Przejdź do treści

Matura

- stara formułą

Opis zakresu egzaminu z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach Przedmiotowych.
Arkusze egzaminacyjne, jednakowe w całym kraju, są publikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po każdym egzaminie. Stanowią one pomoc w przygotowaniu się przyszłych maturzystów do egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. ustnej - ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
 2. pisemnej - ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo
w części ustnej:

 • język polski (egzamin bez określania poziomu),
 • język obcy nowożytny (egzamin bez określania poziomu),

w części pisemnej:

 • język polski na poziomie podstawowym,
 • matematykę na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu (po raz pierwszy, po raz kolejny):

 • wstępną - w terminie do 30 września 2017 r. (załącznik 1d_S) – nie jest obowiązkowa;
 • ostateczną - w terminie do 7 lutego 2018 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Do 10 kwietnia 2018 r. absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej jest odpłatny dla: (1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (załącznik 26a). Wniosek o zwolnienie z opłaty (załącznik 26b) należy złożyć do OKE do 31 grudnia 2017 r.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłatę należy wnieść w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.
Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopię informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb składa odpowiednie dokumenty do 30 września 2017 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 r.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego.
W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Listę tematów z języka polskiego w części ustnej przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

W części pisemnej egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej lub w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNRGO w terminie głównym został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. z aktualizacją z 29 sierpnia 2017 r.

Termin dodatkowy egzaminu
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie.
Nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 6) z załączonymi dokumentami podającymi przyczynę nieobecności na egzaminie. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek dyrektorowi OKE i to on wyraża zgodę lub nie.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 4 do 20 czerwca 2018 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 4 do 9 czerwca 2018 r.
Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do egzaminu wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Egzamin poprawkowy
Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż 10 lipca 2018 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7b_S), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się między 21 a 22 sierpnia 2018 r.

Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.
Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.

Informacje oraz procedury postępowania dotyczące:

 • unieważnienia egzaminu,
 • wglądu do prac egzaminacyjnych,
 • odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

są zawarte w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018 znajdują się na stronie internetowej CKE i OKE.