Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Podstawy prawne:

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
 1. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z poźn. zm.);
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r.– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148);
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949);
 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (t.j. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245);
 1. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela;
 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668);
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998);
 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: U. z 2017 r. poz. 682);
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
 1. Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 ze zm.)