Przejdź do treści

HARMONOGRAM REKRUTACJI

w r.szk. 2023/2024 do klas pierwszych

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

Branżowa  Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I Stopnia  im. Jana Pawła II

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
1
od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
2
od 23 czerwca r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Na tym etapie kandydat może zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
3
21 lipca 2023 r. (piątek)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4
od 15 maja do 24 lipca 2023 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
5
od 21 lipca do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
6
27 lipca 2023 r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
7
do 28 lipca 2023 r
Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
8
do 1 sierpnia 2023 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
10
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
11
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1
od 31 lipca do 2 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), wraz z wymaganymi dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
2
9 sierpnia 2023 r. (środa)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3
od 31 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
4
od 9 sierpnia do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
5
11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6
do 14 sierpnia 2023 r.
Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
7
do 16 sierpnia 2023 r
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
8
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
9
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
10
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.