Przejdź do treści

Matura

- nowa formuła

Opis zakresu egzaminu z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach Przedmiotowych.
Arkusze egzaminacyjne, jednakowe w całym kraju, są publikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po każdym egzaminie. Stanowią one pomoc w przygotowaniu się przyszłych maturzystów do egzaminu.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. ustnej – ocenianej w szkole przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
 1. pisemnej – ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej:
 • język polski (egzamin bez określania poziomu),
 • język obcy nowożytny (egzamin bez określania poziomu),
 1. w części pisemnej:
 • język polski na poziomie podstawowym,
 • matematykę na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,
 • jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych: Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

 • wstępną – w terminie do 30 września 2022 r. (załącznik 1a - Deklaracja A)
 • ostateczną – w terminie do 7 lutego 2023 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej jest odpłatny dla:
(1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
(2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (załącznik 26a).

Wniosek o zwolnienie z opłaty (załącznik 26b) należy złożyć do OKE do 31 grudnia 2022 r.
Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłatę należy wnieść w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny wraz z dowodem jej wniesienia absolwent składa dyrektorowi OKE w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r. Kopię informacji o wniesieniu opłaty wraz z kopią dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 1 września 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023.
Osoba, ubiegająca się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb składa odpowiednie dokumenty do 30 września 2017 r. Dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2023 r.

Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, złożone z dwóch nauczycieli danego przedmiotu, z których jeden będący egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów danego przedmiotu pełni rolę przewodniczącego. W skład zespołu przedmiotowego nie mogą wchodzić nauczyciele, którzy w ostatnim roku uczyli danego zdającego, a ponadto przynajmniej jeden z nich powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadzają zespoły nadzorujące przebieg egzaminu maturalnego w poszczególnych salach. Co najmniej jeden nauczyciel w zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.

Zestawy zadań z języka polskiego i języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

W części pisemnej egzaminu zdający mogą korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych wymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu (przedmiotów) w części ustnej lub w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO w terminie głównym został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. Termin dodatkowy egzaminu Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie.

Nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, zdający lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 6) z załączonymi dokumentami podającymi przyczynę nieobecności na egzaminie.

Dyrektor szkoły przekazuje wniosek dyrektorowi OKE i to on wyraża zgodę lub nie.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 r. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do egzaminu wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

Egzamin poprawkowy.

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, pod warunkiem że:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż 14 lipca 2023 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 sierpnia 2023 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się między 21 sierpnia 2023 r.

Zdający zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Zdający, który podwyższył wynik egzaminu bądź zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.

Wyniki egzaminu z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są odnotowywane na świadectwie dojrzałości.

Informacje oraz procedury postępowania dotyczące:

 • unieważnienia egzaminu,
 • wglądu do prac egzaminacyjnych,
 • odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

są zawarte w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązującej w roku szkolnym 2017/2018. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującego w roku szkolnym 2022/2023 znajdują się na stronie internetowej CKE i OKE.