Przejdź do treści

Grecja II 2023

Regulamin rekrutacji

Erasmus+ „Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja” 2023

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

Do projektu pt „Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja ”, nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929, realizowanego w ramach programu Erasmus+, w ramach akcji: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji uczestników projektu programu Erasmus+, „Europa od kuchni- edycja 2-Grecja ”, nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069929, zwanego dalej Projektem.

1.2 Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

1.3 Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, w tym językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych i wiedzy z przedmiotów podstawy programowej wśród uczniów i nauczycieli ZSSG w Warszawie.

1.4 Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, zwany dalej Instytucją wysyłającą.

1.5 Organizacją przyjmującą jest grecka firma Golden Sun Mobility Center MONOPOZEF, Kentriki Makadeonia , zwana dalej Instytucją przyjmującą.

§ 2 Uczestnicy Projektu

2.1 Projekt adresowany jest do uczniów Instytucji wysyłającej.

2.2 W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 25 uczniów klas II, III i IV Instytucji wysyłającej, kształcących się w zawodach:

a. Technik żywienia i usług gastronomicznych,

b. Technik technologii żywności,

zwanych dalej Uczestnikami Projektu, którzy do udziału zostaną zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Instytucji wysyłającej.

2.3 Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

§ 3 Zakres wsparcia

3.1 Każdy z Uczestników projektu otrzyma w jego ramach pełen zakres wsparcia, obejmujący przygotowanie (opisane w pkt. 3.2) oraz wyjazd na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji (opisane w pkt 3.3).

3.2 Przygotowanie zapewniane przez Instytucję wysyłającą:

3.2.1 Organizacyjno-formalne w wymiarze 8 godzin – planowana jest realizacja serii spotkań informacyjnych, które obejmą przekazanie wszelkich kwestii związanych z ideą i tematyką projektu - jego celów, zasad, planowanych działań, współpracy z partnerem włoskim, Programu Erasmus+, zasad i kryteriów rekrutacji, kwestii praktycznych i logistycznych, elementów certyfikacji, walidacji. Spotkania te będą także służyć przygotowaniu i podpisaniu wszelkich niezbędnych dokumentów - zgód, deklaracji, umów uczestnictwa, porozumień o programie zajęć, zobowiązań do zapewnienia jakości mobilności, oświadczeń, wypełnieniu formularza specjalnych potrzeb (diet, alergii, chorób) itp. W ich ramach zostaną także omówione procedur wyrabiania niezbędnych dokumentów takich jak dowód osobisty czy paszport (dla osób, które go nie posiadają), Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Podczas spotkań będzie także czas na odpowiedzenie na wszelkie pytania i wątpliwości uczniów i ich rodziców.

3.2.2 Psychologiczno-pedagogiczne z el. doradztwa zawodowymi w wymiarze 10 godzin – dedykowane poruszeniu kwestii dot. motywacji do wyjazdu udziału w elementach kształcenia zawodowego w szkole oraz podczas wyjazdu, możliwości maksymalizacji korzyści odnoszonych w ich trakcie, ale także sposobów radzenia sobie ze stresem, odnajdywania się w nieznanym środowisku, w nowych sytuacjach. Ponadto, część przygotowania zostanie poświęcona poruszaniu się po rynku pracy - relacjom z pracodawcami, zasadom funkcjonowania w miejscu pracy, autoprezentacji, wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi służących wyszukiwaniu istniejących możliwości edukacyjnych i zawodowych.

3.2.3 Językowe z zakresu języka angielskiego zawodowego w wymiarze według potrzeb grupy- po przeanalizowaniu poziomu grupy:

3.2.3.1 Szkolenie z języka angielskiego zawodowego oraz użytkowego ma pozwolić uczestnikom na podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim użytkowym – poprawienie płynności i komunikatywności, otwartości na wypowiadanie się w j. obcym.

3.2.4 Kulturowe w wymiarze 10h – skupiające się na poszerzeniu świadomości kulturowej uczestników – poszerzeniu ich horyzontów, otwarciu na inną kulturę poprzez przeprowadzenie warsztatów uwzględniających aspekty wielokulturowości, przełamywanie barier kulturowych, wartości bazujące na tolerancji, zrozumieniu. Warsztaty będą miały formę interaktywną, w jak największym stopniu włączającą uczestników, tak aby mogli dojść do własnych wniosków i wypracować postawy opierające się na idei współpracy międzynarodowej oraz otwartości na możliwości płynące z mobilności.

3.3 Uczestnictwo w mobilności zagranicznej planowanej na okres 30.04-14.05.2023 (termin może ulec zmianie), trwającej 12 dni (+ 2 dni podróży) dla każdego Uczestnika, w tym:

3.3.1 Czas pracy w ramach praktyk dla jednego uczestnika wyniesie łącznie maksymalnie 80 godzin;

3.3.2 Mobilność będzie realizowana w sposób ciągły przez kolejne następujące po sobie tygodnie;

3.3.3 Praktyka będzie realizowana w dni robocze;
3.3.4 Dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin;
3.3.5 Uczeń nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych;
3.3.6 Czas trwania praktyk uwzględnia przerwy wynikające z przepisów
obowiązujących w danym zakładzie pracy

3.3.7 W ramach mobilności 2 dni (weekend) zostaną wykorzystane na poczet realizacji programu kulturalnego, ułatwiającego adaptację oraz aklimatyzację w nowym środowisku.

3.4 W przypadku choroby lub innych nieoczekiwanych zdarzeń losowych uniemożliwiających stawienie się w zakładzie pracy, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, opiekuna praktyk w zakładzie pracy oraz koordynatora projektu, wskazując jednocześnie dzień powrotu do zakładu pracy celem kontynuowania stażu.

