Przejdź do treści

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

w roku szkolnym 2024/2025

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

Branżowa  Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I Stopnia  im. Jana Pawła II

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:
1
od 15 maja do 29 maja 2024 r. do godz. 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
2
od 3 lipca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
UWAGA!

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany we wniosku, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru:

  1. zwróć się do komisji o anulowanie złożonego wniosku,
  2. wprowadź do wniosku nowe informacje,
  3. ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru. Dołącz do niego inne wymagane dokumenty.
3
19 lipca 2024 r. (piątek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4
od 15 maja 2024 r. do 22 lipca 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
5
od 19 lipca 2024 r. do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu .
6
25 lipca 2024 r. do godz. 14:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7
do 29 lipca 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
10
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
1
od 29 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
2
8 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
3
od 29 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
4
od 8 sierpnia 2024 r. do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
5
12 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6
do 16 sierpnia 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
7
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
9
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.