Przejdź do treści

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

do szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.)
 1. Rozporządzenie MEN z 25 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 poz. 2431)
 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na terenie województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2023-2024 -  Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

§1

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 dla absolwentów szkoły podstawowej do:

 1. 5-letniego Technikum Spożywczo-Gastronomicznego im. Jana Pawła II
  kształcącego w następujących zawodach:
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – IAT języki obce nowożytne: język angielski poziom rozszerzony, drugi język: język hiszpański poziom podstawowy
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – IBT i ICT języki obce nowożytne: język angielski poziom rozszerzony, drugi język: język niemiecki poziom podstawowy
 • technik technologii żywności (z kwalifikacją cukiernik) – IDT języki obce nowożytne: język angielski poziom podstawowy, drugi język: do wyboru język niemiecki poziom podstawowy lub język hiszpański poziom podstawowy
 1. 3-letniej Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia im. Jana Pawła II
  kształcącej w zawodach:
 • kucharz1a język obcy nowożytny: język angielski
 • kucharz1bi i 1ci język obcy nowożytny: język angielski

oddziały integracyjne - 40 miejsc (w tym 10 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kolejnych 30 miejsc dla pozostałych kandydatów do szkoły)

 • cukiernik – di język obcy nowożytny: język angielski

oddziały integracyjne - 20 miejsc (w tym 5 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kolejnych 15 miejsc dla pozostałych kandydatów do szkoły)

 • kelner1f język obcy nowożytny: język angielski

§2

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) i wyznacza jej przewodniczącego.
 1. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej:
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie z harmonogramem elektronicznego wspomagania rekrutacji,
 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej,
 • sporządzanie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
 1. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania naboru.

§3

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej poprzez stronę elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji https://warszawa.edu.com.pl i wybierają dowolną liczbę szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 1. Kandydaci do szkoły pierwszego wyboru składają zgodnie z harmonogramem podanie – wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji.
 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów pochodzących ze szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do bazy danych szkoły podstawowe, do których uczęszczają kandydaci.
 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji wprowadzają sami kandydaci lub szkoły pierwszego wyboru.

§4

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
 • za wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów (za egzamin ośmioklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 oraz dodaje wynik przedstawiony  w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożony się przez 0,3.);
 • za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 punktów.
 1. Punktacji podlegać będą oceny końcowe z następujących zajęć edukacyjnych:
 • język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany z grupy (biologia, chemia, informatyka, geografia) z największą punktacją.
 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty
 1. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty według zasad:

– za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

– za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje się punkty:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotówartystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznychnieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,  artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 • Kandydat otrzyma punkty za osiągnięcia wyłącznie wtedy, gdy będą one być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

za ocenę celującą – po 35 punktów
za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
za ocenę dobrą – po 25 punktów
za ocenę dostateczną – po 15 punktów
za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów

z języka obcego nowożytnego:

za ocenę celującą – 30 punktów
za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
za ocenę dobrą – 20 punktów
za ocenę dostateczną – 10 punktów
za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 1. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
 1. Kryterium pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria te mają jednakową wartość.

§5

Od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatom  lub rodzicom/opiekunom  odwołanie.

Procedura odwoławcza:

 1. Wniosek odwoławczy do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty podania list przyjętych.
 1. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku (data wpłynięcia wniosku).
 1. Do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia od Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej rodzic/opiekun kandydata składa odwołanie.
 1. Dyrektor w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku rozpatruje odwołanie.

Od decyzji dyrektora szkoły odwołanie do Sądu Administracyjnego.