Przejdź do treści

Regulamin rekrutacji do CXLVII LO

Regulamin rekrutacji do CXLVII LO dla Dorosłych
w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych
w Warszawie ul. Komorska 17/23
w roku szkolnym 2022/2023

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737),
 3. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

§ 1

 1. Do liceum dla dorosłych przyjmuje się osobę, która:

a) ukończyła 18 lat lub kończy w roku, w którym została przyjęta oraz przedłożyła wymagane dokumenty dokumenty.

b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowejdla młodzieży oraz przedłożyła wymagane dokumenty.

 1. O przyjęcie do semestru pierwszego CXLVII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w cyklu 4- letnim mogą ubiegać się pełnoletni absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej oraz pełnoletni absolwenci
 1. Kandydaci do semestrów pierwszych i wyższych CXLVII LO dla Dorosłych składają wnioski o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
 1. O przyjęcie na semestry programowo wyższe mogą ubiegać się kandydaci przechodzący z innego typu publicznej szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

§ 2

 1. Tryb i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja na semestr jesienny 2022/2023 rozpoczyna się 16 maja 2022 r., a na semestr wiosenny 24 października 2022 r. w trybie i terminach postępowania określonych w poniższej tabeli:

Rekrutacja na semestr jesienny 2022/2023 rozpoczyna się 16 maja 2022 r., a na semestr wiosenny 24 października 2022 r. w trybie i terminach postępowania określonych w poniższej tabeli:

L.p.

Etap rekrutacji

Rekrutacja
semestr jesienny
r. szk. 2022/2023

Rekrutacja
semestr wiosenny
r. szk. 2022/2023

I

Rekrutacja podstawowa

1.

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami *)

od 16 maja 2022 r.
do 1 lipca 2022 r.

od 24 października 2022 r.
do 14 listopada 2022 r.

2.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły

od 4 lipca 2022 r.
do 19 lipca 2022 r.

od 15 listopada 2022 r.
do 29 listopada 2022 r.

3.

Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

30 listopada 2022 r.

4.

Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w CXLVII LO, składają oryginały odpowiednich dokumentów **)

od 21 lipca 2022 r.
do 27 lipca 2022 r.

od 1 grudnia 2022 r.
do 8 grudnia 2022 r.

5.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na semestr

28 lipca 2022 r.
godz.1400

9 grudnia 2022 r.
godz. 1400

6.

Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 lipca 2022 r.

 9 grudnia 2022 r.

II

Rekrutacja uzupełniająca

1.

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami *) - rekrutacja uzupełniająca

od 1 sierpnia 2022 r.
do 4 sierpnia 2022 r.

od 12 grudnia 2022 r.
 do 15 grudnia 2022 r.

2.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły - rekrutacja uzupełniająca

od 5 sierpnia 2022 r.
do 12 sierpnia 2022 r.

od 16 grudnia 2022 r.
do 9 stycznia 2023 r.

3.

Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych – rekrutacja uzupełniająca

16 sierpnia 2022 r.

10 stycznia 2023 r.

4.

Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w CXLVII LO, składają oryginały odpowiednich dokumentów **)

od 17 sierpnia 2022 r.
do 19 sierpnia 2022 r.

od 11 stycznia 2023 r.
do 18 stycznia 2023 r.

5.

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na semestr

22 sierpnia 2022 r.
godz. 1400

19 stycznia 2023 r.
godz. 1400

6.

Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

22 sierpnia 2022 r.

19 stycznia 2023 r.

*) Kandydaci składają w sekretariacie szkoły dokumenty, w tym:

 • oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia,
 • oryginał lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora publicznej szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej) świadectwa ukończenia I lub II klasy szkoły, do której kandydat uczęszczał.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

**) Po umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia kandydaci potwierdzają w sekretariacie szkoły wolę podjęcia nauki w CXLVII LO dla dorosłych oraz składają oryginały odpowiednich dokumentów określonych w § 3, w tym:

 • oryginał świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub oryał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oryginał ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub inne świadectwa ukończenia klas szkoły ponadgimnazjalnej
 1. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3

 1. Dokumenty, jakie powinni złożyć kandydaci potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub oryginał ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
 • oryginał ukończenia trzyletniej szkoły zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia – w przypadku kandydatów na semestr trzeci
 • oryginał ukończenia I lub II klasy publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku kandydata na semestr wyższy
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • zdjęcia do legitymacji - 1 sztuka (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 • kwestionariusz osobowy (druk w sekretariacie szkoły)
 • jeśli kandydat posiada to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych.

§ 4

Kryteria rekrutacji do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum:

 1. O przyjęciu kandydata do semestru pierwszego lub wyższego decyduje w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych - na podstawie złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.
 1. O wyniku rekrutacji decyduje konkurs świadectw wg średniej ocen uzyskanych na świadectwie szkoły podstawowej lub gimnazjum.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje kolejność zgłoszeń.
 1. O przyjęciu do szkoły słuchacza powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 1. Do każdego pierwszego semestru pierwszego zostanie przyjętych 30 kandydatów.
 1. Komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku zakwestionowania przez kandydata nieprzyjęcia go do CXLVII LO dla Dorosłych, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, kandydat lub opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni w rekrutacji na semestr jesienny lub odpowiednio 5 dni w rekrutacji na semestr wiosenny, od dnia wystąpienia przez kandydata lub rodziców/opiekunów prawnych kandydata nieletniego z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 1. Kandydat lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata niepełnoletniego mogą wnieść do dyrektora CXLVII LO dla Dorosłych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni w rekrutacji na semestr jesienny lub odpowiednio 5 dni w rekrutacji na semestr wiosenny, od dnia otrzymania uzasadnienia. Obowiązuje forma
 1. Dyrektor CXLVII LO dla Dorosłych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni w rekrutacji na semestr jesienny lub odpowiednio 5 dni w rekrutacji na semestr wiosenny, od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora CXLVII LO dla Dorosłych służy skarga do sądu
 1. Tryb terminy procesu odwoławczego przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Etap rekrutacji

Rekrutacja
semestr jesienny
r. szk. 2022/2023

Rekrutacja
semestr wiosenny
r. szk. 2022/2023

I

Rekrutacja podstawowa

1.

Kandydat występuje do komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 4 sierpnia 2022 r.

do 16 grudnia 2022 r.

2.

Komisja sporządza uzasadnienie odmowy

do 7 sierpnia 2021 r.

do 21 grudnia 2022 r.

3.

Kandydat wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 10 sierpnia 2022 r.

do 27 grudnia 2021 r.

4.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 13 sierpnia 2022 r.

do 27 grudnia 2021 r.

II

Rekrutacja uzupełniająca

1.

Kandydat występuje do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 26 sierpnia 2021 r

do 26 stycznia 2022 r.

2.

Komisja sporządza uzasadnienie odmowy

do 29 sierpnia 2022 r.

do 31 stycznia 2022 r.

3.

Kandydat wnosi do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 1 września 2021 r.

do 7 lutego 2022 r.

4.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 4 września 2021 r.

do 14 lutego 2022 r.

§ 6

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty procedury mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takie jak:

 1. przekazanie wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym wymaganych załączników;
 1. zapoznanie kandydatów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych podanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

§ 7

Dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym słuchacz uczęszcza do danej szkoły.

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian, jeśli po terminie ogłoszenia tego regulaminu nastąpi zmiana prawa, na którą szkoła nie ma wpływu.