

4) projektuje zajęcia edukacyjne, wykorzystując najnowszą wiedzę pedagogiczną i wiedzę na temat uczenia się uczniów;

5) prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania przedmiotów i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy;

6) przestrzega tajemnicy służbowej;

7) przestrzega wewnętrznych regulaminów szkoły;

8) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na pracę z uczniem;

9) konsekwentnie realizuje zadania wychowawcze szkoły oparte o ustalony system wartości;

10) na bieżąco dokonuje samooceny i analizuje jakość własnej pracy;

11) aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej, klasowych zespołów nauczycielskich oraz innych zespołów powoływanych w szkole do wykonywania określonych zadań;

12) właściwie, zgodnie z przepisami i ustaleniami obowiązującymi w szkole, prowadzi dokumentację przebiegu nauczania;

13) systematycznie wzbogaca i wykazuje dbałość o warsztat pracy;

14) ustawicznie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;

15) wykonuje i egzekwuje zarządzenia dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły, w tym pełni dyżury zgodnie z harmonogramem;

16) zgłasza do dyrektora szkoły przypadki naruszania regulaminów i zarządzeń;

17) wspomaga wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości, a w szczególności:

a. dokonuje diagnozy potrzeb i możliwości uczniów, w tym jego stylów uczenia się;

b. w oparciu o tę diagnozę planuje swoją pracę, uwzględniając wiedzę o strategiach nauczania i procesie uczenia się ludzi;

c. rozwija u uczniów kreatywność poprzez stawianie problemów i zadań powodujących konieczność poszukiwania różnorodnych rozwiązań;

d. różnicuje formy i metody pracy z poszczególnymi uczniami i zespołami klasowymi, opierając się na ewaluacji własnej pracy i monitorowaniu działań i osiągnięć uczniów;

e. na bieżąco dokonuje oceny uczniów, udzielając im informacji zwrotnej w odniesieniu do ustalonych lub przedstawionych kryteriów sukcesu;

f. szanuje prawa ucznia i egzekwuje jego obowiązki;

g. dba o bezpieczeństwo i dyscyplinę na zajęciach.

§ 31.

Zespoły przedmiotowe

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy.
 1. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący wybrany przez członków zespołu.
 1. Zespoły przedmiotowe opracowują plan pracy zespołu na dany rok szkolny.
 1. Przewodniczący zespołu przedmiotowego organizuje przynajmniej 2 razy w półroczu spotkania zespołu.
 1. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników;

2) wypracowanie przedmiotowego systemu oceniania;

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści programowych;

4) wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych i innowacji pedagogicznych.

 1. W szkole istnieje zespół wychowawców, w którego skład wchodzą wszyscy wychowawcy klas.
 1. W szkole można tworzyć inne zespoły, zgodnie z potrzebami szkoły.

§ 32.

Wychowawca

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”.
 1. Nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy lub opiekuna sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami oraz kieruje zespołem klasowym.
 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze szkoły:

1) planuje i organizuje we współpracy z uczniami i rodzicami uczniów różne formy życia zespołowego;

2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;

3) współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc uczniom;

4) realizuje założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

5) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami;

6) analizuje sytuację wychowawczą klasy i eliminuje zjawiska negatywne;

7) integruje zespół klasowy;

8) prowadzi mediacje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami i nauczycielami;

9) tworzy warunki do rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów z trudnościami dydaktycznymi i osobistymi,

10) wspiera uczniów w poszukiwaniu drogi rozwoju i dokonywaniu wyboru dojrzałych decyzji;

11) prowadzi dokumentację wychowawcy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami;

12) tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające odpowiednim relacjom interpersonalnym;

13) kształtuje określone w programie wychowawczo-profilaktycznym postawy;

14) współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz młodzieży;

15) doskonali kompetencje wychowawcze zgodnie z potrzebami szkoły i oczekiwaniami wychowanków;

16) wraz z uczniami podtrzymuje i kultywuje tradycje szkoły i klasy;

17) udziela nagród i kar zgodnie z postanowieniami statutu;

18) egzekwuje prawa i obowiązki uczniów.

 1. Spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami odbywają się na zebraniach rodziców, indywidualnych spotkaniach wychowawcy z rodzicami i podczas dyżurów nauczycieli.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych i naukowych w formie:

- konferencji metodycznych,

- szkoleń i kursów,

- poradnictwa indywidualnego.

§ 33.

Kierownik szkolenia praktycznego

 1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.
 1. Do jego obowiązków w szczególności należy:

1) nadzór merytoryczny nad przebiegiem szkolenia praktycznego uczniów;

2) inicjowanie współpracy z przedsiębiorstwami w celu organizacji szkolenia praktycznego i zapewnienia miejsc do odbywania praktycznej nauki zawodu;

3) nadzorowanie zawierania indywidualnych umów uczniów;

4) koordynowanie działań organizacyjnych i wychowawczych pomiędzy szkołą a zakładami pracy;

5) organizowanie i nadzór nad egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, udział w pracach komisji egzaminacyjnej;

6) kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów przez podmioty gospodarcze, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu;

7) prowadzenie i kompletowanie dokumentacji szkolenia praktycznego młodzieży.

 1. Szczegółowy przydział czynności kierownika szkolenia praktycznego ustala dyrektor szkoły.

§ 34.

Psycholog, pedagog

 1. W szkole można tworzyć stanowisko pedagoga i psychologa szkolnego. Do ich zadań należy w szczególności:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania ich mocnych stron;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach do rozpoznanych potrzeb, w tym uczniom klas pierwszych w okresie ich adaptacji;

4) udzielanie pomocy rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego wśród młodzieży;

6) współpraca z nauczycielami, rodzicami w realizacji zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz zdrowotnych;

7) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

 1. Szczegółowy zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego ustala dyrektor.

§ 35.

Doradca zawodowy

 1. W szkole można tworzyć stanowisko doradcy zawodowego. Do jego zadań należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) organizacja spotkań z przedstawicielami rynku pracy oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i zakładach pracy.

§ 36.

Kierownik gospodarczy

 1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika ds. gospodarczych. Do jego zadań należy:

1) kierowanie pracą pracowników obsługi;

2) odpowiedzialność za sprzęt szkolny;

3) opracowanie zakresów czynności pracowników obsługi;

4) nadzór i organizacja napraw, remontów itp.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków specjalisty ds. gospodarczych ustala dyrektor.