Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział III

ORGANA SZKOŁY

§ 10.

 1. Organami szkoły są:

a) Dyrektor;

b) Rada Pedagogiczna;

c) Rada Rodziców;

d) Samorząd Uczniowski

§ 11.

Dyrektor

 1. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Zadania i kompetencje dyrektora określa statut szkoły.
 1. Dyrektora w wykonywaniu zadań wspierają wicedyrektorzy.
 1. Dyrektorem szkoły jest Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo–Gastronomicznych w Warszawie.
 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe.

Dyrektor szkoły:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

b. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

d. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

e. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

f. opracowuje szkolny plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, w tym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ustala przedmioty, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym;

g. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

h. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

i. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

j. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego;

k. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danego przedmiotu w szkole jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;

l. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

m. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym zawody, w których kształci szkoła;

n. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;

o. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki w formie indywidualnego nauczania;

p. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki;

q. organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną;

r. kontroluje spełnianie obowiązku nauki. W przypadku niespełnienia obowiązku nauki tj. opuszczenia co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

s. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;

t. zawiadamia przedstawiciela jednostki samorządowej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka uczeń szkoły, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oraz informuje odpowiednio o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian;

u. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;

v. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, zadaniowe;

w. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego bądź wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, drugiego języka obcego, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

x. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

y. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadkach określonych w statucie szkoły;

z. skreśla ucznia z listy uczniów, na zasadach określonych w statucie szkoły;

aa. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i podaje do wiadomości uczniów;

ab. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;

ac. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje;

ad. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

ae. stwarza uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;

af. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

ag. współpracuje ze szkolną służbą zdrowia sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą, tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

ah. jako administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz zgodności z prawem oraz w stosunku do czynności przetwarzania wdraża odpowiednie polityki ochrony danych.

 1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

a. opracowuje do 21. kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

b. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze;

c określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

d. wyznacza dni wolne od zajęć na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach – po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej;

e. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

f. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

g. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury 15°C, mierzonej w budynku. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;

h. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów na terenie szkoły;

i. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

j. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

k. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

l. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

m. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

n. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;

o. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

p. organizuje prace konserwacyjno–remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

q. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

r. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;

s. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą dotyczącą finansów szkoły.

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoł

b. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego za staż i okresowych ocen pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych;

d. organizuje szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

e. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;

f. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

g. udziela urlopów zgodnie z KN, KP i Kpa;

h. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

i. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

k. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

m. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

n. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

o. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

j. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:

a. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

b. powołuje Komisję Stypendialną;

c. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;

d. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;

e. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 12.

Wicedyrektor

 1. Za zgodą organu prowadzącego w szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów, którym dyrektor przydziela szczegółowy zakres kompetencji.
 1. Stanowiska wicedyrektorów tworzy się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą lub administracyjną.

§ 13.

Rada Pedagogiczna

 1. Radę pedagogiczną szkoły stanowi Rada Pedagogiczna zespołu szkół, której zadania i kompetencje określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 14.

Rada Rodziców

 1. Przedstawiciele rodziców uczniów szkoły współtworzą Radę Rodziców zespołu szkół.

§ 15.

Samorząd Uczniowski

 1. Samorząd Uczniowski stanowi reprezentację wszystkich uczniów szkoły.

§ 16.

Rozstrzyganie sporów między organami szkoły

 1. Spory pomiędzy organami rozstrzygane są na terenie szkoły za pomocą mediatorów powoływanych przez te organy.
 1. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:

1) do wychowawcy klasy lub przedstawiciela Samorządu uczniowskiego (w zależności od rodzaju sprawy);

2) pedagoga szkolnego;

3) wicedyrektora;

4) dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:

1) do wychowawcy klasy;

2) pedagoga szkolnego;

3) dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 17.

Rada szkoły

 1. W szkole może działać Rada Szkoły, o ile zostanie powołana zgodnie z odrębnymi przepisami.