Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

DZIAŁ II

Sposoby realizacji zadań szkoły

Rozdział 1

Programy nauczania, podręczniki i materiały edukacyjne oraz zasady ich dopuszczenia:

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów.
 1. Program nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 1. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły do dnia 1 września każdego roku szkolnego ogłasza poprzez zarządzenie Szkolny Zestaw Programów Nauczania realizowanych w określonym roku szkolnym.

 1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów.
 1. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole:

1) Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący dany przedmiot w szkole.

2) Dyrektor szkoły ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy.

3) Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4) Zespoły przedmiotowe przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do danych zajęć.

5) Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w następnym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie przy sekretariacie uczniowskim.

Rozdział 2

Organizacja procesu wychowawczo-opiekuńczego w szkole

§ 1.

Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym, który obejmuje:

- treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Projekt Programu wychowawczo-profilaktycznego przygotowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły.
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Diagnozę przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalany jest przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 1. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczo-profilaktycznej z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawiają je na zebraniach rodziców.
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy, zaś grupę uczęszczającą na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekunowi kursu.

§ 2.

Organizacja działalności profilaktycznej w szkole.

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki w oparciu o program wychowawczo–profilaktyczny szkoły.

§ 3.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną:

- nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych;

- nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

- nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 4.

Współpraca z rodzicami.

 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców poprzez ich włączanie w zarządzanie szkołą, angażowanie do pracy Rady Rodziców.
 1. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do:

- znajomości programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów;

- uzyskiwania w ustalonym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i postępów bądź trudności w nauce;

- uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia;

- wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły;

- korzystania ze wsparcia psychologiczno–pedagogicznego;

- korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 16 w Warszawie.

 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze ustala się harmonogram stałych spotkań wychowawców z rodzicami w danym roku szkolnym.
 1. Ustala się w szkole następujący sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów:

- oceny są upubliczniane dla poszczególnych uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W przypadku problemów z dostępem do dziennika elektronicznego, uczeń lub rodzic może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o wydruk wykazu ocen;

- o ustalonej ocenie śródrocznej informuje się na zebraniu rodziców po I okresie oraz poprzez dziennik elektroniczny;

- o aktualnych postępach ucznia powiadamia się na zebraniach z rodzicami oraz poprzez dziennik elektroniczny;

- zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację o postępach dziecka w czasie konsultacji indywidualnych na podstawie wcześniejszych uzgodnień.

 1. W przypadku dłuższej (powyżej tygodnia) nieobecności ucznia w szkole wychowawca powiadamia o tym rodziców – telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego - w celu wyjaśnienia przyczyn nieobecności:

- w przypadku wezwania i niezgłoszenia się rodzica na pierwsze pisemne wezwanie, wychowawca wysyła kolejne za potwierdzeniem odbioru;

- jeżeli wszystkie zastosowane środki w stosunku do ucznia niepełnoletniego nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, pedagog szkolny kieruje do dyrektora szkoły sprawę o nierealizowaniu przez ucznia obowiązku nauki, a dyrektor nadaje jej odpowiedni bieg;

- jeżeli wszystkie zastosowane środki w stosunku do ucznia pełnoletniego nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, rozpoczyna się procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.

§ 5.

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 16 w Warszawie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Współpraca szkoły z poradnią polega na:

- opiniowaniu przez nauczycieli uczących (w ramach zespołu wychowawczego) wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce;

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży;

- uwzględnianiu przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem zaleceń poradni zawartych w opiniach i orzeczeniach;

- pomocy poradni w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;

- realizowaniu przez poradnię zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Rozdział 3

Organizacja opieki zdrowotnej i stomatologicznej nad uczniami

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia szkoły.
 1. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole.
 1. Opiekę nad uczniami Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II sprawują odpowiednio:

- pielęgniarka szkolna zgodnie z harmonogramem pracy na dany rok szkolny w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole;

 1. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.
 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna polega na:

1) przekazywaniu informacji o:

a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,

b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,

c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:

a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych;

b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;

3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.

