Przejdź do treści

Statut Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Rozdział I

INFORMACJE O SZKOLE

§ 1.

 1. Nazwa szkoły: Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie.
 1. Siedziba szkoły: Warszawa, ul. Komorska 17/23.
 1. Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna z Oddziałami Integracyjnym im. Jana Pawła II w Warszawie wchodzi w skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie.
 1. W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne.
 1. Ukończenie nauki w szkole umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole, a także dalsze kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia lub, począwszy od klasy drugiej, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
 1. Szkoła prowadzi oddziały dla uczniów w zawodach: kucharz, kelner.

 1. Kształcenie w zawodach może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na rynku pracy oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Szkoła może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach, w których prowadzi kształcenie.
 1. Czas trwania cyklu kształcenia określa prawo oświatowe.
 1. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć młodzież kształcącą się w klasach Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie;

2) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4) szkole – należy przez to rozumieć Branżową Szkołę Spożywczo-Gastronomiczną I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie;

5) zespole szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie.

§ 2.

 1. Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła w Warszawie jest publiczną, budżetową jednostką oświatową, którą prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, sprawując nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw określonych odrębnymi przepisami.

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.