Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Dział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1

Zadania nauczycieli

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz dba o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 • prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu;
 • wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 • motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów;
 • wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 • tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 • wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
 • współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 • indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły;
 • aktywny udział w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy;
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;
 • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 • dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych;
 • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły;
 • wykonywanie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Rozdział 2

Zadania wychowawców klas

Zadaniem wychowawcy klasy jest:

- sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • bliższe poznanie uczniów, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
 • rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
 • wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
 • ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
 • organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
 • realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
 • utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
 • rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
 • wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
 • systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy z przyczyn usprawiedliwionych opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
 • wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
 • tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację wycieczek;
 • tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
 • wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
 • współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach młodzieży;
 • udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

- wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

 • prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Teczkę Wychowawcy;
 • wypisuje świadectwa szkolne;
 • wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

Rozdział 3

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne);
 • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne);
 • przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 • dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 • zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 • niedopuszczania do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
 • natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku;
 • nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
 • nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
 • nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i uczniów z zasadami Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole;
 • nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek.

Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:

 • ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia zagrożeń nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
 • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek należy powiadomić Dyrektora Szkoły;
 • nauczyciel powinien kontrolować i w razie potrzeby korygować postawę uczniów w czasie zajęć, dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
 • uczniów chcących skorzystać z toalety w uzasadnionych przypadkach - nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej.

Nauczyciel rejestruje wyjście z uczniami poza teren szkoły w dzienniku elektronicznym.

Rozdział 4

Zespoły nauczycielskie

Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły.

Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 • koordynowania działań w szkole;
 • zwiększenia skuteczności działania;
 • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 • doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej;
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji;
 • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.

Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.

Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. 

Zebrania zespołów są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.

Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.

Nauczyciel zatrudniony w Technikum Spożywczo – Gastronomicznym im. Jana Pawła II w Warszawie jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.

Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.

Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania:

W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

 • Zespół wychowawczy;
 • Zespół nauczycieli bloku humanistycznego;
 • Zespół nauczycieli bloku matematycznego;
 • Zespół nauczycieli bloku przyrodniczego;
 • Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych;
 • Zespół nauczycieli języków obcych;
 • Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa;
 • Zespół ds. promocji szkoły;
 • Zespół ds. pomocy uczniom cudzoziemskim;

W razie potrzeby w danym roku szkolnym w szkole mogą być powoływane inne zespoły zadaniowe.

Zadania zespołów.

Zadania Zespołu Wychowawczego:

 • opracowywanie projektu Programu wychowawczo-profilaktycznego na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
 • gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” spotkań z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć przez innych nauczycieli;
 • analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych;
 • doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
 • wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”;
 • analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
 • koordynacja działań profilaktycznych;
 • ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki;
 • udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w relacjach wychowawca – rodzic;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
 • opiniowanie wniosków nauczycieli, w tym specjalistów, o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania Zespołów przedmiotowych:

 • opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;
 • korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;
 • wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
 • dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;
 • opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;
 • opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych;
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
 • wewnętrzne doskonalenie;
 • dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
 • doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
 • ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
 • organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
 • inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli;
 • prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Zadania Zespołu nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa:

 • opracowanie harmonogramu i zasad organizacji imprez sportowo–rekreacyjnych w szkole;
 • opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek;
 • opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych wychowania fizycznego na poszczególne oceny szkolne;
 • dokumentowanie osiągnięć sportowych, popularyzacja tych osiągnięć na terenie szkoły;
 • wypracowanie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzeń somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 • organizowanie współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego;
 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczniów;
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
 • wewnętrzne doskonalenie;
 • wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych;
 • dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
 • doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
 • ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
 • inne wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek członków zespołu.

Rozdział 5

Pracownicy administracji i obsługi w szkole

 1. Pracownicy administracji i obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest realizować zadania zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków pracownik potwierdza poprzez złożenie podpisu.

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 • przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
 • złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.

Rozdział 6

Wicedyrektorzy i inne stanowiska kierownicze w szkole

 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) Wicedyrektor;

2) Kierownik szkolenia praktycznego.

 1. Stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze tworzy się zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego. Stanowiska te są powierzane przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.
 1. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności, wicedyrektora i kierownika szkolenia praktycznego opracowuje Dyrektor szkoły.

Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;
 • prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych nauczycieli i przekazywanie jej osobie wykonującej zadania do spraw kadrowych szkoły;
 • nadzorowanie prowadzenia Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 • organizacja i przygotowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa egzaminu maturalnego;
 • opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 • nadzór nad pracami Zespołów Komisji Przedmiotowych;
 • wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 • przeprowadzanie rad pedagogicznych w przypadku nieobecności Dyrektora;
 • bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;
 • wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;
 • opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;
 • pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach;
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;
 • opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanych przedmiotów;
 • kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania;
 • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 • kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie udzielonego upoważnienia przez Dyrektora szkoły;
 • współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
 • dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 • współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;
 • przestrzeganie wszelkich regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i ppoż.;
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły;
 • zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności;
 • nadzór nad biblioteką szkolną;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.

Do obowiązków kierownika szkolenia praktycznego należy:

 • koordynowanie praktycznej nauki zawodu poza szkołą, właściwa organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;
 • przygotowywanie projektów umów z pracodawcami, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu;
 • współpraca z pracodawcami;
 • zapewnienie właściwych warunków realizacji praktycznej nauki zawodu; młodzieży odbywającej zajęcia praktyczne warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • właściwe dysponowanie przydzielonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie oraz dbanie o powierzone mienie;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami praktycznej nauki zawodu;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 • kontrolowanie realizacji podstaw programowych kształcenia praktycznego;
 • nadzór nad pracą Zespołu przedmiotów zawodowych;
 • organizacja i przygotowywanie właściwej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa egzaminu zawodowego;
 • współpraca z Radą Pedagogiczną;
 • pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach;
 • opracowywanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z opracowanego przez dyrektora szkoły przydziału czynności;
 • kontrola i rozliczanie uczniów z frekwencji na zajęciach praktycznej nauki zawodu praktykach, wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć praktycznych oraz z praktyk zawodowych do dziennika elektronicznego;
 • przestrzeganie regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności Regulaminu Pracy oraz przepisów w zakresie bhp i ppoż;
 • bezpośredni nadzór i kontrola CKP (warsztatów).

Zadania i obowiązki kierownika gospodarczego, pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności wszystkich pracowników określa dyrektor w oparciu o stosowne przepisy. Sposób zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami reguluje Kodeks Pracy.

W Technikum Spożywczo–Gastronomicznym im. Jana Pawła II w Warszawie obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowienia zawarte w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.