Przejdź do treści

Regulamin wycieczek szkolnych

w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 1. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a) poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;

b) poznanie kultury i języka innych państw;

c) poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

d) upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

e) upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;

f) poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;

g) przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;

h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 1. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 1. Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w następujących formach:

a) jako wycieczki przedmiotowe inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach jednego lub kilku przedmiotów;

b) jako wycieczki krajoznawczo-turystyczne o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;

c) specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.

 1. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki (wzór karty wycieczki stanowi załącznik do regulaminu).
 1. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 1. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:

a) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki;

b) szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia umowy nie wynika z odrębnych przepisów;

c) kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

 1. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażona w formie pisemnej.
 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekuna wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 1. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej kierownik i opiekunowie wycieczki obowiązani są posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
 1. Kierownik wycieczki:

a) opracowuje program i regulamin wycieczki;

b) zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;

c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;

d) zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;

e) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;

f) nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;

g) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i nocleg dla uczniów | opiekunów wycieczki;

h) dokonuje podziału zadań wśród uczniów;

i) dysonuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;

j) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie pisemnej, w przeciągu siedmiu dni od zakończenia wycieczki.

 1. Opiekun wycieczki:

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;

b) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;

c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

d) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;

e) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 1. Zamiar planowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej uzgadnia z dyrektorem szkoły z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, natomiast wycieczki przedmiotowej na terenie Warszawy co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 1. Uczniowie mogą wyjechać na wycieczkę turystyczno–krajoznawczą korzystając najwyżej z pięciu dni zajęć w roku szkolnym.
 1. Aby wycieczka mogła się odbyć, musi uczestniczyć w niej przynajmniej 2/3 klasy.
 1. Istnieje możliwość organizowania wycieczek szkolnych i wyjść, w których biorą udział uczniowie różnych klas pa uzyskaniu zgody dyrektora i wychowawców poszczególnych uczniów.
 1. Wymagana jest pisemna zgoda zakładu pracy w przypadku nieobecności młodzieży na zajęciach praktycznych.
 1. Przed wyjazdem kierownik wycieczki powinien mieć pełne pokrycie finansowe kosztów wycieczki.
 1. Kierownik i opiekun wycieczki spotykają się z rodzicami uczniów przed wycieczką. Jeżeli istnieje potrzeba – również po jej odbyciu.
 1. Na tydzień przed planowanym wyjazdem lub wyjściem kierownik wycieczki składa kartę wycieczki lub kartę wyjścia w celu zatwierdzenia wyjazdu lub wyjścia. Po powrocie wpisuje uwagi dotyczące wyjazdu lub wyjścia.
 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczniów, kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez mogą być finansowane w szczególności:

a) z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie;

b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły;

c) ze środków wypracowanych przez uczniów;

d) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne;

- za pośrednictwem rozliczeń w obrębie rachunku dochodów wydzielonych szkoły.

Postanowienia końcowe:

Przy organizacji zajęć i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać:

 • Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie Warszawy na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.
 • Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza obręb Warszawy na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
 • W przypadku poważnego naruszenia dyscypliny kierownik ma prawo zawieszenia wycieczki bez zwrotu jej kosztów.

Regulamin opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. W sprawie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1055).

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin wycieczek szkolnych (plik .DOCX 10 KB - TUTAJ) (plik .PDF 81 KB - TUTAJ)
 1. Załącznik nr 1 – wzór karty wycieczki (plik .DOCX 6 KB - TUTAJ) (plik .PDF 51 KB - TUTAJ)
 1. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia kierownika i opiekuna wycieczki (plik .DOCX 5 KB - TUTAJ) (plik .PDF 45 KB - TUTAJ)