Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

Cele szkoły

 1. Poza celami wymienionymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego celem szkoły jest:

1) Kształcić uczniów w zakresie podstaw programowych dla skutecznego przyswajania wiedzy, umiejętności jej wykorzystania w życiu codziennym oraz formowania postawy jej uzupełniania przez całe życie.

2) Wychowywać uczniów na świadomych, odpowiedzialnych i tolerancyjnych obywateli, posiadających poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowe i religijnej przejawiających aktywną postawę społeczną, szanujących polskie dziedzictwo kulturowe, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

3) Zapewnić uczniom dyskretne formy opieki psychologicznej, materialnej, prawnej, gwarantujące im prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie w środowisku szkolnym, ale także rodzinnym, koleżeńskim i pracowniczym, opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. Szkoła realizuje także cele i zadania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Celem nauczania i wychowania jest dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnej, psychicznej, społecznej, estetycznej, moralnej i duchowej osobowości ucznia, przygotowanie do dojrzałego życia w otoczeniu wolnym od substancji niebezpiecznych dla zdrowia i pełnienia określonej roli zawodowej w społeczeństwie.

§ 4.

Zadania szkoły

 1. Przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także do pracy, życia w warunkach współczesnego świata;

 1. Wyposażenie uczniów w odpowiedni zasób wiedzy ogólnej, która stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie podczas dalszej nauki zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych oraz umożliwiający kontynuację kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, a następnie jej późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie;
 1. przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 1. kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;
 1. uwzględnianie w procesie edukacji i wychowania zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

§ 5.

Realizacja celów i zadań szkoły

 1. Szkoła realizuje zadania i cele poprzez podejmowanie działań, wynikających z zapisów rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół i placówek:

1) realizację celów kształcenia określonych w podstawie programowej;

2) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, uchwalonego przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną i modyfikowanego w razie potrzeb;

3) ocenianie wspierające rozwój uczniów, którego szczegółowe zasady określone są w niniejszym statucie;

4) indywidualizację procesu nauczania i uczenia się umożliwiającą osiągnięcie sukcesu przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;

5) umożliwianie rozwijanie zainteresowań i osobowości uczniów poprzez organizację różnorodnych form aktywności, zajęć pozalekcyjnych, motywowania do udziału w konkursach, przeglądach itp., umożliwiających rozwijanie zdolności kierunkowych i weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej;

6) organizację kształcenia w zawodzie;

7) podejmowanie innych działań służących wzmacnianiu efektywności procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi każdego ucznia;

8) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki;

9) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

§ 6.

Zadania opiekuńcze

 1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę, z przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświat i wychowania;

3) w szkole, w czasie każdej przerwy, nauczyciele pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez Dyrektora szkoły,

4) każdy oddział powierzony jest szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu dalej wychowawcą;

5) w miarę możliwości organizacyjnych, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, powierza się jednemu wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny.

§ 7.

 1. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 1. W klasach integracyjnych zajęcia, w tym zajęcia rewalidacyjne, mogą także prowadzić specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 1. W uzasadnionych przypadkach można zatrudnić nauczyciela wspomagającego.
 1. Zatrudnienie dodatkowych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów może nastąpić po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 1. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele specjaliści, o których mowa w ust. 1-3.

§ 8.

 1. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem objętym opieką psychologiczno- pedagogiczną tworzą zespół.

 1. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 9.

Sposoby sprawowania opieki indywidualnej

 1. W szkole sprawowana jest indywidualna opieka nad uczniami poprzez:

1) kierowanie ww. uczniów pod opiekę pedagoga szkolnego;

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczną zorganizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) kierowanie uczniów na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;

4) organizowanie indywidualnego nauczania;

5) rozmowy z rodzicami, udzielanie porad;

6) rozmowy wychowawcy i pedagoga z uczniem;

7) dostosowanie wymagań w stosunku do uczniów posiadających odpowiednie orzeczenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej;

8) współpracę z sądem, kuratorami uczniów, poradniami i stowarzyszeniami;

9) udzielanie uczniom pomocy materialnej, zależnie od posiadanych przez szkołę środków;

10) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.