Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY, ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

§ 18.

Baza szkoły

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

2) bibliotekę i czytelnię;

3) 2 pracownie komputerowe ze stanowiskami oraz dostępem do Internetu;

4) salę gimnastyczną;

5) salę tenisa;

6) siłownię;

7) boisko sportowe;

8) gabinet pedagoga;

9) gabinet pielęgniarki;

10) pomieszczenie do zajęć indywidualnych;

11) szatnię z szafkami dla uczniów;

12) pracownie kształcenia zawodowego;

 1. Do realizacji części praktycznej kształcenia zawodowego szkoła dysponuje:

a) pracowniami technologicznymi (gastronomicznymi/ cukierniczymi);

b) pracownią obsługi konsumenta (gościa);

c) pracownią analizy żywności.

 1. Pracownie te wyposażone są w profesjonalne urządzenia i sprzęt na stanowiskach zapewniających samodzielne wykonywanie ćwiczeń i zadań związanych z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
 1. Wymienione pracownie spełniają wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 1. Wyposażenie pracowni:

Pracownie technologiczne (gastronomiczne/cukiernicze) wyposażone są w:

a. stanowiska mycia rąk, zorganizowane zgodnie zasadami HACCP;

b. stanowiska sporządzania potraw i napojów, zaopatrzone w: stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, wagi, maszynki do mielenia, roboty kuchenne wieloczynnościowe, stoły i krzesła,

c. chłodziarko-zamrażarki, piece konwekcyjno-parowe, kuchenki mikrofalowe, podgrzewacze do talerzy, naświetlacze do jaj, kosze na odpady, apteczki.

Pracownia technologiczne posiadają pomieszczenia pomocnicze przeznaczone do magazynowania i przechowywania sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć kształcenia praktycznego.

Pracownia obsługi konsumenta (gościa) wyposażona jest w:

a. stanowisko mycia rąk, zorganizowane zgodnie zasadami HACCP;

b. stanowiska obsługi gości, zaopatrzone w: stoły i krzesła, pomocniki kelnerskie, bieliznę, zastawę stołową, tace, drobny sprzęt kelnerski oraz elementy dekoracji stołów;

c. stanowiska barowe wyposażone w: ladę barową, stołki barowe, zlewozmywak, chłodziarkę, kostkarkę do lodu, ekspres do kawy, mikser barowy, naczynia do przyrządzania napojów gorących i zimnych, blender, dozowniki i naczynia do napojów, salamandry, podgrzewacze do talerzy;

d. w pełni wyposażone stanowisko zmywania naczyń;

e. Pracownia obsługi gościa posiada pomieszczenie pomocnicze: magazynowe, przeznaczone do przechowywania bielizny stołowej, zastawy stołowej i innego drobnego sprzętu.

Pracownia analizy żywności wyposażona jest w:

 1. stół nauczyciela;
 1. w stoły laboratoryjne wraz z krzesłami;
 1. dygestorium;
 1. aparaty, narzędzia i sprzęt, naczynia i sprzęt laboratoryjny: biurety, pipety, cylindry miarowe, butle, zlewki, kolby, naczyńka wagowe, butyrometry, probówki, płytki Petriego, lejki, korki, bagietki, pincety, szczypce, palniki gazowe, statywy,
 1. stanowisko mycia szkła i jego suszenia oraz szafy do przechowywania niezbędnego sprzętu laboratoryjnego.

Pracownia jest pomieszczeniem jasnym, z oświetleniem dziennym i sztucznym, przestronnym, umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń przez grupę ćwiczeniową;

Wyposażenie pomieszczenia stanowią: instalacja wodno-kanalizacyjna, woda zimna i ciepła, instalacja gazowa, instalacja elektryczna 230V, instalacja wentylacyjna, ogrzewanie sali.

Pracownia przystosowana jest do przeprowadzania analizy składu chemicznego metodami fizycznymi, chemicznymi i instrumentalnym w trakcie ćwiczeń wykonywanych przez uczniów indywidualnie lub w zespołach kilkuosobowych.

Pracownia analizy żywności posiada pomieszczenie pomocnicze: magazynowe, przeznaczone do przechowywania odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

 1. Organizacja pracowni komputerowych:

a. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w:

1) krzesła i stoliki komputerowe tworzące oddzielne stanowiska,

2) serwer,

3) komputery stacjonarne z monitorami i z dostępem do Internetu szerokopasmowego,

4) posiadające oprogramowanie chroniące ucznia w sieci,

5) projektory multimedialne.

b. Na komputerach zainstalowano licencjonowane oprogramowanie pozwalające realizować programy nauczania.

§ 19.

Formy działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są:

a. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne;

b. obowiązkowe zajęcia lekcyjne fakultatywne;

c. nauczanie wg indywidualnego programu lub toku nauki;

d. nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne;

§ 20.

Kalendarz roku szkolnego

 1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 21.

Oddział klasowy

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Dyrektor ma prawo do podziału oddziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22.

Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki uczniów oraz nauczycieli przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się łączenie godzin w większe jednostki, jeżeli proces nauczania tego wymaga (zajęcia laboratoryjne, pracownie itp.).

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów, prelekcji oraz konkursów.
 1. Liczba uczniów w grupach i uczestników zajęć fakultatywnych winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 1. Na prowadzenie przez organizacje młodzieżowe lub Samorząd Uczniowski określonych form działalności pozalekcyjnej lub pozaszkolnej wyraża zgodę dyrektor szkoły po uzgodnieniu warunków prowadzenia działalności.
 1. Uczestnictwo młodzieży w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej (oraz zajęciach wyrównawczych) winno się odbywać na zasadzie dobrowolności.

