Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

DZIAŁ X

Gospodarka finansowa

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

Szkoła, może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić środki specjalne pochodzące w szczególności z:

a) wpływów ze spadków, zapisów i darowizn;

b) wpływów z organizacji imprez okolicznościowych;

c) wpływów z usług wykonywanych przez słuchaczy w ramach praktycznej nauki zawodu;

d) wpływów z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia;

e) wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Środki finansowe mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) cele wskazane przez darczyńcę;

b) remont lub odtworzenie mienia;

c) finansowanie kosztów działalności podstawowej szkoły z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych;

d) remont bazy lokalowej i naprawę wyposażenia;

e) zakup pomocy naukowych;

f) organizację zajęć praktycznych, sportowych i innych pozastatutowych;

g) finansowanie kosztów działalności związanej z uzyskiwanymi dochodami;

h) zakupy inwestycyjne.