3.6 Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Uczestnikiem projektu, a Instytucją wysyłającą oraz w trójstronnych dokumentach zawieranych między zainteresowanymi stronami.

§ 4 Zasady rekrutacji uczestników

4.1 Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, uwzględniającą kanały tradycyjne i internetowe, w czasie której zostaną podane jej zasady.

4.2 Rekrutacja do Projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady niedyskryminacji oraz równości płci.

4.3 Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w terminie 16-20.01.2023 dla obu zawodów objętych wsparciem w ramach Projektu.

4.4 Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

4.4.1 Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2;

4.4.2 Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;

4.4.3 Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

4.5 Rekrutację przeprowadzi Instytucja wysyłająca za pośrednictwem powołanej Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wejdą: Koordynatora projektu, oraz wybrani nauczyciele wg. Rozporządzenia Dyrektora ZSSG

4.6 Chęć udziału w Projekcie uczeń może zgłosić poprzez złożenie w sekretariacie Instytucji wysyłającej Formularza rekrutacyjnego oraz w uzasadnionych przypadkach, załączników do niniejszego Formularza.

4.7 Formularze rekrutacyjne będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych oraz dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej projektu.

4.8 Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach rekrutacyjnych.

4.9 Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

4.9.1 Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z I semestru roku szkolnego 2022/2023, gdzie:

średnia <3,0 odpowiada 0 pkt;

3,0-3,5 – 2 pkt,

3,6-4,0 – 4pkt,

4,1-4,5 – 6 pkt,

4,6-5,0 – 8 pkt,

a >5,0 – 10 pkt

4.9.2 Średnia ocen z przedmiotów ogólnych z I semestru roku szkolnego 2022/2023,

gdzie:

średnia <3,0 odpowiada 0 pkt;

3,0-3,5 – 1 pkt,

3,6-4,0 – 2 pkt,

4,1-4,5 –

3 pkt,

4,6-5,0 – 4 pkt,

a >5,0 – 5 pkt

4.9.3 Ocena z j. angielskiego zawodowego lub języka angielskiego z I semestru roku szkolnego 2022/2023,

gdzie:

ocena „niedostateczna” odpowiada 0 pkt;

„dopuszczająca” – 1 pkt,

„dostateczna” – 2 pkt,

„dobra” – 3 pkt,

„bardzo dobra” – 4 pkt,

a „celująca” – 5 pkt;

4.9.4 Ocena z zachowania z I semestru roku szkolnego 2022/2023, gdzie:

Ocena „naganna” oraz „nieodpowiednia” odpowiadają 0 pkt;

„poprawna” – 1 pkt,

„dobra” – 2 pkt,

„bardzo dobra” – 3 pkt,

a „wzorowa” – 4 pkt;

4.9.5 Frekwencja w I semestrze 2022/2023, gdzie:

60-69 % obecności odpowiada – 1 pkt,

70-79 % - odpowiada 2 pkt,

80-89 % obecności odpowiada – 3 pkt, 90

% obecności lub więcej – odpowiada 5 pkt;

4.9.6 Aktywność szkolna i pozaszkolna – udokumentowane formy aktywności (konkursy, olimpiady, wolontariat, samorząd szkolny, zawody sportowe itp.) punktowane max po 2 pkt za daną aktywność, do zatwierdzenia przez wychowawcę i koordynatora projektu – max w ramach tego kryterium uczeń może uzyskać 10 pkt;

4.9.7 Mniejsze szanse – ocena sytuacji życiowej ucznia na podstawie informacji posiadanych przez szkołę (wychowawców) rozpatrywane na podstawie takich kryteriów jak:

a. pochodzenie ucznia z terenów wiejskich,

b. pochodzenie ucznia z rodziny o niskich dochodach na 1 osobę,

c. pochodzenie ucznia z rodzin niepełnych lub patologicznych,

d. niepełnosprawność,

Przyznawane w zależności od ilości spełnianych przesłanek 3 pkt w przypadku jednej przesłanki, 4 pkt w przypadku 2, 6 pkt w przypadku 3 i więcej. Uczeń w ramach tego kryterium może uzyskać maksymalnie 6 pkt.

4.9.8 W przypadku osób o tej samej ilości punktów w procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w programach realizowanych w ramach Erasmus+.

4.10 Maksymalna ilość otrzymanych punktów wynosi 45.

4.11 Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane/zweryfikowane przez Komisję

Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji Formularzy rekrutacyjnych oraz wyników w nauce, znajdujących się w szkolnej bazie ocen.

4.12 Utworzona lista osób zakwalifikowanych (25 osób z dwóch zawodów) oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane przez Instytucję wysyłającą przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych i internetowych.

4.13 Procedura odwoławcza obejmie możliwość odwołania, przysługującą każdemu uczniowi, który weźmie udział w procesie rekrutacji do Projektu. Uczeń posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od opublikowania listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej, w którym powinien wskazać powód swojego odwołania. W ramach rozpatrywania odwołania Komisja Rekrutacyjna może przeprowadzić dodatkową rozmowę, celem poznania podstaw dla składanego odwołania.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1 Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań, w tym oceniać pracę opiekunów staży, celowość i przydatność wsparcia oraz sposób jego realizacji.

5.2 Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

5.3 Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie koordynator projektu z ramienia Instytucji wysyłającej.

5.4 W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator projektu z ramienia Instytucji wysyłającej.

5.5 W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.6 Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.