§ 23.

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne obowiązuje w czasie zawieszenia zajęć w szkole.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, który w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może modyfikować
 1. Zajęcia powinny być zróżnicowane.
 1. Lekcje powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
 1. Zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach można je skrócić do 30 minut lub wydłużyć do 60 minut; w przypadku zajęć praktycznych łączy się je w bloki.
 1. Dyrektor będzie mógł zrezygnować z nauki zdalnej w czasie zawieszenia zajęć. W takich przypadkach rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o dostępnych materiałach i sposobach utrwalania wiedzy.
 1. Nauka zdalna może odbywać się w oddziałach, grupach (międzyoddziałowych, międzyklasowych).
 1. Zajęcia będą się odbywać na platformie Teams, uczniowie ze względów bezpieczeństwa logują się jako uczestnicy zdefiniowani imieniem i nazwiskiem.
 1. Obecność ucznia i jego oceny są zapisywane w e-dzienniku.
 1. Rodzic i uczeń ma prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Informacje o terminie i formie konsultacji będą przekazywane rodzicom i uczniom.
 1. Uczeń z trudną sytuację rodzinną lub niepełnosprawny, który nie może uczestniczyć w nauczaniu zdalnym w domu bierze udział w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym w szkole na wniosek rodziców pod warunkiem możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa w szkole.
 1. Dyrektor przekazuje informację o sposobie realizacji: kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 24.

Rekrutacja

 1. Rekrutację uczniów prowadzi się na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Edukacji i Nauki i wytycznych Kuratora Oświaty oraz szkolnych zasad rekrutacji, ogłaszanych corocznie przez dyrektora szkoły.
 1. Liczbę oddziałów klas pierwszych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 25.

Kształcenie zawodowe

 1. Kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II zorganizowane jest w następujący sposób:

a. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana przez uczniów zgodnie z programem nauczania dla zawodu.

b. Nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się w trakcie tygodniowych zajęć edukacyjnych w szkole.

c. Liczbę dni przeznaczonych na kształcenie praktyczne ustala Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy i programów nauczania dla zawodów.

d. Praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie pisemnej umowy w celu przygotowania zawodowego zawartej pomiędzy pracodawcą a Dyrektorem szkoły.

§ 26.

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u:

 1. Uczniom szkoły na pisemne życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.
 • W przypadku, gdy na zajęcia religii lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych.
 • Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny.
 1. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii/etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
 1. Uczniom klas 1, 2 szkoły branżowej organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Na realizację zajęć w szkolnym planie nauczania przeznacza się w każdym roku szkolnym po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia mogą być organizowane dla danego oddziału lub dla grupy międzyoddziałowej. Mają one charakter dobrowolny i nie podlegają ocenie.

§ 27.

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz wspierającą doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 1. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
 1. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów i ich rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników.
 1. Integralną część biblioteki stanowią:

a. wypożyczalnia,

b. czytelnia-internetowe centrum informacji multimedialnej.

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, a także inne osoby, na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 1. Godziny pracy biblioteki, ustalone przez Dyrektora, umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć dydaktycznych.
 1. Dyrektor zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki w budżecie szkoły. Zbiory mogą być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.
 1. Biblioteka gromadzi książki i inne materiały niezbędne do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

a. lektury podstawowe i uzupełniające,

b. wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

c. wydawnictwa informacyjne i albumowe,

d. zbiory multimedialne.

 1. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: kierunki kształcenia w szkołach, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek i inne czynniki środowiskowe.
 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

a. gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b. pogłębianie znajomości posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

c. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

d. organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,

e. inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (skontrum) przeprowadzana z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje:

a. z uczniami w zakresie:

- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

- pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej użytkowanie,

b. z nauczycielami w zakresie:

- udostępniania zbiorów,

- przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

- nauczyciele-bibliotekarze współpracują z wychowawcami w zakresie edukacji czytelniczej i kulturalnej uczniów.

c. z rodzicami w zakresie

- przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

- popularyzacji książek z zakresu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,

d. z innymi bibliotekami w zakresie:

- przekazywania informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom o wydarzeniach organizowanych przez inne biblioteki

- innymi instytucjami kulturalnymi miasta.

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:
 1. w zakresie prac techniczno-organizacyjnych:

a. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły i jej potrzebami,

b. dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki,

c. prowadzenie ewidencji zbiorów i ich selekcjonowanie,

d. opracowanie formalne zbiorów i ich konserwacja,

e. opracowanie rzeczowe zbiorów – w programie Librus e-biblio (katalogowanie, klasyfikacja),

f. prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej w formie elektronicznej,

g. składanie rocznych planów pracy i sprawozdań z pracy biblioteki oraz stanu czytelnictwa uczniów,

h. doskonalenie warsztatu pracy,

 1. w zakresie pracy pedagogicznej:

a. udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b. udzielanie porad w doborze lektury,

c. promowanie biblioteki i czytelnictwa,

d. prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek,

e. indywidualny instruktaż w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,

f. wspieranie uczniów w rozwijanie ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwaniu źródeł informacji,

g. wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji,

h. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez działalność internetowego centrum informacji multimedialnej,

i. organizowanie różnych form kształtowania kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej oraz działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.

§ 28.

Praktyki studenckie

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą