Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Dział XII

Postanowienia końcowe

  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami prawa oświatowego.
  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
  1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

a) dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

c) Rady Rodziców oraz Samorząd Uczniowski;

d) organu prowadzącego szkołę;

e) członków Rady Pedagogicznej.

Wniesione propozycje zmian powinny być przedłożone Dyrektorowi w formie pisemnej.

  1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
  1. Po kilku kolejnych nowelizacjach Dyrektor zarządza opracowanie i ogłasza tekst jednolity Statutu Technikum
  1. Sprawy nie objęte niniejszym Statutem rozstrzygają stosowne przepisy prawa oświatowego.
  1. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.