1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

Nasza Szkoła daje szansę samorealizacji
i pomaga uczniom w osiągnięciu pełnego rozwoju!!!

1954 – powstaje Szkoła Piekarska – 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31;

1955 – przeniesiono szkołę do budynku przy ul. Krypskiej 47/49;

1958 – zmienieno nazwę szkoły na: Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne;

1961 – w Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa;

1965 – szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo;

1967 – otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna;

1968 – szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy;

1973 – utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum;

1975 – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego. W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym;

1976 – otwarto średnie Studium Zawodowe – Zaoczne o specjalności spożywczej;

1979 – otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań;

1983 – w technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw;

1985 – otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego;

1987 – utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo;

1991 – wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych;

1991 – zniesienie imienia szkoły;

1999 – otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner – bufetowy;

2001 – w Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz;

2002 – zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne;

2002 – wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: kucharz małej gastronomii;

2002 – otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu: usługowo – gospodarczym;

2003 – otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;

2004 – uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły;

2006 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II;

2008 – zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego;
2009 – uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum: technik organizacji usług gastronomicznychtechnik żywienia i gospodarstwa domowego.
Od 1 września 2012 – w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner, a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie: kucharz.

Zawody podzielone zostają na kwalifikacje.
Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.

Od 1 września 2013 – Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.
30 – 31 maja 2014 – Technikum Spożywczo–Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski i z zagranicy.
16 października 2014 – Szkoła uroczyście obchodzi JUBILEUSZ 60-lecia istnienia.
DYREKTORZY SZKOŁY:
 • mgr Leon Mikołajczak (1957 – 1971)
 • mgr inż. Aleksander Dąbek (1971 – 1981)
 • mgr Bronisław Anczaruk (1981 – 1989)
 • mgr Elżbieta Miklewska (1989 – 1992)
 • mgr inż. Zofia Kowalczyk (1992 – 2007)
 • mgr inż. Ewa Lada (2007 – 2017)
 • mgr Małgorzata Wiśniewska (2017 – … )