Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Dział VII

Uczniowie

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji określa Regulamin Rekrutacji zgodny z aktualnymi przepisami prawa.

Rozdział 1

Zasady rekrutacji

  1. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu reguluje rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w tego samego typu szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek nauki poza szkołą;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia;

4) Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnione w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.

  1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może:
  • uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
  • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole;
  • uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole.

Rozdział 2

Obowiązek nauki

  1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  1. Przez niespełnienie obowiązku nauki rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki uczniów

Uczeń ma prawo do:

1) poznania wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu na początku roku szkolnego;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo (ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności);

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej odpowiadającej aktualnej sytuacji finansowej szkoły;

5) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych (jeśli nie narusza tym dobra innych osób);

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) w przypadku trudności w nauce pomocy w postaci zajęć uzupełniających, w miarę możliwości finansowych szkoły;

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

11) uczestniczenia w życiu szkoły;

12) wyjazdu na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, zgodnie z regulaminem wycieczek;

13) wiedzy o uprawnieniach przysługujących uczniowi szkoły, dostępu do statutu szkoły oraz innych dokumentów wewnątrzszkolnych;

14) informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, rozkładu lekcji;

15) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;

16) poszanowania własnej godności;

17) pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły;

2) dbać o honor i tradycje szkoły;

3) okazywać legitymację – potwierdzanie tożsamości na żądanie pracowników szkoły;

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;

5) przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

6) uzupełniać braki wynikające z absencji;

7) przestrzegać trybu zwalniania z lekcji: prośba rodzica wpisana w dzienniczku ucznia, akceptacja zwolnienie przez wychowawcę lub jego zastępcę;

8) w przypadku stałego zwolnienia z wychowania fizycznego (dotyczy pierwszych lub ostatnich lekcji w danym dniu), uczeń ma obowiązek przedstawienia pisemnej prośby rodziców dotyczącej zgody na wcześniejsze wyjście ze szkoły lub późniejsze przyjście do szkoły;

9) usprawiedliwiać nieobecności bezpośrednio po absencji: na własną prośbę (dotyczy pełnoletnich), prośbę rodziców, lub zakładu pracy (najpóźniej na najbliższej godzinie wychowawczej);

10) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (zakaz stosowania przemocy oraz dokonywania samosądów);

11) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę (zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania i rozprowadzania środków odurzających i stosowania środków pirotechnicznych);

12) troszczyć się o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

13) przestrzegać zakazu przyprowadzania na teren szkoły osób nieuprawnionych oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

Procedura zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności.

1) Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych, bądź usprawiedliwienie nieobecności odbywa się wyłącznie na prośbę rodziców.

2) Usprawiedliwienie nieobecności ucznia odbywa się bezpośrednio po absencji, na najbliższej, po nieobecności godzinie wychowawczej, bądź najpóźniej do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność.

3) Uczeń za każdym razem zwalnia się/usprawiedliwia swoją nieobecność u swojego wychowawcy klasy. W przypadku, gdy wychowawca jest nieobecny, zgłasza się do wychowawcy zastępczego.

4) W przypadku nieobecności wychowawcy lub wychowawcy zastępczego uczeń może być zwolniony przez pedagoga szkolnego, a w razie jego nieobecności przez wicedyrektora lub dyrektora zespołu szkół.

5) Pielęgniarka szkolna nie zwalnia uczniów z lekcji.

6) O sposobie usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich decyduje wychowawca w porozumieniu z rodzicami. Wówczas, gdy nie możliwe jest dokonanie ustaleń z rodzicami, uczniowie pełnoletni mogą samodzielnie usprawiedliwiać swoje nieobecności.

7) Każdy nauczyciel konsekwentnie rozlicza uczniów z nieobecności na swoich lekcjach.

8) Nauczyciel ma obowiązek przyjąć ucznia na lekcję niezależnie od czasu spóźnienia.

Uczeń zwolniony z udziału w lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

Uczeń zwolniony z udziału na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

Działania przeciwdziałające absencji uczniów:

1) Na poziomie szkoły:

a) stałe rozpoznawanie przyczyn indywidualnych i zbiorowych wagarów;

b) przy braku współpracy z rodzicami i powtarzających się nieobecnościach ucznia; dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym jest właściwa gmina oraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

c) przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2) Na poziomie klasy:

a) przypomnienie na pierwszych lekcjach wychowawczych treści dokumentów pracy szkoły, że szczególnym uwzględnieniem Statutu szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego. Przypomnienie uczniom zarówno praw, jak i obowiązków;

b) sprawdzanie obecności na początku każdej lekcji;

c) przestrzeganie procedur dotyczących absencji zawartych w Statucie szkoły;

d) cotygodniowa analiza frekwencji uczniów dokonywana w klasie przez wychowawcę. Ewentualne podejmowanie interwencji wobec uczniów wagarujących;

e) comiesięczne zestawienia frekwencji uczniów w danej klasie oraz przekazywanie przez wychowawców informacji o podjętych działaniach;

f) pedagogizacja rodziców dotycząca odpowiedzialności za realizację obowiązku nauki (zapoznanie i przypominanie obowiązujących procedur);

g) semestralne i roczne nagradzanie poszczególnych uczniów o najwyższym wskaźniku frekwencji w klasie.

Zakazy obowiązujące w szkole.

