Kategorie:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony  internetowej Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

Wstęp do deklaracji

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.komorska.edu.pl 

data publikacji strony: 2017.09.01
data ostatniej dużej aktualizacji 2019.09.01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.:

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
 • brak możliwości poruszania się po serwisie przy pomocy klawiatury
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 •  niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych  części
 •  część plików nie jest dostępna cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie  można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Bartnicka ,adres poczty elektronicznej: sekretariat@komorska.edu.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 610 35 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
ul. Komorska 17/23
04-161 Warszawa

Siedziba  Zespołu Szkół Spożywczych znajduje się w pobliżu przystanków:

Łukowska 04, Łukowska 03 – autobusy 141, 152, 182 (najbliższe przystanki)

Łukowska 02 – autobusy 123, 135, 158

Pl. Szembeka 05 – autobus 135

Pl. Szembeka 08 – autobus 135

Pl.  Szembeka 02 – autobusy 123, 125, 141, 142,143, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722, 730

Pl. Szembeka 04 – tramwaj 3, 6, 9, 24

 • Wejście główne do budynku znajduje się na frontowej ścianie budynku od strony ulicy Komorskiej. Wejście do budynku na zewnątrz: 4 schody następnie wejście poprzez 2 pary jednoskrzydłowych drzwi. Drugie wejście do budynku szkoły znajduje się od strony boiska szkolnego na poziomie gruntu. Wejście od tej strony przez 2 pary jednoskrzydłowych drzwi.
 • W budynku nie ma windy. S Pokoje administracji, w tym sekretariaty, znajdują się na poziomie wysokiego parteru.
 • W środku budynku znajdują się schody prowadzące na poziom parteru, podziemia, I i II piętra.  
 • W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.
 • W budynku umożliwia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego.
 • W budynku graficzny plan ewakuacji, zlokalizowany jest w łatwym do znalezienia miejscu, informacja wizualna o drogach ewakuacji jest czytelna oraz funkcjonuje system dźwiękowego powiadamiania alarmowego.
 • W budynku zapewniono wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.