 1. Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym w zakresie wspólnych działań edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
 1. Pielęgniarka szkolna lub wskazany nauczyciel, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
 1. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka z rodzicami i dyrektorem szkoły.
 1. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.

Rozdział 4

Organizacja nauczania w szkole

§ 1.

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno–wychowawczej są:

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania, w tym praktyczna nauka zawodu;

b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

- dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

- zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

- zajęcia wychowania do życia w rodzinie;

d) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

e) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż języki obce nowożytne nauczane w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.;

a) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy;

b) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u oraz przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym;

2) w toku nauczania indywidualnego;

3) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

4) w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

5) mogą być prowadzone w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe, obozy.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

§ 2.

Organizacja zajęć edukacyjnych w szkole

 1. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy;

1) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. W innych przypadkach obowiązują odrębne przepisy.

2) Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

- w dni, w których w szkole odbywa się egzamin maturalny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w technikum bądź egzaminy zawodowe;

- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;

- w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły.

4) Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

5) W przypadku dni wolnych od zajęć dyrektor szkoły może wyznaczyć termin odpracowania tych dni w innym ustalonym terminie.

6) Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

- temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

- wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

7) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora.

8) Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.

9) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 1. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania zgodnie z programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organów szkoły, uwzględniając zawód, możliwości organizacyjne ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
 1. Liczebność uczniów w klasach I określa organ prowadzący.
 1. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych.
 1. Przerwy lekcyjne trwają 5 lub 10 minut oraz jedna 20 minut. W przypadku skróconych lekcji każda przerwa może trwać 5 minut.

Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne obowiązuje w czasie zawieszenia zajęć w szkole.

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć, który w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może modyfikować.
 1. Zajęcia powinny być zróżnicowane.
 1. Lekcje powinny być dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.
 1. Zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach można je skrócić do 30 minut lub wydłużyć do 60 minut; w przypadku zajęć praktycznych łączy się je w bloki.
 1. Dyrektor będzie mógł zrezygnować z nauki zdalnej w czasie zawieszenia zajęć. W takich przypadkach rodzice i uczniowie zostaną poinformowani o dostępnych materiałach i sposobach utrwalania wiedzy.
 1. Nauka zdalna może odbywać się w oddziałach, grupach (międzyoddziałowych, międzyklasowych).
 1. Zajęcia będą się odbywać na platformie Teams, uczniowie ze względów bezpieczeństwa logują się jako uczestnicy zdefiniowani imieniem i nazwiskiem.
 1. Obecność ucznia i jego oceny są zapisywane w e-dzienniku.
 1. Rodzic i uczeń ma prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Informacje o terminie i formie konsultacji będą przekazywane rodzicom i uczniom.
 1. Uczeń z trudną sytuację rodzinną lub niepełnosprawny, który nie może uczestniczyć w nauczaniu zdalnym w domu bierze udział w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym w szkole na wniosek rodziców pod warunkiem możliwości zapewnienia mu bezpieczeństwa w szkole.
 1. Dyrektor przekazuje informację o sposobie realizacji: kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział 5

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

 1. Uczniom szkoły na pisemne życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.
 1. W przypadku, gdy na zajęcia religii lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 1. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny.
 1. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii/etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
 1. Uczniom klas I-III technikum organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Na realizację zajęć w szkolnym planie nauczania przeznacza się w każdym roku szkolnym po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Zajęcia mogą być organizowane dla danego oddziału lub dla grupy międzyoddziałowej. Mają one charakter dobrowolny i nie podlegają ocenie.

Rozdział 6

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. W szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego.
 1. Program opracowuje doradca zawodowy albo wskazany nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 1. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

- pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

- koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

- współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

- prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;

- prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami;

- kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów działających na rzecz młodzieży.

 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela realizującego powyższe zadania.

Rozdział 7

Biblioteka szkolna

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz wspierającą doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 1. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, w tym do korzystania z innych typów bibliotek i ośrodków informacji.
 1. Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów i ich rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników.
 1. Integralną część biblioteki stanowią:

a) wypożyczalnia,

b) czytelnia - internetowe centrum informacji multimedialnej.

