Regulamin rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

do szkół wchodzących w skład

Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych

na rok szkolny 2020/2021

   

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 149
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 5. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 8 w sprawie rekrutacji uczniów  do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

§ 1

 1. W Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonować będą szkoły ponadpodstawowe:

a)      pięcioletnie Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II  kształcące w zawodach:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa I A

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą  – klasa I B

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

 • technik usług kelnerskich – klasa I C

języki obce: język podstawowy: język angielski, drugi język do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

 

b) trzyletnia Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II  kształcąca w zawodzie:

kucharz – klasa 1a    język obcy: język angielski

 

c) Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z drugiej kwalifikacji zawodu zawodu technik technologii żywności

 • SPC 07 – Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. 

§ 2

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Zespołu Szkół powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) i wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej:
 • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie z harmonogramem elektronicznego wspomagania rekrutacji,
 • podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych,
 • podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej,
 • sporządzanie protokołów postępowania rekrutacyjnego.
 1. Rekrutacja jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania naboru.
 2.  Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzona jest w sposób tradycyjny w szkole. Pierwszeństwo przyjęcia na KKZ mają słuchacze branżowych szkół II stopnia.

§ 3

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej
  i wybierają dowolną liczbę szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
 2. Kandydaci do szkoły pierwszego wyboru składają zgodnie z harmonogramem podanie – wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji.
 3. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów pochodzących ze szkół będących
  w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do bazy danych szkoły podstawowe, do których uczęszczają kandydaci.
 4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji wprowadzają sami kandydaci lub szkoły pierwszego wyboru.

§ 4

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

za wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów. (Za egzamin ośmioklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego  i matematyki mnoży się przez 0,35 oraz dodaje wynik przedstawiony  w procentach z języka obcego nowożytnego pomnożony się przez 0,3.);

za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 punktów.

 1. Punktacji podlegać będą oceny końcowe z następujących zajęć edukacyjnych:

język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot wybrany z grupy (biologia, chemia,   geografia, wiedza o społeczeństwie) z największą punktacją

 1. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
  • celujący – 18 punktów
  • bardzo dobry – 17 punktów
  • dobry – 14 punktów
  • dostateczny – 8 punktów
  • dopuszczający – 2 punkty
 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty według zasad:

– za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

– za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych przyznaje się punkty:

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 3 punkty.

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  1. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  2. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  3. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,  artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

6) aby kandydat otrzymał punkty za osiągnięcia muszą one być wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
  za ocenę celującą – po 35 punktów
  za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
  za ocenę dobrą – po 25 punktów
  za ocenę dostateczną – po 15 punktów
  za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów

z języka obcego nowożytnego:

za ocenę celującą – 30 punktów
za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
za ocenę dobrą – 20 punktów
za ocenę dostateczną – 10 punktów
za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

 1. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może zdobyć kandydat wynosi 200 punktów.
 2. Kryterium pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych   w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

7) Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest dla osób, które mają ukończoną jedną z kwalifikacji: SPC.01, SPC.02, SPC.03,SPC. 04, SPC. 05, czyli zdobyły zawód w obrębie pierwszej kwalifikacji w trakcie nauki w szkole zawodowej, szkole branżowej I stopnia, czy KKZ.

 1. Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) prowadzona jest w sposób tradycyjny, zgodnie z harmonogramem.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia na Kwalifikacyjny kurs Zawodowy (KKZ) mają słuchacze branżowych szkół II stopnia.

§ 5

 1. Rekrutację do wszystkich typów szkół i na KKZ przeprowadza się w terminach określonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
 2. W rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz wymagania związane z dokumentami kwalifikacyjnymi

§ 6

 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole: technikum, szkole branżowej są: 
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • oryginał zaświadczenia lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu,
 • zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • kwestionariusz informacyjny ucznia
 • 2 zdjęcia

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) są: 

 • wypełniony kwestionariusz kandydata na KKZ (wg.wzoru zamieszczonego na stronie www szkoły),
 • ostatnie świadectwo ukończenia szkoły/ świadectwo w obrębie zdobycia kwalifikacji SPC.01, SPC.02, SPC.03,SPC. 04, SPC. 05,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
 • zaświadczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych,

§ 7

Uczeń który nie uzyskał zaświadczenia lekarskiego odbiera dokumenty i bierze udział  w rekrutacji uzupełniającej do innej szkoły.

§ 8

Od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatom  lub rodzicom/opiekunom  odwołanie.

Procedura odwoławcza:

 1. Wniosek odwoławczy do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty podania list przyjętych.
 2. Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku (data wpłynięcia wniosku).
 3. Do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia od Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej rodzic/opiekun kandydata składa odwołanie.
 4. Dyrektor w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku rozpatruje odwołanie.
 5. Od decyzji dyrektora szkoły odwołanie do Sądu Administracyjnego.

Rozporządzenie w sprawie rekrutacji:

Kształcimy w zawodach:

ico_krewetka
Technik żywienia i usług gastronomicznych
ico_drink
Technik usług kelnerskich
ico_ciastko
Technik technologii żywności
ico_krewetka
Kucharz
Piekarz (Branżowa Szkoła I stopnia)