Przejdź do treści

PUNKTACJA

PUNKTACJA
Świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej
max. 100 pkt. PRZEDMIOTY PUNKTOWANE – max. 72 pkt.
• ocena celująca – 18 pkt.
• ocena bardzo dobra – 17 pkt.
• ocena dobra – 14 pkt.
• ocena dostateczna – 8 pkt.
• ocena dopuszczająca – 2 pkt.
jęz. polski
matematyka
język angielski
jeden przedmiot wybrany z grupy (biologia, chemia, informatyka, geografia) z największą punktacją
świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt.
konkursy przedmiotowe, tematyczne i interdyscyplinarne oraz zawody wiedzy, artystyczne, sportowe - max. 18 pkt.
(w zależności od liczby zawodów, uzyskanego tytułu i zasięgu terytorialnego)
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) - 3 pkt.
Egzamin ósmoklasisty max. 100 pkt. język polski – max. 35 pkt.
matematyka – max. 35 pkt.
język obcy nowożytny – max. 30 pkt.