Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział IX

OPIEKA ZDROWOTNA

§ 65.

Organizacja opieki zdrowotnej i stomatologicznej nad uczniami

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia szkoły.
 1. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole.
 1. Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna zgodnie z harmonogramem pracy na dany rok szkolny w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.
 1. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna polega na:

1) przekazywaniu informacji o:

 • stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,
 • terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
 • możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:

 • organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
 • realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.

Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym w zakresie wspólnych działań edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 1. Pielęgniarka szkolna lub wskazany nauczyciel, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 1. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka z rodzicami i dyrektorem szkoły.
 1. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.