 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, a także inne osoby, na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 1. Godziny pracy biblioteki, ustalone przez Dyrektora, umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć dydaktycznych.
 1. Dyrektor zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki w budżecie szkoły. Zbiory mogą być uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.
 1. Biblioteka gromadzi książki i inne materiały niezbędne do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

a) lektury podstawowe i uzupełniające,

b) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

c) wydawnictwa informacyjne i albumowe,

d) zbiory multimedialne.

 1. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: kierunki kształcenia w szkołach, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek i inne czynniki środowiskowe.
 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:

a) gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

b) pogłębianie znajomości posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, 

d) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,

d) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,

e) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (skontrum) przeprowadzana z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 1. Do zadań biblioteki szkolnej należy: a) gromadzenie i udostępnianie książek i innych źródeł informacji, b) pogłębianie znajomości posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się, d) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, e) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (skontrum) przeprowadzana z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje:

a) z uczniami w zakresie:

- rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,

- pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej użytkowanie,

b) z nauczycielami w zakresie:

- udostępniania zbiorów,

- przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

- nauczyciele-bibliotekarze współpracują z wychowawcami w zakresie edukacji czytelniczej i kulturalnej uczniów.

c) z rodzicami w zakresie:

- przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów,

- popularyzacji książek z zakresu wiedzy pedagogicznej i psychologicznej,

d) z innymi bibliotekami w zakresie:

- przekazywania informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom o wydarzeniach organizowanych przez inne biblioteki

- innymi instytucjami kulturalnymi miasta.

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) w zakresie prac techniczno-organizacyjnych:

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły i jej potrzebami,

b) dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki,

c) prowadzenie ewidencji zbiorów i ich selekcjonowanie,

d) opracowanie formalne zbiorów i ich konserwacja,

e) opracowanie rzeczowe zbiorów – w programie Librus -e-biblio (katalogowanie, klasyfikacja),

f) prowadzenie dziennika biblioteki szkolnej w formie elektronicznej,

g) składanie rocznych planów pracy i sprawozdań z pracy biblioteki oraz stanu czytelnictwa uczniów,

h) doskonalenie warsztatu pracy,

2) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,

b) udzielanie porad w doborze lektury,

c) promowanie biblioteki i czytelnictwa,

d) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek,

e) indywidualny instruktaż w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,

f) wspieranie uczniów w rozwijanie ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwaniu źródeł informacji,

g) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji,

h) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez działalność internetowego centrum informacji multimedialnej,

i) organizowanie różnych form kształtowania kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej oraz działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.

Rozdział 8

Sposoby zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 • systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 • uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
 • sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie należy usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 • reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 1. Niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby za zgodą dyrektora wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków” znajdującym się w sekretariacie szkoły).
 1. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 1. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, pracownie gastronomiczne, pracownia analizy żywności - wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
 1. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych poprzez:
 • objęcie szczególną opieką pedagoga szkolnego uczniów z zaburzeniami rozwojowymi;
 • opracowanie planu lekcji zgodnie z zasadami BHP;
 • przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
 • obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • zapewnienie indywidualnych szafek uczniom na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych;
 • odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych zgodnie z przepisami;
 • kontrolę budynku szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji oraz instrukcji bhp i ppoż.;
 • przygotowanie uczniów do sprawnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia poprzez przeprowadzanie próbnej ewakuacji co najmniej raz w roku;
 • opracowanie i zapoznawanie uczniów z instrukcjami postępowania w sytuacjach zagrożenia, np. alarmu bombowego, wtargnięcia osoby niebezpiecznej, zatrucia, wybuchu itp.
 • zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych oraz miejsc prowadzenia, w czasie funkcjonowania szkoły, prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;
 • przeszkolenie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. Zasady bezpieczeństwa uczniów w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i w pracowniach technologicznych określają odpowiednie regulaminy.
 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
 1. Zasady sprawowania opieki nad młodzieżą podczas praktycznej nauki zawodu:
 • w czasie praktycznej nauki zawodu uczniowie muszą, przebywać pod ciągłą opieką nauczyciela zawodu lub osoby oddelegowanej przez zakład pracy do sprawowania opieki nad uczniami, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
 • liczbę uczniów w grupach na zajęciach praktycznej nauki zawodu organizowanych w zakładach pracy ustala kierownik zakładu pracy lub osoba wyznaczona z zachowaniem przepisów bhp;
 • w czasie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy uczniowie są zobowiązani przestrzegać obowiązującego w tym zakładzie regulaminu i porządku.
 1. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem ucznia i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.
 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka, a w przypadku uczniów pełnoletnich sam uczeń, od następstw nieszczęśliwych wypadków. W związku ze specyfiką szkoły każdy uczeń zobowiązany jest do ubezpieczenia od NNW.
 1. Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów.

1) Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych opiekunów jest Technikum Spożywczo–Gastronomiczne im. Jana Pawła II.

2) Zadania z zakresu ochrony danych osobowych wykonuje dyrektor szkoły, który w imieniu administratora wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych.

3) Szkoła przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawowych przepisów oświatowych.

4) Nauczyciele oraz inne osoby pracujące w szkole są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą.

5) Zapisów ust. 4 nie stosuje się:

 • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
 • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyraził zgodę na ujawnienie określonych informacji;
 • w przypadku, gdy przewidują to przepisy szczególne.

Rozdział 9

Pomoc materialna uczniom

§ 3.

 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom poprzez:

a) udzielanie pomocy w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne,

b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

c) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych;

d) diagnozowanie, z udziałem wychowawców klas, sytuacji socjalnej ucznia;

e) poszukiwanie możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

f) organizację zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

 1. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:
 • przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców/opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły;
 • dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej, z rodzicami, nauczycielami, organem prowadzącym i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne, ma ona charakter socjalny lub motywacyjny.
 1. Pomoc materialna jest udzielana w formie:
 • stypendiów socjalnych;
 • stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
 • pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
 • innych, w zależności od potrzeb i możliwości (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
 1. Zasiłki szkolne i stypendia socjalne udzielane są zgodnie z odrębnymi przepisami ustalanymi przez m.st. Warszawa.
 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce zgodnie z odrębnym regulaminem.
 1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną.

Rozdział 9

Pomoc materialna uczniom

§3.

 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom poprzez:

a) udzielanie pomocy w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne,

b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,

c) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, instytucji lub osób fizycznych;

d) diagnozowanie, z udziałem wychowawców klas, sytuacji socjalnej ucznia;

e) poszukiwanie możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;

f) organizację zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.

 1. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:
 • przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców/opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły;
 • dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej, z rodzicami, nauczycielami, organem prowadzącym i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne, ma ona charakter socjalny lub motywacyjny.
 1. Pomoc materialna jest udzielana w formie:
 • stypendiów socjalnych;
 • stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
 • pomocy rzeczowej lub żywnościowej;
 • innych, w zależności od potrzeb i możliwości (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
 1. Zasiłki szkolne i stypendia socjalne udzielane są zgodnie z odrębnymi przepisami ustalanymi przez m.st. Warszawa.
 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce zgodnie z odrębnym regulaminem.
 1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole Komisję Stypendialną.

Rozdział 10

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu

Organizacją praktycznej nauki zawodu uczniów zajmuje się Kierownik Szkolenia Praktycznego.

 1. Praktyczna nauka zawodu stanowi integralną część procesu dydaktycznego, jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, a uczestnictwo w niej jest obowiązkowe.
 1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, a także w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 1. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
 1. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
 1. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach, co pracownicy.
 1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców, na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy Dyrektorem szkoły, a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę.

 1. zakładach, restauracjach, hotelach, cukierniach, których wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 1. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z praktyki przez zakład pracy, szkoła nie zapewnia następnej placówki szkoleniowej.
 1. Praktyki zawodowe odbywają się w grupach lub indywidualnie, tak by umożliwić realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnić przepisy bhp oraz warunki lokalowe i techniczne podmiotu przyjmującego uczniów. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu do 7 godzin.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu łącznego tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania dla technikum. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.

