Przejdź do treści

Statut 5 letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Przepisy definiujące

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie wchodzące w skład Zespołu Spożywczo–Gastronomicznych w Warszawie;

2) statucie – należy przez to rozumieć statut Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

6) Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

7) Wicedyrektorze i Kierowniku Szkolenia Praktycznego – należy przez to rozumieć Wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

9) programie wychowawczo-profilaktycznym – należy przez to rozumieć dokument wewnętrzny Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II w Warszawie;

10) kwalifikacji w zawodzie – należy przez to rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji w branży spożywczo-gastronomicznej;

11) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów – należy przez to rozumieć kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych, kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych. Mogą być one realizowane podczas godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla danego zawodu

12) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Informacje ogólne o szkole:

 1. Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie wchodzi w skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie.
 1. Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie; zwane dalej szkołą jest placówką publiczną:
 1. Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie; zwane dalej szkołą jest placówką publiczną:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie zgodnie z ramowymi planami nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego;

5) realizuje ustalone przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 1. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Warszawie przy ulicy Komorskiej 17/23.
 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu –Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II”.
 1. Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.
 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 5 lat. Zajęcia obowiązkowe odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w systemie dziennym.
 1. Nauka w technikum umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, przystąpienie na podstawie odrębnych przepisów, do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w zawodach, w których kształci szkoła.
 1. Ukończenie 5-letniego Technikum daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej (po zdaniu egzaminów w zakresie jednej kwalifikacji) oraz dyplomu zawodowego technika po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu.
 1. W przypadkach szczególnych, związanych z koniecznością powtarzania klas, maksymalny okres uczęszczania do dziennego technikum wynosi do ukończenia 21. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do ukończenia 24. roku życia.
 1. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa.
 1. Szkoła kształci w zawodach w branży spożywczo–gastronomicznej:

a) technik żywienia i usług gastronomicznych,

b) technik technologii żywności,

c) technik usług kelnerskich.

 1. Szkoła może kształcić w innych zawodach. Kierunki kształcenia ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 1. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, a absolwenci – świadectwa ukończenia Technikum oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wyodrębnione kwalifikacje w zawodzie.
 1. Szkoła, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może prowadzić Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w kwalifikacjach wyodrębnionych dla zawodów.
 1. W latach szkolnych 2019/2020–2022/2023 w pięcioletnim technikum prowadzone są klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu zamknięcia cyklu nauczania.

Baza szkoły:

 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

a) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

b) bibliotekę i czytelnię;

c) 2 pracownie komputerowe ze stanowiskami oraz dostępem do Internetu;

d) salę gimnastyczną;

e) salę tenisa;

f) siłownię;

g) boisko sportowe;

h) gabinet pedagoga;

i) gabinet pielęgniarki;

j) pomieszczenie do zajęć indywidualnych;

k) szatnię z szafkami dla uczniów

l) pracownie kształcenia zawodowego;

m) zaplecza sal lekcyjnych.

 1. Do realizacji części praktycznej kształcenia zawodowego szkoła dysponuje:

a) pracowniami technologicznymi (gastronomicznymi/cukierniczymi);

b) pracownią obsługi konsumenta (gościa);

c) pracownią analizy żywności.

Pracownie te wyposażone są w profesjonalne urządzenia i sprzęt na stanowiskach zapewniających samodzielne wykonywanie ćwiczeń i zadań związanych z realizacją podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Wymienione pracownie spełniają wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Wyposażenie pracowni:

 1. Pracownie technologiczne (gastronomiczne/cukiernicze) wyposażone są w:

a) stanowiska mycia rąk, zorganizowane zgodnie zasadami HACCP;

b) stanowiska sporządzania potraw i napojów, zaopatrzone w: stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestaw noży kuchennych i drobny sprzęt produkcyjny, wagi, maszynki do mielenia, roboty kuchenne wieloczynnościowe, stoły i krzesła,

c) chłodziarko-zamrażarki, piece konwekcyjno-parowe, kuchenki mikrofalowe, podgrzewacze do talerzy, naświetlacze do jaj, kosze na odpady, apteczki.

Pracownia technologiczne posiadają pomieszczenia pomocnicze przeznaczone do magazynowania i przechowywania sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć kształcenia praktycznego.

 1. Pracownia obsługi konsumenta (gościa) wyposażona jest w:

a) stanowisko mycia rąk, zorganizowane zgodnie zasadami HACCP;

b) stanowiska obsługi gości, zaopatrzone w: stoły i krzesła, pomocniki kelnerskie, bieliznę, zastawę stołową, tace, drobny sprzęt kelnerski oraz elementy dekoracji stołów;

c) stanowiska barowe wyposażone w: ladę barową, stołki barowe, zlewozmywak, chłodziarkę, kostkarkę do lodu, ekspres do kawy, mikser barowy, naczynia do przyrządzania napojów gorących i zimnych, blender, dozowniki i naczynia do napojów, salamandry, podgrzewacze do talerzy;

d) w pełni wyposażone stanowisko zmywania naczyń.

Pracownia obsługi gościa posiada pomieszczenie pomocnicze: magazynowe, przeznaczone do przechowywania bielizny stołowej, zastawy stołowej i innego drobnego sprzętu.

 1. Pracownia analizy żywności wyposażona jest w:

a) stół nauczyciela;

b) w stoły laboratoryjne wraz z krzesłami;

c) dygestorium;

d) aparaty, narzędzia i sprzęt, naczynia i sprzęt laboratoryjny: biurety, pipety, cylindry miarowe, butle, zlewki, kolby, naczyńka wagowe, butyrometry, probówki, płytki Petriego, lejki, korki, bagietki, , pincety, szczypce, palniki gazowe, statywy;

e) stanowisko mycia szkła i jego suszenia oraz szafy do przechowywania niezbędnego sprzętu laboratoryjnego.

