04 Lut

Historia Szkoły


1954 – powstaje Szkoła Piekarska – 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31;

1955 – przeniesiono szkołę do budynku przy ul.Krypskiej 47/49;

1958 – zmienieno nazwę szkoły na: Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne;

1961 – w Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa;

1965 – szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul.Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo;

1967 – otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna;

1968 – szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy;

1973 – utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum;

1975 – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego.  W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym;

1976 – otwarto średnie Studium Zawodowe – Zaoczne o specjalności spożywczej;

1979 – otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań;

1983 – w technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: „aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw;

1985 – otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego;

1987 – utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo;

1991 – wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych;
        – zniesienie imienia szkoły;

1999 – otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner – bufetowy;

2001 – w Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz;

2002 – zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

– wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: „kucharz małej gastronomii;

– otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu usługowo – gospodarczym

2003 – otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

2004 – uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły

2006 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II 

2008 – zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego. 

2009 – uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum:
  – technik organizacji usług gastronomicznych 
  – technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

Od1 września 2012 – w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się
w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner,
a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz. Zawody podzielone zostają na kwalifikacje.
Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.

Od 1 września 2013 – Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.

30- 31 maja 2014 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II
z całej Polski i z zagranicy. 

16 października 2014 – Szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

W czerwcu 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych uzyskał tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”

od 1 września 2017 – w związku z reformą kształcenia, Zasadniczą Szkołę Spożywczo – Gastronomiczną zastępuje Branżowa Szkoła Spożywczo – Gastronomiczna I Stopnia im. Jana Pawła II, która kształci w zawodzie: Kucharz. Baza szkoły pozwala również na kształcenia w kierunkach: piekarz i cukiernik.

W listopadzie 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Nieobojętnych Rodziców i Nauczycieli”

19 grudnia 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Promującej Oddawanie Krwi”

W roku szkolnym 2017/2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje „Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych”

13 czerwca 2018 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie – jako jedna z dwóch ponadgimnazjalnych szkół w Polsce – otrzymało Certyfikat z Wyróżnieniem oraz tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”

26 października 2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem”

od 1 września 2019 – w związku z reformą kształcenia utworzone zostaje 5 – letnie Technikum, w którym naukę mogą rozpocząć absolwenci szkół podstawowych. Po raz ostatni naukę w 4 – letnim Technikum rozpoczynają absolwenci dotychczasowych gimnazjów. Nauka od pierwszej klasy technikum rozpoczyna się w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą, Technik usług kelnerskich, a w Branżowej Szkole w zawodzie Kucharz. Klasy starsze kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.


DYREKTORZY SZKOŁY:

mgr Leon Mikołajczak (1957 – 1971)

mgr inż. Aleksander Dąbek (1971 – 1981)

mgr Bronisław Anczaruk (1981 – 1989)

mgr Elżbieta Miklewska (1989 – 1992)

mgr inż. Zofia Kowalczyk (1992 – 2007)

mgr inż. Ewa Lada (2007 – 2017)

mgr Małgorzata Wiśniewska (2017 – … )