Regulamin rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do szkół wchodzących w skład

ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZO-GASTRONOMICZNYCH

na rok szkolny 2019/2020

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a

2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60 ze zm.) art. 149

3.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

4.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

6.    Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 z dnia 29 stycznia 2019 r. (nr 10).

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

§   1

1.      W Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w roku szkolnym 2019/2020 funkcjonować będą szkoły ponadgimnazjalne:

a)      czteroletnie Technikum Spożywczo-Gastronomiczne (po gimnazjum), kształcące
w zawodach:

technik żywienia usług gastronomicznych – klasa I A,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik żywienia usług gastronomicznych – klasa I B,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa I C,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik technologii żywności – klasa I D,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik technologii żywności – klasa I E,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik usług kelnerskich – klasa I F,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

b)   pięcioletnie Technikum Spożywczo-Gastronomiczne (po szkole podstawowej) kształcące w zawodach:

technik żywienia usług gastronomicznych – klasa I AP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język  niemiecki lub język hiszpański

technik żywienia usług gastronomicznych – klasa I BP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język         niemiecki lub język hiszpański

technik żywienia usług gastronomicznych – klasa I CP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język            niemiecki lub język hiszpański

technik technologii żywności – klasa I DP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik technologii żywności – klasa I EP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

technik usług kelnerskich – klasa I FP,

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru: język niemiecki lub język hiszpański

c)    trzyletnia Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia (po gimnazjum i po szkole podstawowej) kształcąca w zawodach:

kucharz – klasa 1a, 1aP

język obcy: język angielski

piekarz – klasa 1b, 1bP

język obcy: język angielski

§  2

1.   W  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  do  klasy  pierwszej  Dyrektor  Zespołu  Szkół powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) i wyznacza jej przewodniczącego.

2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej:

– przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie z harmonogramem elektronicznego wspomagania rekrutacji,

– podanie    do      publicznej       wiadomości     list       kandydatów     zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

– podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, – przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

– sporządzanie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3.Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania naboru.

 

§  3

1.     Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej i wybierają dowolną liczbę szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

2.       Kandydaci do szkoły pierwszego wyboru składają zgodnie z harmonogramem podanie

– wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji.

3.     Wszystkie informacje dotyczące kandydatów pochodzących ze szkół będących

w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do bazy danych gimnazja/szkoły podstawowe, do których uczęszczają kandydaci.

4.       Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji wprowadzają sami kandydaci lub szkoły pierwszego wyboru.

§  4

1.       O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

– za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów,

za egzamin gimnazjalny uczeń otrzymuje punkty w liczbie, wynikającej z pomnożenia wyniku w procentach jaki otrzymał na egzaminie przez współczynnik 0,2,

– za wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów, za egzamin

ośmioklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 oraz dodaje wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożony się przez 0,3.

– za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i inne       osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej –  maksymalnie 100 punktów.

2.      Punktacji podlegać będą oceny końcowe z następujących zajęć edukacyjnych:

– język polski, matematyka, język obcy, oraz jeden wybrany przedmiot z grupy
( biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie),  z najwyższą punktacją.

3.       Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na

punkty:

celujący – 18 punktów,

bardzo dobry – 17 punktów,

dobry – 14 punktów,

dostateczny – 8 punktów,

dopuszczający – 2 punkty.

4.       Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na punkty według zasad:

– za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,

– za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje się punkty:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty konkursu  przedmiotowego  –  przyznaje  się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)    tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)    tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)   krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)   powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

–  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie    aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

6) aby kandydat otrzymał punkty za osiągnięcia muszą one być wpisane na świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

5.     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w całości zgodnie z obowiązującym prawem, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej

w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

 

2)   historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej

w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2,

3)   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

a)   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

b)  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

c)   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

d)  dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4)       języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej

w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,

e)        dostatecznym – przyznaje się 8 punkty, e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

 

6.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 5, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1)  celującym – przyznaje się 20 punktów;

2)  bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3)  dobrym – przyznaje się 13 punkty;

4)  dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

5)  dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

8.  Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z  obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

a)   za ocenę celującą – po 35 punktów

b)  za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów

c)   za ocenę dobrą – po 25 punktów

d)  za ocenę dostateczną – po 15 punktów

e)  za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;

 

z języka obcego nowożytnego:

a)   za ocenę celującą – 30 punktów

b)  za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

c)   za ocenę dobrą – 20 punktów

d)  za ocenę dostateczną – 10 punktów

e)   za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

9.    Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.

10.      Kryterium  pierwszeństwa  w  przyjęciu  do  szkoły,  w  przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2)   niepełnosprawność kandydata;

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

§ 5

Rekrutację przeprowadza się w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

§  6

1.         Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/sprawdzian ósmoklasisty

– oryginał zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu
–  kwestionariusz – oświadczenie na druku szkoły

– 2 zdjęcia

§  7

Uczeń, który nie uzyskał zaświadczenia lekarskiego odbiera dokumenty i bierze udział

w rekrutacji uzupełniającej do innej szkoły.

§  8

1.    Od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatom lub rodzicom/opiekunom odwołanie.

Procedura odwoławcza:

1.  Wniosek odwoławczy do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty podania list przyjętych.

2.  Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku (data wpłynięcia wniosku).

3.    Do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia od Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej rodzic/opiekun kandydata składa odwołanie.

4.  Dyrektor w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku rozpatruje odwołanie.

5.  Od decyzji dyrektora szkoły odwołanie do Sądu Administracyjnego.

Kształcimy w zawodach:

ico_krewetka
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ico_drink
Technik usług kelnerskich
ico_ciastko
Technik technologii żywności
ico_krewetka
Kucharz
Piekarz (Branżowa Szkoła I stopnia)