Kategorie:

Dzień Otwarty Online

Link do spotkania:

Zaproszono Cię na DZIEŃ OTWARTY
czwartek, 17 listopada 2022
18:00 – 19:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRiNjkyZWUtNjU1ZS00NjYwLWE5ZGEtNDFmMDFiMzQ1YWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22e2b428fc-6dd3-4523-aa66-e7a1eaccff40%22%7d
Naciśnij link lub wklej go w przeglądarce, aby dołączyć.