Pracownia jest pomieszczeniem jasnym, z oświetleniem dziennym i sztucznym, przestronnym, umożliwiającym wykonywanie ćwiczeń przez grupę ćwiczeniową.

Wyposażenie pomieszczenia stanowią: instalacja wodno-kanalizacyjna, woda zimna i ciepła, instalacja gazowa, instalacja elektryczna 230V, instalacja wentylacyjna, ogrzewanie sali.

Pracownia przystosowana jest do przeprowadzania analizy składu chemicznego metodami fizycznymi, chemicznymi i instrumentalnym w trakcie ćwiczeń wykonywanych przez uczniów indywidualnie lub w zespołach kilkuosobowych.

Pracownia analizy żywności posiada pomieszczenie pomocnicze: magazynowe, przeznaczone do przechowywania odczynników i sprzętu laboratoryjnego.

 1. Organizacja pracowni komputerowych:

1) Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe wyposażone w:

a) krzesła i stoliki komputerowe tworzące oddzielne stanowiska;

b) serwer;

c) komputery stacjonarne z monitorami i z dostępem do Internetu szerokopasmowego, posiadające oprogramowanie chroniące ucznia w sieci;

d) projektory multimedialne.

2) Na komputerach zainstalowano licencjonowane oprogramowanie pozwalające realizować programy nauczania.

Cele i zadania szkoły:

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe i w przepisach wykonawczych wydanych na tej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 1. Głównymi celami szkoły są:

- umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego oraz dyplomów zawodowych spełnieniu wymagań określonych przez CKE.

- wdrażanie szczytnych ideałów głoszonych przez patrona szkoły Jana Pawła II;

- zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

- dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

- przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie;

- kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji;

- rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów;

- wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej;

- sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

- rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy;

- przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym;

- rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;

- doskonalenie umiejętności;

- prowadzenie edukacji medialnej przygotowującej uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

- rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

- rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

- rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;

- rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

- przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

- prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

- rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

 1. Szkoła w zakresie nauczania ogólnokształcącego zapewnia uczniom w szczególności kształcenie i nabywanie umiejętności:

- myślenia, w tym myślenia analitycznego, logicznego, przyczynowo - skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego;

- czytania ze zrozumieniem;

- komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł;

- kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin;

- sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni;

- nabywanie nawyków systematycznego uczenia się;

- współpracy w grupie i podejmowanie działań indywidualnie.

 1. Do zadań szkoły należą:

- realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

- zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

- zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

- kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

- realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego i zawodowego dla przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania;

- rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

- organizowanie obowiązkowych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (projekty, koła zainteresowań, przedstawienia, zajęcia rekreacyjno-sportowe itp.) oraz innych zajęć pozalekcyjnych w ramach dodatkowych środków finansowych szkoły;

- dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

- wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt;

- organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

- wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

- umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

- zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

- sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;

- skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

- zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

- upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie;

- przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

- prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej;

- kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

- rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi;

- współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami, innymi organizacjami i osobami pracującymi na rzecz młodzieży w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, tj.: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

- zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

- ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju;

- egzekwowanie obowiązku nauki;

- dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

- organizowanie nauki religii lub etyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. W technikum obowiązek nauki istnieje do 18. roku życia.
 1. Szkoła organizuje kształcenie uczniów będących obywatelami polskimi, pobierającymi naukę w systemach oświatowych innych państw oraz uczniów nie będących obywatelami polskimi.

Kształcenie uczniów cudzoziemskich odbywa się na poniższych zasadach:

1) Warunki podejmowania nauki przez uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach określają przepisy prawa oświatowego.

2) Uczniowie cudzoziemscy są przyjmowani na podstawie uznania świadectwa zagranicznego z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski.

3) Uczniowie cudzoziemscy korzystają z nauki i opieki w szkole do ukończenia 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej na warunkach dotyczących obywateli polskich.

5) Uczniowie cudzoziemscy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego organizuje gmina lub powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Uczniowie cudzoziemscy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy, jeżeli zachodzi potrzeba. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo dla ucznia.

6) W celu wsparcia i złagodzenia przejścia związanego ze zmianą edukacyjną uczniów nie będących obywatelami polskimi Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami:

a. monitoruje prawidłową realizację obowiązku nauki;

b. zapewnia bezpieczne warunki do nauki;

c. wspiera i motywuje uczniów do uzyskiwania pozytywnych wyników w nauce i angażowania się w życie szkoły;

d. szerzy zasady tolerancji z poszanowaniem każdego człowieka;

e.  integruje uczniów cudzoziemskich z uczniami polskimi;

f. pomaga uczniom cudzoziemskim w pokonywaniu trudności wynikających z różnic kulturowych;

g.  współpracuje z rodzicami uczniów cudzoziemskich.

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

- Szkolny zestaw programów nauczania; - Program wychowawczo-profilaktyczny.

- Program wychowawczo-profilaktyczny.

- Działalność edukacyjna szkoły w zakresie kształcenia w danym zawodzie szkolnictwa branżowego jest określona w programie nauczania tego zawodu, dopuszczonym do użytku w szkole. Program nauczania zawodu realizowany w szkole uwzględnia wszystkie elementy podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Kształcenie praktyczne realizowane jest w szkole w pracowniach technologicznych, w restauracjach, hotelach, punktach gastronomicznych, cukierniach, piekarniach oraz innych zakładach spożywczo–gastronomicznych.