Bezwzględnie zabrania się:

1) korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji, w tym przesyłania wiadomości SMS, MMS i innej;

2) rejestrowania przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez zgody zainteresowanych;

3) używania i rozprowadzania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły;

4) spożywania i posiadania alkoholu w szkole lub na wycieczce lub przebywania w szkole po spożyciu alkoholu;

5) stwarzania zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w budynku;

6) powielania fałszywej informacji dotyczącej podłożenia bomby w szkole;

7) powtarzających się udowodnionych kradzieży;

8) rażącego naruszenia dyscypliny pracy podczas zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych;

9) wagarów;

10) wulgarnego zachowania w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

11) łamania podstawowych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

12) świadomego niszczenia lub kradzieży dokumentów szkolnych bądź przedmiotów będących własnością szkoły;

13) wychodzenia poza teren szkoły w trakcie trwania planowych zajęć;

14) zapraszania obcych osób na teren szkoły.

Estetyka ubioru ucznia w szkole.

Uczeń jest zobowiązany do:

1) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych oraz w sytuacji reprezentowania szkoły na zewnątrz;

2) przebywania w pomieszczeniach bez nakrycia głowy;

3) nieeksponowania posiadanych tatuaży;

4) nienoszenia kolczyków w innych miejscach ciała niż uszy;

5) chłopcy zobowiązani są do noszenia długich spodni;

6) dziewczęta zobowiązane są do noszenia spódnic o długości co najmniej do kolan lub długich spodni oraz bluzek zakrywających brzuch i ramiona;

7) na odzieży noszonej przez uczniów nie mogą znaleźć się napisy i znaki graficzne o treści wulgarnej lub naruszającej godność drugiego człowieka;

8) ze względu na charakter szkoły makijaż dziewcząt powinien być dyskretny, a paznokcie krótkie i niepomalowane;

9) ze względów bezpieczeństwa uczennice zobowiązane są do chodzenia w obuwiu na płaskim obcasie.

Jeżeli uczniowi podczas lekcji zadzwoni telefon komórkowy lub nadejdzie sygnał innego powiadomienia, wówczas nauczyciel ma prawo zatrzymać aparat i oddać go dopiero, gdy zgłoszą się po niego rodzice ucznia.

Uczniowie mogą być skreśleni z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego, w następujących przypadkach:

a) używania i rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły;

b) spożywania alkoholu w szkole lub na wycieczce lub przebywania w szkole po spożyciu alkoholu;

c) udziału w aktach terrorystycznych polegających na stwarzaniu zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w budynku, udowodnienia fałszywej informacji dotyczącej podłożenia bomby w szkole;

d) powtarzających się udowodnionych kradzieży;

e) rażącego naruszenia dyscypliny pracy podczas zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych;

f) powtarzających się wagarów;

g) wulgarnego zachowania w stosunku do nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

h) łamania podstawowych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

i) świadomego niszczenia lub kradzieży dokumentów szkolnych bądź wartościowych przedmiotów będących własnością szkoły.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) uczeń, którego prawa zostały naruszone, może wystąpić w tej sprawie bezpośrednio do pedagoga szkolnego na zasadzie powiadomienia i w celu uzyskania wsparcia. Pedagog nadaje sprawie dalszy bieg według wyżej określonych zasad.

2) w przypadku spraw spornych w pierwszej kolejności powinno dążyć się do ich załatwienia w drodze porozumienia bezpośrednio przez osoby zainteresowane, lub za pośrednictwem mediatorów. Mediacje mogą prowadzić: wychowawca klasy, samorząd uczniowski i pedagog.

3) skargi powinny zostać rozpatrzone według kompetencji w terminie:

a) przez nauczycieli w ciągu 3 dni;

b) przez dyrektora szkoły w ciągu 7 dni.

4) przez organ prowadzący szkołę – na zasadzie odrębnych przepisów.

5) W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) uznają, że skarga została rozpatrzona niezgodnie z prawem szkolnym, mają prawo do wniesienia w ciągu 3 dni zażalenia, podając, jakie przepisy zostały naruszone:

a) na rozstrzygnięcie ustanowione przez nauczyciela do dyrektora szkoły,

b) na rozstrzygnięcie ustanowione przez dyrektora do organu prowadzącego szkołę. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.

Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.

W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty) w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia przez dyrektora.

W ostatnim tygodniu nauki (V klasa i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

Rozdział 4

Nagrody i kary

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody.

Uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu oraz przestrzeganiu postanowień zawartych w statucie szkoły są nagradzani w formie:

a) pochwały nauczyciela lub wychowawcy w obecności klasy;

b) pochwały dyrektora szkoły w obecności wszystkich uczniów szkoły;

c) dyplomów i wyróżnień;

d) nagród książkowych lub rzeczowych;

e) bezpłatnych biletów do teatru i na inne imprezy artystyczne;

f) listu pochwalnego do rodziców.

Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły.

Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.

Rodzaje kar oraz tryb odwoływania się od kary:

Uczniowie, którzy naruszają postanowienia zawarte w statucie szkoły są karani w formie:

a) upomnienia przez wychowawcę w obecności klasy;

b) upomnienia udzielanego przez dyrektora szkoły;

c) podpisania zobowiązania (kontraktu);

d) nagany dyrektora szkoły;

e) rozmowy z rodzicami ucznia;

f) przeniesienia do innej klasy;

g) skreślenia z listy uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;

b) dopuszcza się kradzieży;

c) wchodzi w kolizje z prawem;

d) demoralizuje innych uczniów;

e) permanentnie narusza postanowienia statutu;

f) przebywał lub zażył na terenie szkoły substancje psychoaktywne.

Kara wymierzana jest na wniosek:

a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły;

b) Rady Pedagogicznej;

c) innych osób.

Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie;

b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.