1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

Moje bycie pedagogiem jest niewątpliwe powołaniem i misją, z którą zmierzam do drugiego człowieka. Towarzyszenie uczniom, dla uczniów i z uczniami to cel mojej codziennej pracy. Możliwość poznawania drugiego człowieka, kształtowania jego osobowości,rozwijania i dążenia do marzeń stanowi ogromne wyzwanie, z którego jestem dumna. Praca pedagogiczna jest dla mnie morzem satysfakcji, drogą, którą staram się kroczyć przez życie z wiarą patrząc w przyszłość. Zapraszam do podążania razem ze mną osoby, które mają problem i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić,są w trudnej sytuacji życiowej, mają ciekawe pomysły, z którymi chcą się podzielić oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje marzenia.

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2018/2019

Agnieszka Węderlich

poniedziałek – 10.00-13.30
wtorek – 9.00-13.30
środa – 8.00-12.30
czwartek – 12.40-17.40
piątek – 9.00-13.30

Joanna Gacek

wtorek – 11.00-16.00
czwartek – 10.00-16.00

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, diagnozowanie środowiska ucznia,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad rodzicom,

Pedagog szkolny zabiega również o pomoc socjalną dla uczniów poprzez:

 • dbanie o bezpłatne dożywianie uczniów z ubogich rodzin,
 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,
ikonka_kobieta

Agnieszka Węderlich
pedagog

Joanna Gacek
pedagog