 1. Uczniowie są zobowiązani do prowadzenia dzienniczka praktyk.
 1. Młodzież nie ma prawa sama zmienić miejsca praktycznej nauki zawodu bez porozumienia z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego.
 1. Szczegółowe zasady organizacji szkolenia praktycznego m.in. formę zawierania umów szkoły z zakładami pracy, obowiązki i prawa ucznia realizującego praktyczną naukę zawodu oraz pracodawców, procedury postępowania w przypadku nieobecności, czas pracy, zasady klasyfikacji - określa odrębny regulamin.
 1. Szkoła poprzez udział w przedsięwzięciach, projektach i programach kierowanych do szkół organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia rozwijające ich kompetencje kluczowe, umiejętności interpersonalne oraz umiejętności zawodowe. Organizuje również dodatkowe staże i praktyki zawodowe u pracodawców krajowych i zagranicznych.
 1. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem.
 1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.
 1. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych.
 1. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności okres odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności nabyte w czasie odbywania stażu uczniowskiego.

Rozdział 11

Działalność innowacyjna

 1. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.
 1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne i może być wprowadzona w całej szkole, w oddziale lub w grupie.
 1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.

Rozdział 12

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. W szkole obowiązuje:
 • Dziennik elektroniczny;
 • Statut szkoły;
 • Program wychowawczo–profilaktyczny;
 • Regulaminy pracowni, wycieczek;
 • Dzienniki specjalistyczne;
 • Dzienniki zajęć indywidualnych;
 • Indywidualna teczka ucznia (sekretariat);
 • Indywidualna teczka ucznia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za prowadzenie odpowiada wychowawca klasy.

Rozdział 13

Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

 1. Organizacją KKZ zajmuje się dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej „kursem” jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, których kurs dotyczy na warunkach i w sposób określony w przepisach prawa.
 1. Kurs prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie jednej kwalifikacji stanowiącej wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia.
 1. Zajęcia prowadzone w ramach kursu są bezpłatne.
 1. Organizację kursu opiniuje Rada Pedagogiczna szkoły.
 1. Informację o kursie podaje do wiadomości Biura Edukacji m. st. Warszawy - dyrektor szkoły Informacja zawiera:
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach;
 • zasady rekrutacji;
 • czas trwania kształcenia;
 • wymiar godzin kształcenia;
 • planowaną liczbę słuchaczy.
 1. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie uczestników.

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub zaocznej zgodnie z harmonogramem zajęć.
 1. Liczba godzin kształcenia na kursie prowadzonym w formie zaocznej nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej na podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 1. Dyrektor informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na KKZ w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia kursu.
 1. Organizator kursu dopuszcza prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze nie więcej niż 20 % ogólnej liczby godzin w formie kształcenia na odległość, z zachowaniem wymogów prawnych, określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 października 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1152). Możliwość kształcenia na odległość nie dotyczy zajęć laboratoryjnych i zajęć praktycznych.
 1. Zajęcia na kursie zorganizowanym w formie stacjonarnej prowadzone są w 2 lub 3 dni tygodnia.
 1. Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się raz na dwa tygodnie – w piątki, soboty, niedzielę z tym, że zajęcia w piątki rozpoczynają się od godziny 16.00, a w soboty, niedziele od godziny 8.00.
 1. Organizator kursu zastrzega prawo do zmian dni kształcenia.
 1. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne ujęte w programie nauczania realizuje się w blokach, formie stacjonarnej, niezależnie od formy organizacyjnej kursu.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 1. Harmonogram zajęć oraz plan zajęć opracowuje Kierownik Szkolenia Praktycznego na co najmniej 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia kursu. Słuchacze zostają zapoznani z powyższymi dokumentami drogą elektroniczną. Dokumenty powyższe umieszcza się w formie ogłoszenia w holu szkolnym.
 1. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone jest na podstawie programu nauczania, dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 1. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna kursu.
 1. Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych. Podanie o zwolnieniach, o składa się w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
 1. Uczestnik KKZ zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

a) niepodjęcia kursu,

b) nieuzyskania zaliczeń z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) nieodbycia praktyki zawodowej.

 1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek przedstawić uczestnikom kursu wymagania oraz określić formę i termin zaliczenia.
 1. Uczestnikowi KKZ, który ukończył kurs wystawia się zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.